Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ei muutoksia Sisu 2.10 (paranneltu 3.1.2020 Sisu 1.5)
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö
Sijainti: Opinnot
Välilehti: Opintokokonaisuudet, Tutkinto-ohjelmat

Roolit: OPS-suunnittelija, opiskeluoikeuksien käsittelijä

Mikä on sivuaine?

Sisun käyttöliittymässä ja ohjeissa puhutaan sivuaineista ja opiskeluoikeuteen vahvistettavista valinnoista ja opiskeluoikeutta laajentavista valinnoista, vaikka osa asiakasyliopistoista ei käytä sivuaine-termiä omassa viestinnässään. Selkeyden nimissä Sisussa puhutaan sivuaineesta, kunnes yhteinen termi löytyy.

Opiskelijalle käytetään termiä sivuaine valinta-avustimen haussa. Opiskeluoikeuden yhteydessä käytetään termiä muut opiskeluoikeuteen liittyvät vahvistetut valinnat.

Palveluhenkilölle käytetään termiä sivuaine opintokokonaisuuden perustiedoissa ja rakenteessa. Opiskeluoikeuteen lisättäessa sivuainetta käytetään opiskeluoikeutta laajentava valinta ja lisätty laajentava valinta on otsikon muut opiskeluoikeuteen liittyvät vahvistetut valinnat alla.

Sivuaine voidaan lisätä opiskelijan opiskeluoikeuteen, ja tietoa voidaan käyttää ohjausryhmissä (voidaan hallinnoida sivuaineoikeuksia saaneita opiskelijoita) tai ilmoittautumisen kohderyhmissä (voidaan priorisoida toteutukseen ilmoittautuneita).

Sisussa sivuaine pitää määritellä kahdessa paikassa:

  1. Opintokokonaisuus, joka on sivuaine, pitää merkitä sivuaineeksi. Sama opintokokonaisuus voi myös olla (osa) pääainetta.
  2. Tutkinto-ohjelman rakenteessa väliotsikon säännöksi pitää merkitä, että se sisältää vain sivuaineita, jolloin sen alle voi sijoittaa vain näitä yllämainittuja sivuaineeksi merkittyjä opintokokonaisuuksia.

Sivuaineen luominen Sisussa

Opintokokonaisuus: valittavissa sivuaineeksi

Opintokokonaisuuden perustiedoissa määritellään opintokokonaisuus sivuaineeksi. Sivuaineen voi määritellä sellaiseksi, johon pitää hakea opiskeluoikeus erikseen. Erillistä hakemista vaativille sivuaineille voi määrittää hakuohjeen. Sivuaineen hakuprosessi ei ole Sisussa mahdollista.

Tallennetussa opintokokonaisuudessa näytetään huomautus siitä, että kokonaisuus on sivuaine:

Rakenne: kokonaisuus voi sisältää vain sivuaineita

Tutkinto-ohjelman rakenteessa annetaan väliotsikolle sivuainerajaus, jolloin opiskelija voi hakea ko. kohtaan rakennetta vain sivuaineeksi merkittyjä opintokokonaisuuksia.

Vaihtoehtoisesti voi luoda opintokokonaisuuden esim. Sivuaine, jolle asettaa sivuainerajauksen. Näin sama sivuainekokonaisuus voidaan jakaa useampaan tutkinto-ohjelmaan, ks. esimerkkejä sivuaineen rakentamisesta.

Rajaus tehdään sisältöavustimessa avaamalla sisällön rajaus ja ruksimalla sisältää vain sivuaineita. Lisäksi väliotsikolle/opintokokonaisuudelle täytyy lisätä lisää vapaasti valittava (kokonaisuus), jotta sivuaineen hakulaatikko tulee opiskelijalle näkyviin. Sivuainekokonaisuuteen voidaan myös lisätä valittavissa olevat sivuainekokonaisuudet ja jättää sääntö Lisää vapaasti valittava kokonaan pois, jos sivuaineet on rajattuja. Vain sivuaineita sisältävän kokonaisuuden alle ei voi lisätä lainkaan opintojaksoja tai väliotsikoita.


