Ei muutoksia Sisu 2.13 (päivitetty 31.3.2021 Sisu 2.1)
Käyttöliittymä: Hallinto
Sijainti: Opiskelija
Välilehti: Pätevyydet
Roolit: saavutettujen pätevyyksien käsittelijä


Opiskelijalle voidaan kirjata pätevyyksiä sekä käsin että automaattisesti. Automaattinen kirjaaminen tapahtuu pääkäyttäjän toiminnoissa, ks. Pätevyydet → pätevyyksien automaattinen kirjaaminen (vaatii kirjautumisen).

Pätevyyksiä Sisussa hallitaan pääkäyttäjätoimintoina. Pätevyyksiä (Qualifications) on kolmea tyyppiä (Qualification.type):

 1. Formaaleja pätevyyksiä (formal)
  1. kansalliset tai EU-tasoiset pätevyydet (lääkärit, terapeutit, opettajat)
  2. viittaa Sisun pätevyyskoodistoon, ks alempana
  3. Viedään VIRTAan
  4. nämä saattavat sisältää kelpoisuuksia →
 2. Kelpoisuuksia (competency)
  1. opetettavan aineen kelpoisuus (esim. matematiikan opettajan kelpoisuus)
  2. viittaa Sisun kelpoisuuskoodistoon, ks. alempana
  3. Viedään VIRTAan
  4. voivat olla itsenäisiä tai pätevyyteen liitettyjä
 3. Muita osaamiskokonaisuuksia (custom)
  1. korkeakoulun itse määrittelemiä
  2. Näitä voivat olla esim. toisen kotimaisen kielen opinnot tai kansainvälistymiskokonaisuudet
  3. Ks. esimerkkejä muista osaamiskokonaisuuksista pääkäyttäjän ohjeessa.

Funidata hallinnoi pätevyyksien ja kelpoisuuksien koodistoja Sisussa ja korkeakoulut luovat niistä omassa korkeakoulussaan käytettävät pätevyydet ja kelpoisuudet pääkäyttäjätoiminnoissa.

Pätevyyksien ja kelpoisuuksien koodistoina käytetään VIRTA- tietovarannon koodistoja:

Pätevyys voi koostua yksittäisistä opintojaksoista, opintokokonaisuuksista ja/tai tutkinto-ohjelmasta.

Pätevyydet määritellään pääkäyttäjätoiminnoissa. ks. Pätevyydet (vaatii kirjautumisen).

Pätevyydet pitää kirjata ennen kuin opiskelijalle voi koostaa tutkinnon. Poikkeus: pätevyys, jonka suoritusvaatimus on koostettava tutkinto-ohjelma Pätevyyksien hallinta tutkinnon koostamisessa

Käyttöoikeudet

Pätevyyden kirjaaminen tehdään saavutettujen pätevyyksien käsittelijän käyttöoikeusroolilla. Käsittelijä tarvitsee lisäksi jonkin roolin, jolla hän saa tarkastella opiskelijan perustietoja, opiskeluoikeuksia ja suunnitelmia, esimerkiksi opiskelijan ohjaaja.

Pätevyyksien lisääminen opiskelijalle

Formaalit pätevyydet, muut osaamiskokonaisuudet sekä pelkät kelpoisuudet ilman pätevyyttä kirjataan samalla tavalla. Pätevyys lisätään opiskelijalle opiskelijan tiedoissa välilehdellä pätevyys kirjaa uusi pätevyys.

Avautuvassa modaalissa haetaan  kirjattava pätevyys/muu osaamiskokonaisuus/kelpoisuus sekä opiskeluoikeus (ja tutkinto-ohjelma), johon pätevyys liitetään.

Pätevyyden voi liittää opiskelijan mihin tahansa opiskeluoikeuteen. Pätevyyden voi liittää vain yhteen opiskeluoikeuteen kerralla. Mikäli opiskeluoikeus kohdistuu useampaan tutkinto-ohjelmaan, valitaan mihin niistä se kiinnitetään. Alasvetovalikossa näytetään ne tutkinto-ohjelmat, jotka on vahvistettu opiskelijan opiskeluoikeuteen. Jos kyseessä on yksivaiheinen koulutus tai opiskelijalle on kaksivaiheisessa koulutuksessa vahvistettu vain alempi tutkinto-ohjelma, voidaan pätevyys liittää vain siihen. HUOM. Jos opiskelijalle ei ole vahvistettu yhtään tutkinto-ohjelmaa, näytetään vain koulutus ja siihen ei ole syytä pätevyyttä kiinnittää, vaan vahvistaa tutkinto-ohjelma(t) opiskeluoikeuteen ennen pätevyyden kirjaamista. Koulutukseen kiinnitetty pätevyys ei näy tutkintotodistuksella.

Jos opiskeluoikeus on esimerkiksi erillisopintoihin, ei tutkinto-ohjelmaa kysytä.  

