Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetty 23.11.2022 Sisu 2.10
-lukuvuosimaksuja voidaan kirjata maksetuiksi
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö (tutor)
Sijainti: Opiskelijat
Roolit: Lukuvuosi-ilmoittautumisten käsittelijä ja lukuvuosi-ilmoittautumisten lisääjä

Maksut ja apurahat

Opiskelijan tiedoissa välilehdellä maksut ja apurahat voidaan kirjata lukuvuosi-ilmoittautumiseen liittyviä maksuja (alavälilehti maksetut maksut) sekä myönnettyjä apurahoja.

Maksetut maksut

Maksuissa ja apurahoissa näytetään opiskelijan lukuvuosi-ilmoittatumiseen liittyvät maksutiedot lukuvuosittain. Oletuksena sivulla näytetään kuluvan lukuvuoden tiedot. Jos opiskelijalla on jo maksettuja maksuja seuraavallekin lukuvuodelle, näytetään myös ne. Maksut listataan viimeisimmän maksupäivän mukaan.

Ensin näytetään kaikille yhteiset maksut ja sen alla lukuvuosimaksut, jos sellaisia on.

Aiempien lukukausien maksut näytetään erikseen omassa, kiinni olevassa haitarissaan, jos tietoja on. Jos opiskelijalla on mitätöityjä maksuja, on niistä oma haitarinsa. Mitätöidyn maksun infoikonista saa auki tooltipin, jossa on maksutietojen mitätöinnin perustelut.

Käyttöoikeudet

Maksetut maksut näkee, jos on joku käyttöoikeusrooli, joka oikeuttaa katsomaan opiskelijan tietoja, esim. opiskelijan tietojen katselija (tekninen oikeus: opiskelijatiedon katselu).

Lukuvuosimaksujen kirjaaminen ja mitätöinti

Lukuvuosimaksuja voi lisätä käyttöoikeusroolilla opiskeluoikeuksien käsittelijä (tekninen oikeus: lukuvuosimaksujen ylläpito).

Muiden maksujen kirjaaminen ja mitätöinti

Maksettuja muita maksuja voi lisätä ja mitätöidä käyttöoikeusrooleilla lukuvuosi-ilmoittautumisten käsittelijä (tekninen oikeus: lukuvuosi-ilmoittautumisten ylläpito) ja lukuvuosi-ilmoittautumisten lisääjä (tekninen oikeus: lukuvuosi-ilmoittautumisten luonnostelu).

Maksettujen maksujen kirjaaminen

Maksutietoja lisätään kirjaamalla uusi maksettu maksu ja valitaan halutaanko kirjata lukuvuosimaksu vai muu maksu.

Lukuvuosimaksut (uusi)

Jos valitaan lukuvuosimaksu, niin avautuvassa modaalissa valitaan tarvittaessa opiskeluoikeus (jos useampia), johon lukuvuosimaksu on maksettu. Lukuvuodeksi voidaan valita opiskeluoikeuden voimassaolon sisällä oleva lukuvuosi.

Lukukaudeksi voidaan valita joko molemmat lukukaudet tai antaa tiedot pelkästään syys- tai kevätlukukaudelle.

Jos valitaan molemmat lukukaudet, niin syntyy kuitenkin syys- ja kevätlukukaudelle oma rivinsä, joissa maksettu summa on jaettu kahteen kahden desimaalin tarkkuudella.

Modaalissa näytetään aputietona valitun lukukauden aikana voimassaolevat maksuvelvollisuusjaksot sekä myönnetyt apurahat, jos sellaisia on.

Maksettu summa on pakko antaa, maksupäivän voi jättää tyhjäksi. Maksun summaksi voi kirjata myös 0 €. Samalle lukukaudelle on mahdollista kirjata useampi maksu.

Onnistuneesta maksusta näytetään vihreä banneri, jossa lukee maksun lisääminen onnistui.


Jos opiskeluoikeudesta puuttuu valitulta lukukaudelta maksuvelvollisuusjakso tai sille ei ole annettu lukuvuosimaksun määrää, ei maksua voi kirjata ennen kuin ko. tiedot on annettu (käyttöliittymässä maksuvelvollisuusjaksolle on annettava maksun määrä, mutta importilla on mahdollista tuoda ilman maksun määrää). Samoin, jos opiskelija on vapautettu lukuvuosimaksuvelvollisuudesta, ei lukuvuosimaksua voi kirjata.