Kuvassa tutkinto-ohjelman väliotsikolle on asetettu sisällön rajaus: sisältää vain sivuaineita ja lisäksi on annettu valmiiksi ehdotettuja sivuaineita. Vapaasti valittavan kokonaisuuden haku kohdistuu vain sivuaineisiin, tästä kertova tooltip kuvassa.Kun sisältää vain sivuaineita -sääntö on päällä, ei opiskelija voi ko. kohtaan rakennetta lisätä muita kuin sivuaineeksi määriteltyjä kokonaisuuksia. Opiskelija näkee etsi opintokokonaisuuksia hakulaatikon alla huomiotekstin haku rajattu vain sivuaineisiin. Alla olevassa kuvassa opiskelija on hakenut sivuaineen, joka vaatii erillistä hakua. Näytä avaa modaalin, jossa näytetään hakuohjeet.


Kun hyväksytään tutkinto-ohjelmaa tai opintokokonaisuutta, jonka rakenteessa on sääntönä Lisää vapaasti valittava opintokokonaisuus (any-module-rule), antaa Sisu varoituksen. Varoitus annetaan koska, jos opiskelija voi rakenteeseen hakea minkä tahansa opintokokonaisuuden, tarjoaa Sisu haussa kaikki korkeakoulun opintokokonaisuudet, mikä ei liene tarkoituksenmukaista. Tutkintorakenteessa tulisi olla pakollisena tai vaihtoehtoisena kaikki opiskelijan pääaineen / opintosuunnan kokonaisuudet. Muut valinnaiset kokonaisuudet tulisi olla sivuaineeksi merkittyjä. Näin voidaan rajata opiskelijalle tarjottavia valinnaisia kokonaisuuksia.  Ajatuksena tässä on se, että tutkintovaatimusten mukaan rakennetuissa rakenteissa ei pitäisi olla muita kuin sivuaineopintokokonaisuuksia, jotka opiskelija voi hakea täysin vapaasti. Hyväksyntää varoitus ei kuitenkaan estä.

Rakenteessa näytetään varoitus siitä, että kokonaisuus sisältää vapaasti valittavan kokonaisuuden sivuaineeseen rajatun kokonaisuuden sijaan.

Jos vain sivuaineita sisältävän kokonaisuuden rakenteeseen on lisätty opintoja ennen kuin sen sisältö rajataan vain sivuaineisiin, eivät mahdolliset rajauksen vastaiset opinnot automaattisesti katoa rakenteesta, mutta sääntöjen vastaisten opintojen kohdalla näkyy rakenteessa rajauksen vastainen. Myös sisältöavustimessa näkyy tällöin varoituskolmio, jonka kohdalle hiiren viedessä näkyy varoitus sisällön rajauksen vastaisia valintoja: poista opintojakso/opintokokonaisuus tai rajaus.


Sivuaine-esimerkkejä

Opintokokonaisuus sivuaineena ja pääaineena

Koska opintokokonaisuus voi olla sekä sivuaine että pääaine (tai muu kokonaisuus), kannattaa se rakentaa niin, että sitä voidaan käyttää molemmissa. Jos sivuaineen säännöt ovat kovin erilaiset, on suositeltavaa tehdä oma opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoita varten tai antaa opintokokonaisuudelle sellaiset säännöt, että se mahdollistaa molemmat. Lisäksi kannattaa käyttää avustimen ohjetekstejä.

*Sivuaineen rakentamisessa kannattaa huomioida myös se, että jos sen voi tehdä sekä suppeana että laajana ja/tai sen voi sijoittaa samassa koulutuksessa eri tutkintovaiheisiin, niin sen osien olisi syytä olla erillisiä, jotta ne on mahdollista koostaa opintokokonaisuuden suoritukseksi, joka näkyy tutkintotodistuksella sivuaineena. Jos sivuaineella on esitietona toinen sivuaine, kannattaa esitieto kirjata opintokokonaisuuden kuvaustietoihin sekä rakenteessa ohjetekstiin. Esitietotiedon voi myös viedä formaalina tietona kaikille sivuaineen opintojaksoille.