Kelpoisuudelle ei voi hakea tutkinto-ohjelmaa, koska kelpoisuudella tutkinto-ohjelma on merkityksellinen vain, jos se liitetään formaaliin pätevyyteen ja siitä halutaan tulostaa tutkinto- ja pätevyystodistukselle tekstejä (ks. Pätevyydet → tulosteet). HUOM. tutkinnon koostamisen yhteydessä voidaan pätevyyteen liittää myös muissa opiskeluoikeuksissa suoritettuja kelpoisuuksia; toiminnallisuutta ei vielä ole koodattu. Tarvittaessa näitä liitoksia voi tehdä kirjaamalla pätevyyden käsin.


Pätevyyden tiedoissa ja suoritetuissa opinnoissa näytetään pätevyyteen määritellyt suoritusvaatimukset ja opiskelijan tekemät vastaavat opintosuoritukset. Vaikka suoritusmerkintä puuttuisi, voi pätevyyden kuitenkin kirjata. Oikean puoleisessa sarakkeessa valitaan mitkä suoritukset pätevyyteen kiinnitetään.

Pätevyydelle voi antaa käsin suorituspäivän tai sen voi hakea pätevyyteen liitetyiltä suorituksilta (hae suorituksista). Pätevyydelle tulee automaattisesti koulutusalaksi pätevyyden koulutusala, tietoa voi muuttaa. Jos pätevyydellä ei ole koulutusalaa, pitää se valita käsin. Muissa osaamiskokonaisuudessa tiedolla ei sinänsä ole niin suurta merkitystä, koska niitä ei viedä VIRTAAn.

Pätevyyden suorittamiseen liittyen voi kirjata lisätietoja (tarkentavat tiedot pätevyyteen liittyen). Mikäli opiskelija on suorittanut osan pätevyyteen vaadituista opinnoissa toisessa korkeakoulussa tai tehnyt muita opintoja, jotka vaikuttavat pätevyyden saamiseen, annetaan näistä tarvittavat tiedot. Muualla tehdyt opinnot opiskelija hakee osaksi pätevyyttä toimittamalla vastaavuustodistuksen Sisun ulkopuolella. Käsittelijä voi myös antaa tarkentavia tietoja pätevyyden suorittamiseen liittyen, esimerkiksi muusta tunnistetusta osaamisesta, jonka perusteella pätevyys on myönnetty.

 


HUOM. Jos testaamisessa käytetään todella vanhaa pätevyyttä (luotu ennen 2018 syksyä), saattaa pätevyyttä kirjatessa tulla vastaan dataongelma, jossa pätevyyden kaikkien suoritusvaatimusten radio buttonit näyttävät olevan valittuna. Tilanteen voi välttää käyttämällä uudempia pätevyyksiä tai korjata käymällä vanhan pätevyyden muokkausnäkymässä tallentamassa tiedot uudelleen.

Jos pätevyys on sellainen, että siihen voi liittää aineenopettajan kelpoisuuksia, näytetään seuraavaksi vaihe kelpoisuudet. Jos opiskelijalle on jo samaan opiskeluoikeuteen liitetty kelpoisuuksia, näytetään ne oletuksena valittuna liitettäväksi tähän kelpoisuuteen. Jos opiskelijalla on kelpoisuuksia, jotka on tehty toiseen opiskeluoikeuteen, voidaan ne myös valita liitettäväksi tähän opiskeluoikeuteen. Kelpoisuuden opiskeluoikeus säilyy samana eli sitä liitosta ei tässä pureta. Jos opiskelijalle kirjataan ensin pätevyys ja myöhemmin kelpoisuus samaan opiskeluoikeuteen, liittää Sisu nämä automaattisesti toisiinsa (pätevyyden tiedoissa näkyy myös kelpoisuus).

Vahvistuksessa voidaan tarkastaa tiedot:


Pätevyydessä voi olla myös pelkästään sanallinen suoritusvaatimus.

Tarvittaessa pätevyyteen voi kirjata myös muita sisältöjä (pätevyyteen liittyvät muissa oppilaitoksissa tai tutkinnoissa suoritetut opinnot), joihin pätevyys perustuu, esimerkiksi toisessa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja. Nämä tiedot näytetään pätevyystodistuksen liitteellä.

Kuvassa formaaliin opinto-ohjaajan pätevyyteen liitetty sisältö.

Muun osaamiskokonaisuuden ja kelpoisuuden kirjaaminen toimivat samalla tavalla, mutta niissä ei ole vaihetta kelpoisuudet. Jos kirjataan opiskelijalle kelpoisuutta, jossa ei ole määriteltyä laajuutta (muu-laajuinen kelpoisuus), annetaan laajuus käsin. HUOM. myös 60 op / 120 op:n kelpoisuuksissa pystyy muuttamaan laajuutta; tämä korjataan myöhemmin.