Huom. Sisuun ei toistaiseksi ole toteutettu logiikkaa siihen, että kun maksettu lukuvuosimaksu kirjataan, niin samalla merkittäisiin maksullisen koulutuksen maksu maksetuksi lukukausi-ilmoittautumiseen, ks. Opiskeluoikeuksien ohje#Lukuvuosimaksunmaksunmerkitseminenopiskelijanläsnäolotietoihin.

Muut maksut

Jos valitaan muu maksu, niin maksulle valitaan alasvetovalikosta sen tyyppi (ks. Korkeakoulukohtaiset koodistot#Maksukohdekoodisto), lukuvuosi, jolle maksu kohdistuu ja koskeeko maksu syys- vai kevätlukukautta vai molempia. Maksulle annetaan summa kahden desimaalin tarkkuudella ja maksupäivä. Maksuja voidaan kirjata kuluvalle ja tulevalla lukukaudelle.

Maksusta tallennetaan automaattisesti em. tietojen lisäksi kirjauspäivä ja kirjaaja.


Mitätöinti

Annettuja maksutietoja voidaan korjata mitätöimällä maksu. Tämä onnistuu kunkin maksun rivillä kolmen pisteen valikosta mitätöi maksu.

Modaalissa näytetään mitätöitävän maksun tiedot. Mitätöinnille on pakko antaa perustelut.

Mitätöitävä lukuvuosimaksu:

Mitätöitävä muu maksu:

Onnistuneesta mitätöinnistä näytetään vihreä banneri, jossa lukee maksun mitätöinti onnistui.

Mitätöidyt maksut siirtyvät osioon mitätöidyt maksut. Infopallerosta aukeaa popover, jossa näytetään mitätöinnin tehnyt käyttäjä, mitätöimisen päivämäärä ja perustelut.

Myönnetyt apurahat

Käyttöoikeudet

Apurahoja voi lisätä käyttöoikeusroolilla globaalilla opiskeluoikeuksien käsittelijä (tekninen oikeus: opiskeluoikeuksien muokkaus).

Apurahat näkee, jos on joku käyttöoikeusrooli, joka oikeuttaa katsomaan opiskelijan tietoja, esim. opiskelijan tietojen katselija (tekninen oikeus: opiskelijatiedon katselu).

Apurahojen kirjaaminen

Välilehdellä myönnetyt apurahat näytetään ylimpänä seuraavan lukuvuoden apurahatiedot ja sen jälkeen kuluvan lukuvuoden tiedot. Aiemmat lukuvuodet ovat omassa haitarissaan. Tiedoissa näytetään apurahat kirjauspäivämäärän mukaisessa järjestyksessä, viimeisin ensin. Samana päivänä kirjatut ovat satunnaisessa järjestyksessä ja sivun päivitys voi muuttaa järjestystä. Apurahasta näytetään tyyppi, opiskeluoikeus, lukukausi, summa, myöntämispäivä, myöntäjäorganisaatio, kirjauspäivä ja kirjaaja. Kirjaajaksi merkitään automaattisesti se henkilö, jonka käyttäjätunnuksilla kirjaus tehdään.

Näkymä, jos opiskelijalle ei kirjattu yhtään apurahaa.

Kaikki apurahatyypit

Kirjaa uusi myönnetty apuraha avaa modaalin, jossa valitaan apurahan tyyppi. Tyypin valinta vaikuttaa toiminnallisuuteen, ks. alla tyypeittäin.

Apurahalle annetaan lukuvuosi, lukukausi, apurahan määrä ja myöntäjä; myöntämispäivää ei ole pakko antaa. Apuraha voidaan antaa kerralla koko lukuvuodelle (molemmat) tai syyslukukaudelle ja kevätlukukaudelle voidaan antaa tiedot erikseen.

Jos tiedot antaa kerralla molemmille lukuvuosille, jakaa Sisu annetun apurahan kahteen osaan, koska tieto viedään Virtaan lukukausittain. Jos lukukausille halutaan antaa eri summa syys- ja kevätlukukaudelle, viedään kaksi erillistä apurahatietoa.

Samalle lukukaudelle voi kirjata useamman maksun, joten on käyttäjän vastuulla antaa tiedot oikein.

Maksun summaksi voi antaa 0 €; on käyttäjän vastuulla antaa oikeat tiedot.

Onnistuneesta apurahan kirjaamisesta näytetään vihreä banneri, jossa lukee apurahan kirjaaminen onnistui.

