Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetty 28.11.2022 Sisu 2.10
- opintojakson version vaihtaminen kontekstuaalisena notifikaationa
- opiskelijan perumis- ja luopumisoikeus vapsuhakemuksissa
- opiskelijan puolesta tehty hakemus ja päätös voidaan perua opiskelijan puolesta
Käyttöliittymä: Opiskelija
Rooli: Opiskelija
Välilehti: Opintojen rakenne

Opintojen rakenne opintojen suunnittelun työkaluna

Opintojen rakenteen idea Sisussa on, että kun opiskelija noudattaa tutkinnolle määriteltyä rakennetta, ei hänen tarvitse erikseen hyväksyttää opintosuunnitelmaa.

Ohjausta rakenteeseen opiskelija voi saada opintosuunnitelman kommentointitoiminnolla.

Opintoluonnoksella opiskelija voi suunnitella sellaisia opintoja, joita ei löydy Sisusta.

Jos opiskelijalla on normaalista poikkeava tilanne, esimerkiksi muualla suoritettuja opintoja, joita ei voi käyttää suoraan opintojakson korvaavuuksina, voi hän ehdottaa niitä opintojen rakenteessa johonkin kokonaisuuteen ns. vapaan muokkauksen tilassa ja hakea hyväksyntää tällaiselle poikkeavalle rakenteelle.

Jos halutaan aina hyväksyttää jonkun kokonaisuuden sisältö (esim. valinnaiset opinnot), voidaan kokonaisuus asettaa erillistä hyväksyntää vaativaksi.

Lisäksi opiskelija voi rakenteen kautta tehdä hakemuksia (ks. Hakemukset ja pyynnöt):

 • opiskelija voi hakea hyväksilukuja rakenteen kautta (opintojakson korvaaminen, sisällyttäminen)
 • opiskelija voi hakea opintokokonaisuuksien koostamista 
 • opiskelija voi hakea valmistumista 
 • opiskelija voi hakea lisäaikaa

Opintojen suunnittelu Sisussa on dynaamista: opiskelija voi muokata suunnitelmaa opintojen edetessä ja suunnitelmiensa muuttuessa milloin vaan. Sisussa opintosuunnitelma ei vaadi hyväksymiprosessia aina kun suunnitelma muuttuu. Kun suunnitelma on validissa tilassa, voi sen mukaan opinnoissa edetä Suunnitelman validit tilat

Opintojen suunnittelun idea Sisussa

Tässä kuvataan lyhyesti se, miten Sisussa opintojen suunnittelusta on tarkoitus edetä ajoituksen kautta relevantin opetuksen ilmoittautumiseen. Ensin opiskelijan täytyy suunnitella, mitä hän aikoo opiskella, sen jälkeen ajoittaa opinnot ja sen jälkeen hän voi luoda lukujärjestyksensä Sisun opintokalenterissa ja ilmoittautua siihen opetukseen, joka on hänellä on aikataulutettuna seuraavassa periodissa.

Sisussa opintojen rakenne ja opintojen suunnittelu on kaikkien toiminnallisuuksien keskiössä. Sisun idea on, että tutkintorakenteet ja niiden alla olevat opintokokonaisuudet ja opintojaksot ajoituksineen on suunniteltu huolella, jotta opiskelijan opintosuunnittelu on mahdollisimman sujuvaa. Näin opiskelijalle tarjotaan tarvittava tieto samassa paikassa: tutkintovaatimukset, tutkinnon sisältö, valittavissa olevat sisällöt, opintojen suositeltu suoritusjärjestys (malliajoitus) ja oman lukujärjestyksen tekeminen kalenterissa.

Kun tutkinto-opiskelija opintojensa alussa ensimmäisen kerran kirjautuu Sisuun, ohjaa Sisu hänet tekemään opintosuunnitelman. Opintojen suunnittelu auttaa opiskelijaa suorittamaan tutkinnon tavoiteajassa, kun hän tietää, mitä hänen pitää opiskella ja missä järjestyksessä. Opintojen rakenteessa hän myös näkee, mitkä ovat ne paikat, joihin hän saa tehdä valintoja vapaammin.

Opiskelija siirtyy opintojen rakenteeseen, jossa hän luo uuden (ensimmäisen) suunnitelman. Sisu tarjoaa opiskelijalle hänen opiskeluoikeutensa mukaista suunnitelmaa.