Esimerkiksi historian sivuaineen voi tehdä joko suppeana tai laajana. Tällaista historian kaksiosaista kokonaisuutta ei kannata rakentaa niin, että se olisi yksi opintokokonaisuus, jossa on kaksi väliotsikolla jaoteltua sisältöä, koska silloin se on hankala jakaa kahteen eri tutkintoon. Kuvassa kahden opiskelijan sivuainekombinaatiot

Pakollinen sivuaine

Jos sivuaine on pakollinen ja samanlaajuinen esimerkiksi kaikissa organisaation kandiohjelmissa, voidaan tehdä opintokokonaisuus, jota kaikki ohjelmat voivat käyttää. Sivuainekokonaisuuden kannattaa olla ei-arvosteltava, jolloin arviointi tapahtuu itse sivuaineessa (esim. viestinnän sivuaineessa) ja sivuaine-otsikkoa voi käyttää tutkintotodistuksella tai jättää sen pois, ks. Tutkinnon koostaminen → Todistuksen tiivistelmän sisältö.

Kuvan tutkinto-ohjelmassa sivuaineen tulee olla minimissään 15 ja maksimissään 40 opintopisteen laajuinen.


Sivuaine ja valinnaiset opinnot samassa kokonaisuudessa

Jos tutkintovaatimuksissa on valinnaisia opintoja, jotka voivat sisältää sivuaineen tai valinnaisia opintojaksoja tai molemmat, kannattaa luoda yhteinen väliotsikko/ei-arvosteltava opintokokonaisuus, jossa sisällöt eritellään väliotsikoin ja/tai opintokokonaisuuksin. HUOM. samassa kokonaisuudessa/väliotsikossa ei voi olla samaan aikaan sekä sivuainerajaus että vapaasti valittava opintojakso, jonka takia sisällöt on eriteltävä.

Esimerkiksi opiskelijan on valittava vähintään 20 op sivuaineeksi; maksimissaan sivuaine ja/tai valinnaisiin opintoihin voi sijoittaa 75 op (kuvassa väliotsikko: Kandiopintojen sivuaine ja valinnaiset opinnot). Ylimmälle tasolle annetaan opintopisterajaus 20-75 op. Ylin sääntö valvoo, että tutkinnon laajuus ei ylity, mutta että valintoja kuitenkin on. Alemmilla tasoilla opiskelija voi tehdä valintoja tai jättää tekemättä valintoja valinnaisiin.

Sen alle lisätään valintaryhmään valitse kaikki säännön alle väliotsikko sivuaine ja valinnaisten opintojen opintokokonaisuus (kuvassa Historian kanditutkinnon valinnaiset). Huom. rakenteessa on oltava valinnaisille opinnoille nimenomaan arvosteltava opintokokonaisuus, sillä jos se olisi väliotsikko tai ei-arvosteltava opintokokonaisuus, ei valinnaisia opintojaksoja saa kiinnitettyä mihinkään, koska yläpuolella on väliotsikko, joka on kiinni tutkinto-ohjelmassa. Arvosteluasteikoksi voi antaa hyväksytty/hylätty.

Väliotsikkoon sivuaine lisätään sisällön rajaus vapaasti valittava sivuainekokonaisuus. Opiskelijan hakeman sivuaineen on oltava koostettava opintokokonaisuus. Tässä tapauksessa opiskelija voi tehdä sivuaineeksi myös (räätälöidyn) muualla suoritettu sivuaineen, esim. vaihto-opinnoista, jolloin suoritetut opinnot sijoitetaan opintokokonaisuuteen Muualla suoritettu kokonaisuus (koostettava arvosanalla hyväksytty/hylätty).

Sivuaineen vahvistaminen opiskeluoikeuteen

Opintokokonaisuus laajentavana valintana

Sivuaine voidaan vahvistaa opiskeluoikeutta laajentavaksi valinnaksi tutkintoon johtavaan koulutukseen. Opiskeluoikeutta laajentavaksi valinnaksi voidaan asettaa vain opintokokonaisuuksia, jotka on merkitty sivuaineeksi opintokokonaisuuden perustiedoissa.

Opiskelija voi itse vahvistaa sellaiset sivuaineet opiskeluoikeuteensa, joihin ei ole erillistä hakua, ks. opiskelijan ohjeet Sivuaine. Erillistä hakua vaativat sivuaineet voidaan vahvistaa hallinnon käyttöliittymässä.