Lukuvuosiapuraha

Lukuvuosiapuraha voidaan myöntää vain sellaisille lukukausille, joilla on maksuvelvollisuusjakso.

Kirjaa uusi myönnetty apuraha modaalissa valitaan, mihin opiskeluoikeuteen apuraha kirjataan, jos opiskelijalle on useampi opiskeluoikeus. Jos opiskeluoikeuksia on vain yksi, on se valittu.

Toimintoon ei ole tehty automatiikkaa siihen, että Sisu osaisi valita opiskelijan opiskeluoikeuksista sen, johon liittyy maksuvelvollisuusjaksoja.  Valikossa voi valita myös minkä tahansa tyyppisen koulutuksen opiskeluoikeuden eli Sisu ei rajaa näytettäväksi vain tutkintoon johtavia koulutuksia.

Lukuvuosia voi valita opiskeluoikeuden alkamisajasta sen päättymislukuvuoteen asti. Jos opiskeluoikeudella ei ole rajauslakia, näytetään alasvetovalikossa kuluva ja seuraava lukuvuosi.

Jos opiskeluoikeuteen ei valitulle lukuvuodelle ole merkitty maksuvelvollisuusjaksoja, näyttää Sisu asiasta varoituksen eikä apurahan lisäämistä voi jatkaa ennen kuin opiskeluoikeuteen on viety maksuvelvollisuusjakso ko. lukukaudelle. Ks. Opiskeluoikeuksien ohje#Lukuvuosimaksuvelvollisuus


Myöntämismodaalin alaosassa näytetään voimassa olevat maksuvelvollisuusjaksot.


Jos opiskelija on vapautettu maksuvelvollisuudesta koko lukuvuodelle, ei vapautetulle kaudelle voi kirjata apurahaa. Varoitus on sama kuin jos opiskeluoikeudessa ei ole maksuvelvollisuusjaksoa, ks. kuva ylempänä. HUOM. jos vapautus on vain lukukaudelle (esim. kevätlukukaudelle), ei Sisu herjaa tai estä apurahan kirjaamista.

Apurahan voi kirjata takautuvasti päättyneelle maksuvelvollisuusjaksolle.

Elinkustannusapuraha

Elinkustannusapurahalle valitaan, mihin opiskeluoikeuteen apuraha kirjataan, jos opiskelijalle on useampi opiskeluoikeus. Jos opiskeluoikeuksia on vain yksi, on se valittu.

Muu

Muu-tyyppiselle apurahalle ei valita opiskeluoikeutta. Muu-tyyppiselle apurahalle annetaan lukuvuosi; valita voidaan kuluva tai tuleva lukuvuosi. 

Virhemerkintä

Apurahojen tietoja voi korjata virhemerkitsemällä apurahan tiedot, jos apurahalle annettiin väärät tiedot. Apurahan mitätöintiä ei ole toteutettu erikseen, mutta virhemerkintää voi tarvittaessa käyttää siihenkin, sillä Virtaan ei mene virhemerkityt apurahat. Virhemerkinnän voi tehdä myös opiskeluoikeudelle, joka ei ole voimassa (esim. opiskelija on luopunut opiskeluoikeudesta).

Apurahan rivillä kolmen pisteen valikosta valitaan virhemerkitse ja avautuvassa modaalissa näytetään minkä tyyppinen apuraha ollaan virhemerkitsemässä, mihin opiskeluoikeuteen se liittyy ja mihin lukuvuoteen ja lukukauteen.

Virhemerkityt apurahat listataan erikseen sivun alaosassa; oletuksena ne ovat piilossa ja saa näkyviin virhemerkityt apurahat-linkistä. Jos virhemerkittyjä apurahoja ei ole, ei osiota näytetä.


Virhemerkityillä apurahoilla on oikeassa reunassa info-tooltip, jossa kerrotaan virhemerkinnän päivä, virhemerkinnän tekijä sekä perustelut.


Apurahan ja lukuvuosimaksutietojen maksutietojen välillä ei ole automatiikkaa, vaan tarvittaessa pitää käsin käydä poistamassa opiskelijan läsnäolotiedoista merkintä lukuvuosimaksun maksamisesta (jos apuraha kattaa sen kokonaan), jos tehdään virhemerkintä Opiskeluoikeuksien ohje#Lukuvuosimaksunmaksunmerkitseminenopiskelijanläsnäolotietoihin


  • No labels