Opintojen rakenteeseen menevät suoraan kaikki ne opintokokonaisuudet ja opintojaksot, jotka opiskelijan on pakko suorittaa. Muut valinnat opiskelija tekee valinta-avustimessa. Valinta-avustimessa opiskelija näkee vaihtoehtoiset opinnot (esim. vaihtoehtoiset pääaineen suuntautumiskokonaisuudet, pakollisten viestintäopintojen vaihtoehtoiset opintojaksot jne.) ja tekee valinnat kokonaisuuksien sääntöjen mukaan.

Kun opiskelija aloittaa opinnot, hän ei todennäköisesti voi vielä suunnitella opintojen rakenteeseen kaikkia tutkinnon opintoja. Opintojen orientaatiossa ja opintoneuvonnassa opiskelijoille olisi hyvä kertoa, mitä valintoja pitää heti opintojen alussa tehdä.

Suunnitellessaan opintoja ja tehdessään valintoja opiskelija voi avata opintojakso- tai opintokokonaisuusesitteen ja tutustua sisältöön ja osaamistavoitteisiin tarkemmin. Opintojaksoesitteessä opiskelija valitsee, millä suoritustavalla aikoo opintojakson suorittaa, esim. osallistuuko mieluummin opetukseen vai tekeekö (kirja)tentin.

Opintojaksoesitteen suoritustapamatriisi, jossa opiskelija on valinnut suoritustavan 1. Valittu suoritustapa sisältää yhden osan, osallistuminen opetukseen. Opintoja vasta suunnitellessa ei kannata vielä valita opetuksia kalenteriin (kuvassa luento-opetus 26.1.-30.3.2021), jos ei vielä tiedä, mitä opintojaksoja pitää suorittaa seuraavassa periodissa.

Kun opiskelija on tehnyt riittävästi valintoja opintojen rakenteeseen, siirtyy hän ajoitukseen. Ajoituksessa opiskelijan on suositeltavaa ottaa käyttöön tutkinto-ohjelmalle luotu malliajoitus. Malliajoitus ajoittaa suunnitelmassa olevat opintojaksot siihen järjestykseen kuin ne olisi tarkoitus tehdä; malliajoitettuja opintojaksoja voi myös siirtää käsin tarvittaessa. Ajoituksessa opiskelija pystyy tarkastelemaan ja hallitsemaan kuormitusta (tavoite: 30 op/lukukausi). Jos opiskelijalla on suunnitelmassa malliajoituksen ulkopuolisia opintojaksoja (esim. valinnaiset, sivuaine), täytyy hänen ajoittaa ne käsin. Ks. tarkemmin Ajoitus.

Kun ajoitus on valmis, opiskelija siirtyy opintokalenteriin. Opintokalenterissa opiskelija näkee välilehdellä opetus valitsematta saman ajoituksen, minkä hän teki ajoitukseen. Näin opiskelija näkee heti, että esim. kevätlukukauden ensimmäiseen periodiin hän on ajoittanut viisi opintojaksoa.

Opiskelija klikkaa jatka valintaan, joka avaa opintojaksoesitteen suoritustapamatriisi (ks. kuva ylempänä), jossa hän tarvittaessa valitsee suoritustavan (jos niitä on useampi ja valintaa ei ole tehty jo opintojen suunnittelun yhteydessä):

ja lisää suoritustapaan kuuluvan opetuksen kalenterin (valitse).

Suoritustavan ja opetuksen valitsemisen voi tehdä myös opintojen rakenteessa tai ajoituksessa. Opintokalenterin opetus valitsematta -listan tai ajoituksen kautta on kuitenkin helpoin valita kalenteriin juuri se opetus, joka on tarkoitus käydä seuraavassa periodissa. Tässä näkymässä kannattaa ensin tehdä kaikille opintojaksoille suoritustavan ja opetuksen valinta ja vasta sen jälkeen siirtyä eteenpäin, vaikka Sisu muistuttaakin jokaisen opetuksen kohdalla ilmoittautumisen tekemisestä.

Seuraavaksi opiskelija siirtyy opintokalenterissa välilehdelle ilmoittautuminen ja opetus. Jos ilmoittautuminen on auki sinne siirretyssä opetuksessa, näytetään opintojaksossa info ilmoittautumisajasta.