Sivuaineen opiskeluoikeuksia voidaan antaa opiskelijalle useampi. Jos opiskelijalle on opiskeluaikansa aikana kertynyt useampi sivuaineen opiskeluoikeus, esim. jos hän on itse vahvistanut useamman ei-hakua vaativan sivuaineen, voi turhat poistaa viimeistään valmistumisvaiheessa (näistä ei tosin välttämättä ole mitään haittaakaan; ne voivat vaikuttaa automaattisiin ryhmiin. Automaattisissa ryhmissä kannattaakin olla joku rajaustekijä, joka valvoo sitä, että ryhmässä on vain aktiiviset, läsnäolevat opiskelijat, ks. Ryhmien hallinta).

Sivuaineoikeuksia ei validoida Sisussa, ts. opintojen rakenne ei valvo sitä, että kaikki opiskeluoikeuteen merkityt sivuaineet ovat suunnitelmassa tai että ne on suoritettu tutkintoon valmistumisvaiheessa. 

Sivuaineoikeuden lisääminen ja poistaminen

Sivuaineopiskeluoikeuksia voi lisätä käyttöoikeusroolilla opiskeluoikeuksien käsittelijä. Sivuaineen opiskeluoikeus lisätään opiskelijan opiskeluoikeuksissa kohdassa muut opiskeluoikeuteen liittyvät vahvistetut valinnat.

Tarvittaessa valitaan kummalle tutkintotasolle sivuaineoikeus lisätään.

Sama sivuaineoikeus voidaan lisätä myös molempiin vaiheisiin*. Sivuaineen opiskeluoikeudelle voi antaa voimassaoloajan, joka ei ylitä tutkinto-opiskeluoikeuden voimassaoloaikaa. Jos voimassaoloaikaa ei aseta, on sivuaine voimassa yhtä kauan kuin opiskelijan tutkinto-opiskeluoikeus (huom. tässä tapauksessa sivuaineen voimassaolon päättyminen ei näy käyttöliittymässä). Sivuaineoikeuden voimassaolo päätetään automaattisesti silloin, kun sivuainekokonaisuus koostetaan; päättymispäiväksi asetetaan opintokokonaisuuden suorituspäivä ja voimassaolon päättyminen näkyy opiskeluoikeuden tiedoissa.

Sivuaineoikeus voidaan aina poistaa opiskelijan tiedoista, myös opiskelijan itse vahvistamat. Myös suoritettu kokonaisuus voidaan poistaa opiskelijan opiskeluoikeuksista, jotta sen voi sijoittaa esim. eri vaiheeseen tai kokonaan toiseen tutkinto-ohjelmaan. Sisussa ole estoa myöskään sille, että opiskelijalle voidaan kirjata sivuainekokonaisuuden suoritus, vaikka hänelle ei ole merkitty ko. kokonaisuutta opiskeluoikeuteen laajentavaksi valinnaksi.

Sivuaineoikeuden tietoja ei voi muokata. Jos halutaankin esim. lisätä sivuaineelle voimassaoloaika, täytyy ajaton oikeus ensin poistaa ja sitten lisätä uudelleen.
Kuvassa (yllä) alemmassa tutkinto-ohjelmassa suorittamaton opiskeluoikeutta laajentava valinta ja ylemmässä tutkinto-ohjelmassa suoritettu laajentava valinta.

HUOM. Sivuainekokonaisuudesta voi antaa suoritusmerkinnän, vaikka sitä ei olisi vahvistettu opiskeluoikeuteen.

Sivuaineen vaikutus

Sivuaineopiskeluoikeuksia voidaan hyödyntää ryhmissä. Ryhmiin voidaan luoda sekä ohjaus- että kohderyhmiä, joihin haetaan tietyn sivuaineen opiskelijat, ks. Ryhmien hallinta.

Vahvistettu sivuaineoikeus näytetään opiskelijalle suunnitelman kautta näytä koulutuspolut -modaalissa sekä opiskeluoikeuksissa, ks. opiskelijan ohjeet  Sivuaine.