Kelpoisuuden vahvistamisessa näytetään notifikaatio siitä, että ne liitetään aina saman opiskeluoikeuden olemassa oleviin formaaleihin pätevyyksiin. Tutkinnon koostamisessa voidaan irrottaa kelpoisuuksia pätevyydestä. Lisäksi voidaan liittää muissa opiskeluoikeuksissa suoritettuja kelpoisuuksia sellaisiin pätevyyksiin, jotka syntyvät tutkinnon koostamisen yhteydessä, ks. alla.

Opiskelijalle ei voi luoda käsin samaa pätevyyttä/kelpoisuutta/muuta osaamiskokonaisuutta, joka hänellä jo on. Jos opiskelijalle on jo aloitettu tutkinnon koostamista (edetty koostamisessa vaiheeseen neljä tutkintoon liittyvät pätevyydet) ja tutkintosuorituksesta ollaan kirjaamassa siihen perustuvaa pätevyyttä/muuta osaamiskokonaisuutta, on ko. pätevyys/muu osaamiskokonaisuus syntynyt jo luonnostilaisena. Jos hakemuksen hylkää tai opiskelija peruu sen, poistaa Sisu luonnostilaiset pätevyydet/muut osaamiskokonaisuudet.

Pätevyyksien hallinta tutkinnon koostamisessa (uusi)

Jos suoritusvaatimuksena on tutkinnon suorittaminen, voidaan pätevyys luoda tutkinnon koostamisen yhteydessä. Pätevyyden suoritusvaatimuksena pitää olla ne tutkinto-ohjelmat, joista pätevyys syntyy. Suoritusvaatimukset määritellään pääkäyttäjätoiminnossa Pätevyydet (vaatii kirjautumisen). Kun opiskelijalle koostetaan tällaista tutkintoa, näytetään siitä syntyvä pätevyys luonnostilaisena. Pätevyydessä näytetään siihen liitetyt kelpoisuudet ja lisäksi siihen voidaan liittää kelpoisuuksia, jotka opiskelija on suorittanut toiseen opiskeluoikeuteen. Tutkinnon koostamisessa voidaan tutkinto-ohjelmaan liittää samassa opiskeluoikeudessa suoritettuja muita pätevyyksiä ja osaamiskokonaisuuksia, jotka on kirjattu automaattisesti (automaattisessa kirjaamisessa ei pätevyyteen/kelpoisuuteen/muuhun osaamiskokonaisuuteen/kelpoisuuteen liitetä tutkinto-ohjelmaa).

Ks. Tutkinnon koostaminen → Neljäs vaihe: tutkintoon liittyvät pätevyydet

Kirjatun pätevyyden tiedot

Kirjatuista pätevyyksistä näytetään seuraavat tiedot opiskelijan tiedoissa pätevyysvälilehdellä (huom. kaikissa näytetään yleisterminä ”pätevyyden”, vaikka kyseessä olisikin muu osaamiskokonaisuus tai kelpoisuus, ellei toisin mainittu):

 • koodi
 • nimi
 • tyyppi
  • formaali pätevyys/muu osaamiskokonaisuus,/kelpoisuus
 • opiskeluoikeus
 • tutkinto-ohjelma
  • tätä ei valita kelpoisuuksille
 • suorituspäivä
 • koulutusala
 • kirjauspäivä
 • kirjaaja
 • Pätevyyteen kiinnitetyt opintosuoritukset, jos opiskelijalla on suorituksia, jotka täyttävät pätevyyden suoritusvaatimuksen
 • Tarkentavat tiedot, jos annettu
 • Muissa oppilaitoksissa ja tutkinnoissa suoritetut opinnot, jos annettu
  Todistukselle tulostuvat tiedot
  • näytetään pätevyydestä ja muusta osaamiskokonaisuudesta tutkintotodistukselle ja pätevyystodistukselle tulostuva kuvaus, jos sellainen on annettu
 • Kelpoisuudet
  • näytetään, jos kyseessä on pätevyys, johon voi liittää kelpoisuuksia ja opiskelija on sellaisia suorittanut samaan opiskeluoikeuteen

Pätevyyden voi poistaa kolmen pisteen valikosta (poista pätevyys).


Tulosteet

Ks. pääkäyttäjän ohjeet Pätevyydet → tulosteet

Tiedossa olevia virheitä/koodaamattomia toiminnallisuuksia

 • Opiskelijalle kirjattu formaali pätevyys näkyy tutkinnon koostamisvaiheessa virheellisesti sekä formaaleissa pätevyyksissä että muissa kokonaisuuksissa silloin, kun kyseessä on pätevyys, johon EI ole liitetty kelpoisuuksia. Tulosteilla formaali pätevyys ei näy tuplana. OTM-23249

 

 

 

 • No labels