Oletuksena näytetään kalenterissa kaikki ne opetusryhmät, jotka ovat pakollisia. Jos joissain opetuksessa on opetusryhmävalintoja, voi opiskelija ensin sijoittaa kalenteriinsa ne opetusryhmät, joille voi tai haluaisi mennä.


Näin opiskelija näkee, onko opetuksessa päällekkäisyyttä ennen kuin ilmoittautuu. Jos opetuksessa on useita opetusryhmiä, joista opiskelija valitsee, voi hän mallailla niitä opetuskalenteriin. Oma merkintä -toiminnolla opiskelija voi lisätä myös muut tärkeät menonsa opintokalenteriin. Kun opiskelija on tyytyväinen lukujärjestykseensä, hän ilmoittautuu opetukseen.

Opintosuunnitelman tekemisen taustavaatimukset

Käyttäjällä täytyy olla Sisuun opiskelijan rooli, jotta hän pääsee tekemään opintosuunnitelman. Opiskelijalla tulee olla opiskeluoikeus koulutukseen, jotta kaikki toiminnallisuudet olisivat käytettävissä. Lisäksi korkeakoulut ovat saattaneet omien prosessiensa takia piilottaa joitakin ominaisuuksia väliaikaisesti (esim. kokonaisuuden sisällön henkilökohtaistamisen).

Opintosuunnitelman tekeminen onnistuu vain julkaistuihin koulutuksiin. Jotta koulutuksen voi julkaista, pitää sille määritellä tutkinto-ohjelma(t), esim. alempi ja ylempi korkeakoulututkinto. Näille pitää määritellä rakenne, joka ohjaa opiskelijan valintoja, ks. palveluhenkilön ohjeet koulutuksista, tutkinto-ohjelmista, opintokokonaisuuksista ja opintojaksoista.

Opiskelija näkee vain hyväksytty-tilaiset opinnot. Tämä tarkoittaa, että kaikkien koulutuksen alla olevien opintojen eli tutkinto-ohjelmien, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen tulee olla hyväksyttyjä. Poikkeus tästä on sellainen tilanne, että koulutus alarakenteineen on julkaistu ja opiskelija on ehtinyt tehdä sen mukaisen opintosuunnitelman, mutta tässä vaiheessa joku opinto palautetaan luonnostilaan. Silloin se näkyy opiskelijalle huomautuslaatikon ”luonnos" kanssa. Tämä ei ole tarkoituksenmukainen tilanne, koska opetussuunnitelmien tulisi olla valmiita siinä vaiheessa, kun koulutus ja sen alaiset opinnot julkaistaan.

Arviointikohteet sen sijaan näkyvät opiskelijalle myös luonnos-tilassa. Jos luonnostilaiseen arviointikohteeseen on liitetty julkaistuja toteutuksia, niin ne eivät näy opiskelijalle ennen kuin arviointikohde julkaistaan.

Opiskelija voi luoda suunnitelman myös mihin tahansa koulutukseen. Sellaisessa opintosuunnitelmassa, jonka koulutukseen opiskelijalla ei ole opiskeluoikeutta, ei opiskelija voi pyytää opintojen ohjausta (kommenttitoiminnallisuus), hakea henkilökohtaista suoritusta, opintojen sisällyttämistä, sivuaineoikeutta tai poikkeavan kokonaisuuden hyväksymistä. Opiskelija voi suunnitella opintoja, ajoittaa ja ilmoittautua (mutta ei voi tulla valituksi opetukseen, jos ilmoittautumisen perusvaatimuksissa vaaditaan opiskeluoikeus).

Opintosuunnitelman luominen

Opintosuunnitelma tehdään opintojen rakenteessa.  Opintojen rakenteessa opiskelija näkee, mitkä opinnot ovat pakollisia, vaihtoehtoisia tai valinnaisia. Rakenteessa voi valita opintojaksojen suoritustapoja ja lisätä opetuksen toteutuksia kalenteriin. Opintosuunnitelman muutokset tallentuvat automaattisesti ilman erillistä tallennusta.

Opiskelija kirjautuu Sisu-järjestelmään ja siirtyy välilehdelle opintojen rakenne ja alkaa luoda uutta opintosuunnitelmaa painamalla uusi opintosuunnitelma. Jos opiskelijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus, näkyy ne omien koulutusten alla. Omat koulutukset -listauksessa näytetään aktiiviset ja passiiviset opiskeluoikeudet mutta ei niitä opiskeluoikeuksia, jotka ovat tilassa luopunut, peruttu tai valmistunut (huom! valmistunut-badge opiskeluoikeudelle tulee vain, jos opiskelija on valmistunut joko yksivaiheisesta koulutuksesta tai kaksivaiheisen koulutuksen molemmista vaiheista). 