Ei muutoksia Sisu 2.3 (paranneltu 3.1.2020 Sisu 1.5)
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö
Sijainti: Opinnot
Välilehti: Opintokokonaisuudet, Tutkinto-ohjelmat

Roolit: OPS-suunnittelija, opiskeluoikeuksien käsittelijä

Mikä on sivuaine?

Sisun käyttöliittymässä ja ohjeissa puhutaan sivuaineista ja opiskeluoikeuteen vahvistettavista valinnoista ja opiskeluoikeutta laajentavista valinnoista, vaikka osa asiakasyliopistoista ei käytä sivuaine-termiä omassa viestinnässään. Selkeyden nimissä Sisussa puhutaan sivuaineesta, kunnes yhteinen termi löytyy.

Opiskelijalle käytetään termiä sivuaine valinta-avustimen haussa. Opiskeluoikeuden yhteydessä käytetään termiä muut opiskeluoikeuteen liittyvät vahvistetut valinnat.

Palveluhenkilölle käytetään termiä sivuaine opintokokonaisuuden perustiedoissa ja rakenteessa. Opiskeluoikeuteen lisättäessa sivuainetta käytetään opiskeluoikeutta laajentava valinta ja lisätty laajentava valinta on otsikon muut opiskeluoikeuteen liittyvät vahvistetut valinnat alla.

Sivuaine voidaan lisätä opiskelijan opiskeluoikeuteen, ja tietoa voidaan käyttää ohjausryhmissä (voidaan hallinnoida sivuaineoikeuksia saaneita opiskelijoita) tai ilmoittautumisen kohderyhmissä (voidaan priorisoida toteutukseen ilmoittautuneita).

Sisussa sivuaine pitää määritellä kahdessa paikassa:

  1. Opintokokonaisuus, joka on sivuaine, pitää merkitä sivuaineeksi. Sama opintokokonaisuus voi myös olla (osa) pääainetta.
  2. Tutkinto-ohjelman rakenteessa väliotsikon säännöksi pitää merkitä, että se sisältää vain sivuaineita, jolloin sen alle voi sijoittaa vain näitä yllämainittuja sivuaineeksi merkittyjä opintokokonaisuuksia.

Sivuaineen luominen Sisussa

Opintokokonaisuus: valittavissa sivuaineeksi

Opintokokonaisuuden perustiedoissa määritellään opintokokonaisuus sivuaineeksi. Sivuaineen voi määritellä sellaiseksi, johon pitää hakea opiskeluoikeus erikseen. Erillistä hakemista vaativille sivuaineille voi määrittää hakuohjeen. Sivuaineen hakuprosessi ei ole Sisussa mahdollista.

Tallennetussa opintokokonaisuudessa näytetään huomautus siitä, että kokonaisuus on sivuaine:

Rakenne: kokonaisuus voi sisältää vain sivuaineita

Tutkinto-ohjelman rakenteessa annetaan väliotsikolle sivuainerajaus, jolloin opiskelija voi hakea ko. kohtaan rakennetta vain sivuaineeksi merkittyjä opintokokonaisuuksia.

Vaihtoehtoisesti voi luoda opintokokonaisuuden esim. Sivuaine, jolle asettaa sivuainerajauksen. Näin sama sivuainekokonaisuus voidaan jakaa useampaan tutkinto-ohjelmaan, ks. esimerkkejä sivuaineen rakentamisesta.

Rajaus tehdään sisältöavustimessa avaamalla sisällön rajaus ja ruksimalla sisältää vain sivuaineita. Lisäksi väliotsikolle/opintokokonaisuudelle täytyy lisätä lisää vapaasti valittava (kokonaisuus), jotta sivuaineen hakulaatikko tulee opiskelijalle näkyviin. Sivuainekokonaisuuteen voidaan myös lisätä valittavissa olevat sivuainekokonaisuudet ja jättää sääntö Lisää vapaasti valittava kokonaan pois, jos sivuaineet on rajattuja. Vain sivuaineita sisältävän kokonaisuuden alle ei voi lisätä lainkaan opintojaksoja tai väliotsikoita.


Kuvassa tutkinto-ohjelman väliotsikolle on asetettu sisällön rajaus: sisältää vain sivuaineita ja lisäksi on annettu valmiiksi ehdotettuja sivuaineita. Vapaasti valittavan kokonaisuuden haku kohdistuu vain sivuaineisiin, tästä kertova tooltip kuvassa.Kun sisältää vain sivuaineita -sääntö on päällä, ei opiskelija voi ko. kohtaan rakennetta lisätä muita kuin sivuaineeksi määriteltyjä kokonaisuuksia. Opiskelija näkee etsi opintokokonaisuuksia hakulaatikon alla huomiotekstin haku rajattu vain sivuaineisiin. Alla olevassa kuvassa opiskelija on hakenut sivuaineen, joka vaatii erillistä hakua. Näytä avaa modaalin, jossa näytetään hakuohjeet.


Kun hyväksytään tutkinto-ohjelmaa tai opintokokonaisuutta, jonka rakenteessa on sääntönä Lisää vapaasti valittava opintokokonaisuus (any-module-rule), antaa Sisu varoituksen. Varoitus annetaan koska, jos opiskelija voi rakenteeseen hakea minkä tahansa opintokokonaisuuden, tarjoaa Sisu haussa kaikki korkeakoulun opintokokonaisuudet, mikä ei liene tarkoituksenmukaista. Tutkintorakenteessa tulisi olla pakollisena tai vaihtoehtoisena kaikki opiskelijan pääaineen / opintosuunnan kokonaisuudet. Muut valinnaiset kokonaisuudet tulisi olla sivuaineeksi merkittyjä. Näin voidaan rajata opiskelijalle tarjottavia valinnaisia kokonaisuuksia.  Ajatuksena tässä on se, että tutkintovaatimusten mukaan rakennetuissa rakenteissa ei pitäisi olla muita kuin sivuaineopintokokonaisuuksia, jotka opiskelija voi hakea täysin vapaasti. Hyväksyntää varoitus ei kuitenkaan estä.

Rakenteessa näytetään varoitus siitä, että kokonaisuus sisältää vapaasti valittavan kokonaisuuden sivuaineeseen rajatun kokonaisuuden sijaan.

Jos vain sivuaineita sisältävän kokonaisuuden rakenteeseen on lisätty opintoja ennen kuin sen sisältö rajataan vain sivuaineisiin, eivät mahdolliset rajauksen vastaiset opinnot automaattisesti katoa rakenteesta, mutta sääntöjen vastaisten opintojen kohdalla näkyy rakenteessa rajauksen vastainen. Myös sisältöavustimessa näkyy tällöin varoituskolmio, jonka kohdalle hiiren viedessä näkyy varoitus sisällön rajauksen vastaisia valintoja: poista opintojakso/opintokokonaisuus tai rajaus.


Sivuaine-esimerkkejä

Opintokokonaisuus sivuaineena ja pääaineena

Koska opintokokonaisuus voi olla sekä sivuaine että pääaine (tai muu kokonaisuus), kannattaa se rakentaa niin, että sitä voidaan käyttää molemmissa. Jos sivuaineen säännöt ovat kovin erilaiset, on suositeltavaa tehdä oma opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoita varten tai antaa opintokokonaisuudelle sellaiset säännöt, että se mahdollistaa molemmat. Lisäksi kannattaa käyttää avustimen ohjetekstejä.

*Sivuaineen rakentamisessa kannattaa huomioida myös se, että jos sen voi tehdä sekä suppeana että laajana ja/tai sen voi sijoittaa samassa koulutuksessa eri tutkintovaiheisiin, niin sen osien olisi syytä olla erillisiä, jotta ne on mahdollista koostaa opintokokonaisuuden suoritukseksi, joka näkyy tutkintotodistuksella sivuaineena. Jos sivuaineella on esitietona toinen sivuaine, kannattaa esitieto kirjata opintokokonaisuuden kuvaustietoihin sekä rakenteessa ohjetekstiin. Esitietotiedon voi myös viedä formaalina tietona kaikille sivuaineen opintojaksoille.