Jos opiskelijalla on opiskeluoikeus, on hänelle lukittu myös kouluttautumismahdollisuus. Kaikissa koulutuksissa voi hakea koulutuksia ja myös valita eri kouluttautumismahdollisuuksista (esim. opiskelija opiskelee tietotekniikan kouluttautumismahdollisuudessa (pääaineessa), mutta haluaisi tutkia tuotantotalouden pääaineen opintoja).

Ops-kauden valinta

Opiskelija luo (ensimmäisen) opintosuunnitelman opiskeluoikeutensa alkamispäivän mukaiseen koulutukseen. Luomismodaalissa näytetään myös versiot ko. alkamisajankohdasta eteenpäin, mutta versiovalinta tässä koskee kuitenkin koulutuksessa kiinni olevia tutkintorakenteita, ei itse koulutusta. Koulutuksen ajallinen ”versio” on kuitenkin todennäköisesti yhtä ops-kautta pidempi (ts. sanoen koulutukset muuttuvat harvemmin). Versioita näytetään opiskeluoikeuden alusta puoli vuotta tulevaisuuteen. Esim. näin:

1. Opiskelijan opiskeluoikeus Kasvatustieteelliseen koulutukseen alkaa 1.8.2016

2. Kasvatustieteellisesta koulutuksesta on olemassa seuraavat versiot: 1.8.2015-31.7.2016, 1.8.2016-31.7.2017, 1.8.2017-31.7.2018 ja alkaen 1.8.2018-

3. Kun opiskelija alkaa luomaan ensimmäistä opiskeluoikeutensa mukaista koulutusta, hän voi luoda sen vain opiskeluoikeutensa mukaiseen koulutukseen (kuvassa Kasvatustieteellinen koulutus). Hän ei voi vaihtaa koulutuksen versiota. Opintosuunnitelma luodaan ko. ops-kaudelle (kuvassa Testu-opetussuunnitelmakausi 2016-2017)

4. Jos hän myöhemmin haluaa päivittää opintosuunnitelmansa version uudempaan, hän voi vaihtaa koulutukseen kiinnitetyn tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmakautta; opiskeluoikeutta aikaisempaa ops-kautta ei voi valita. Jos hän tekee uuden suunnitelman 15.2.2018, hän voi valita kolmesta eri versiosta: 1.8.2016-31.7.2017, 1.8.2017-31.7.2018 ja 1.8.2018-2019 (viimeinen näytetään, jos sellainen on jo luotu ja julkaistu). Tämä opetussuunnitelmakausi koskee koulutuksen alla olevia tutkintorakenteita: jos opiskelija tuoreuttaa opintosuunnitelmaansa ops-kaudelle 2017-2018, tulee koulutuksen rakenteeseen koulutuksen alaolioiden ops-kauden 2017-2018 versiot (= Kasvatustieteen kandidaatti ja Kasvatustieteen maisteri).

Kun opiskelija etenee opinnoissaan (ja ajassa), hän voi tilanteen mukaan joko luoda koko suunnitelman uudemman ops-kauden mukaan tai vain päivittää rakenteen niitä osia, joista hänellä ei ole suorituksia, ks. Versioiden hallinta.

Opintosuunnitelmien hallinta

Jos suunnitelmia on vain yksi per rakenne, on tämä suunnitelma automaattisesti ensisijainen. Jos suunnitelmia on useampi, voidaan määritellä, mikä suunnitelmista on ensisijainen. Tämä tapahtuu oikeasta reunasta kolmen pisteen takaa. Samasta paikasta voi myös muuttaa suunnitelman nimeä, tulostaa tai poistaa sen, kopioida suunnitelma uudeksi, tarkastella opiskeluoikeutta (näytä koulutuspolut; ei näytetä, jos opiskelijalla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta koulutukseen), vaihtaa kouluttaumismahdollisuutta (ei ensisijaisessa suunnitelmassa, johon opiskeluoikeus) sekä hakea osaamisen sisällyttämistä tai henkilökohtaista suoritusta.