Esimerkiksi historian sivuaineen voi tehdä joko suppeana tai laajana. Tällaista historian kaksiosaista kokonaisuutta ei kannata rakentaa niin, että se olisi yksi opintokokonaisuus, jossa on kaksi väliotsikolla jaoteltua sisältöä, koska silloin se on hankala jakaa kahteen eri tutkintoon. Kuvassa kahden opiskelijan sivuainekombinaatiot

Pakollinen sivuaine

Jos sivuaine on pakollinen ja samanlaajuinen esimerkiksi kaikissa organisaation kandiohjelmissa, voidaan tehdä opintokokonaisuus, jota kaikki ohjelmat voivat käyttää. Sivuainekokonaisuuden kannattaa olla ei-arvosteltava, jolloin arviointi tapahtuu itse sivuaineessa (esim. viestinnän sivuaineessa) ja sivuaine-otsikkoa voi käyttää tutkintotodistuksella tai jättää sen pois, ks. Tutkinnon koostaminen → Todistuksen tiivistelmän sisältö.

Kuvan tutkinto-ohjelmassa sivuaineen tulee olla minimissään 15 ja maksimissään 40 opintopisteen laajuinen.


Sivuaine ja valinnaiset opinnot samassa kokonaisuudessa

Jos tutkintovaatimuksissa on valinnaisia opintoja, jotka voivat sisältää sivuaineen tai valinnaisia opintojaksoja tai molemmat, kannattaa luoda yhteinen väliotsikko/ei-arvosteltava opintokokonaisuus, jossa sisällöt eritellään väliotsikoin ja/tai opintokokonaisuuksin. HUOM. samassa kokonaisuudessa/väliotsikossa ei voi olla samaan aikaan sekä sivuainerajaus että vapaasti valittava opintojakso, jonka takia sisällöt on eriteltävä.

Esimerkiksi opiskelijan on valittava vähintään 20 op sivuaineeksi; maksimissaan sivuaine ja/tai valinnaisiin opintoihin voi sijoittaa 75 op (kuvassa väliotsikko: Kandiopintojen sivuaine ja valinnaiset opinnot). Ylimmälle tasolle annetaan opintopisterajaus 20-75 op. Ylin sääntö valvoo, että tutkinnon laajuus ei ylity, mutta että valintoja kuitenkin on. Alemmilla tasoilla opiskelija voi tehdä valintoja tai jättää tekemättä valintoja valinnaisiin.

Sen alle lisätään valintaryhmään valitse kaikki säännön alle väliotsikko sivuaine ja valinnaisten opintojen opintokokonaisuus (kuvassa Historian kanditutkinnon valinnaiset). Huom. rakenteessa on oltava valinnaisille opinnoille nimenomaan arvosteltava opintokokonaisuus, sillä jos se olisi väliotsikko tai ei-arvosteltava opintokokonaisuus, ei valinnaisia opintojaksoja saa kiinnitettyä mihinkään, koska yläpuolella on väliotsikko, joka on kiinni tutkinto-ohjelmassa. Arvosteluasteikoksi voi antaa hyväksytty/hylätty.

Väliotsikkoon sivuaine lisätään sisällön rajaus vapaasti valittava sivuainekokonaisuus. Opiskelijan hakeman sivuaineen on oltava koostettava opintokokonaisuus. Tässä tapauksessa opiskelija voi tehdä sivuaineeksi myös (räätälöidyn) muualla suoritettu sivuaineen, esim. vaihto-opinnoista, jolloin suoritetut opinnot sijoitetaan opintokokonaisuuteen Muualla suoritettu kokonaisuus (koostettava arvosanalla hyväksytty/hylätty).

Sivuaineen vahvistaminen opiskeluoikeuteen

Opintokokonaisuus laajentavana valintana

Sivuaine voidaan vahvistaa opiskeluoikeutta laajentavaksi valinnaksi tutkintoon johtavaan koulutukseen. Opiskeluoikeutta laajentavaksi valinnaksi voidaan asettaa vain opintokokonaisuuksia, jotka on merkitty sivuaineeksi opintokokonaisuuden perustiedoissa.

Opiskelija voi itse vahvistaa sellaiset sivuaineet opiskeluoikeuteensa, joihin ei ole erillistä hakua, ks. opiskelijan ohjeet Sivuaine. Erillistä hakua vaativat sivuaineet voidaan vahvistaa hallinnon käyttöliittymässä.

Sivuaineen opiskeluoikeuksia voidaan antaa opiskelijalle useampi. Jos opiskelijalle on opiskeluaikansa aikana kertynyt useampi sivuaineen opiskeluoikeus, esim. jos hän on itse vahvistanut useamman ei-hakua vaativan sivuaineen, voi turhat poistaa viimeistään valmistumisvaiheessa (näistä ei tosin välttämättä ole mitään haittaakaan; ne voivat vaikuttaa automaattisiin ryhmiin. Automaattisissa ryhmissä kannattaakin olla joku rajaustekijä, joka valvoo sitä, että ryhmässä on vain aktiiviset, läsnäolevat opiskelijat, ks. Ryhmien hallinta).

Sivuaineoikeuksia ei validoida Sisussa, ts. opintojen rakenne ei valvo sitä, että kaikki opiskeluoikeuteen merkityt sivuaineet ovat suunnitelmassa tai että ne on suoritettu tutkintoon valmistumisvaiheessa. 

Sivuaineoikeuden lisääminen ja poistaminen

Sivuaineopiskeluoikeuksia voi lisätä käyttöoikeusroolilla opiskeluoikeuksien käsittelijä. Sivuaineen opiskeluoikeus lisätään opiskelijan opiskeluoikeuksissa kohdassa muut opiskeluoikeuteen liittyvät vahvistetut valinnat.

Tarvittaessa valitaan kummalle tutkintotasolle sivuaineoikeus lisätään.

Sama sivuaineoikeus voidaan lisätä myös molempiin vaiheisiin*. Sivuaineen opiskeluoikeudelle voi antaa voimassaoloajan, joka ei ylitä tutkinto-opiskeluoikeuden voimassaoloaikaa. Jos voimassaoloaikaa ei aseta, on sivuaine voimassa yhtä kauan kuin opiskelijan tutkinto-opiskeluoikeus (huom. tässä tapauksessa sivuaineen voimassaolon päättyminen ei näy käyttöliittymässä). Sivuaineoikeuden voimassaolo päätetään automaattisesti silloin, kun sivuainekokonaisuus koostetaan; päättymispäiväksi asetetaan opintokokonaisuuden suorituspäivä ja voimassaolon päättyminen näkyy opiskeluoikeuden tiedoissa.

Sivuaineoikeus voidaan aina poistaa opiskelijan tiedoista, myös opiskelijan itse vahvistamat. Myös suoritettu kokonaisuus voidaan poistaa opiskelijan opiskeluoikeuksista, jotta sen voi sijoittaa esim. eri vaiheeseen tai kokonaan toiseen tutkinto-ohjelmaan. Sisussa ole estoa myöskään sille, että opiskelijalle voidaan kirjata sivuainekokonaisuuden suoritus, vaikka hänelle ei ole merkitty ko. kokonaisuutta opiskeluoikeuteen laajentavaksi valinnaksi.

Sivuaineoikeuden tietoja ei voi muokata. Jos halutaankin esim. lisätä sivuaineelle voimassaoloaika, täytyy ajaton oikeus ensin poistaa ja sitten lisätä uudelleen.
Kuvassa (yllä) alemmassa tutkinto-ohjelmassa suorittamaton opiskeluoikeutta laajentava valinta ja ylemmässä tutkinto-ohjelmassa suoritettu laajentava valinta.

HUOM. Sivuainekokonaisuudesta voi antaa suoritusmerkinnän, vaikka sitä ei olisi vahvistettu opiskeluoikeuteen.

Sivuaineen vaikutus

Sivuaineopiskeluoikeuksia voidaan hyödyntää ryhmissä. Ryhmiin voidaan luoda sekä ohjaus- että kohderyhmiä, joihin haetaan tietyn sivuaineen opiskelijat, ks. Ryhmien hallinta.

Vahvistettu sivuaineoikeus näytetään opiskelijalle suunnitelman kautta näytä koulutuspolut -modaalissa sekä opiskeluoikeuksissa, ks. opiskelijan ohjeet  Sivuaine.

  • No labels