Tarkasteltavaa opintosuunnitelmaa voi vaihtaa sen nimen kohdalta, jos niitä on useampi. Valinta säilyy myös, kun siirrytään opintojen ajoitusnäytölle tai opintokalenteriin.

Opintosuunnitelmaa luotaessa sille valitaan tarvittaessa opetussuunnitelmakausi ja annetaan nimi. Opetussuunnitelmakauden voi valita opiskeluoikeuden alkamisvuodesta alkaen. Opetussuunnitelmakauden valinta vaikuttaa siihen, että minkä lukuvuoden opintoja suunnitelmassa ensisijaisesti näytetään. Jos esimerkiksi opintojen aloittamisesta on kulunut useampi vuosi, on järkevää tehdä suunnitelma kuluvan lukukauden opetussuunnitelmakaudelle, jotta suunnitelmassa olisi ajantasaiset tiedot.

Eri opetussuunnitelmakausilla saattaa olla eri versioita opintojaksoista ja opintokokonaisuuksista. Yksittäisten opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien versioita on myös suunnitelmassa mahdollista muuttaa opintojakson esitteen kautta eli aina ei ole välttämätöntä tehdä täysin uutta suunnitelmaa. Tapauskohtaisesti kannattaa miettiä, milloin on syytä vaihtaa tutkinto-ohjelman versiota (esim. kun opiskelija siirtyy maisterivaiheen opintoihin tehtyään kolme vuotta kandin opintoja ja maisteritutkinnon opintoja ei ole suoritettu lainkaan tai hyvin vähän), opintokokonaisuuden versiota (esim. kun opintokokonaisuuden sisältö on muuttunut uudessa opetussuunnitelmassa paljon ja suorituksia siitä on vähän) tai yksittäisen opintojakson versiota (kun opintokokonaisuussuorituksesta puuttuu enää vähän opintojaksoja).

Opintosuunnitelman poistaminen

Opintosuunnitelman voi poistaa klikkaamalla kolmen pisteen takaa ja valitsemalla poista. Jos suunnitelma on ainoa suunnitelma siihen koulutukseen, johon opiskelijalla on opiskeluoikeus, niin suunnitelmaa ei voi poistaa. Tällaisessa tapauksessa kannattaa luoda samaan koulutukseen uusi suunnitelma, jonka asettaa ensisijaiseksi. Tämän jälkeen toisen suunnitelman poistaminen onnistuu. Jos opiskelijalla ei ole opiskeluoikeutta suunnitelman koulutukseen, voi poistaa myös ensisijaisen suunnitelman.

Opintojen tiedot

Opintojaksojen, opintokokonaisuuksien ja tutkinto-ohjelmien (näitä kutsutaan yhteisnimityksellä opinto tässä ohjeessa) tietoja pääsee tarkastelemaan niiden esitteestä, jonka saa auki klikkaamalla opinnon linkkiä (sinisellä)

Version vaihtaminen

Opintojakson version vaihtamistavaksi on muutettu kontekstuaalinen notifikaatio; opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman versio vaihdetaan sivun ylälaitaan ilmestyvästä huomautuksesta kuten aiemminkin.

Opiskelija ei voi valita suunnitelmaan opiskeluoikeuttaan vanhempaa versiota. Myöskään opintosuunnitelmaa vanhempaa versiota suunnitelmaan ei voi vaihtaa.

Opintojakson version vaihtaminen (uusi)

Jos opinnolla on useampia voimassa olevia versioita eri opetussuunnitelmakausilla, niin näiden versioiden tietoja voi tarkastella esitteessä vaihtamalla versiota opinnon nimen alta.

Siinä versiossa mikä opiskelijalla on sillä hetkellä suunnitelmassa lukee (sijoitettu suunnitelmaan). Opiskelija voi vaihtaa tarkasteltavan version.

Jos opiskelija tarkastelee versiota, joka on eri kuin hänellä on suunnitelmassa, näytetään tästä kontekstuaalinen notifikaatio. Jos opiskelija haluaa vaihtaa version, valitsee hän notifikaatiossa ota käyttöön tämä versio.

Esitteen yläpalkissa näytetään myös koostetusti, onko opintojakso suunnitelmassa ja jos on, mihin kokonaisuuteen se on sijoitettu, onko se suoritettu ja jos on, niin kuinka monta opintopistettä ja mikä arvosana on.

Jos opintojakso on korvattu muualla hankitulla osaamisella, on tila korvattu.

Suoritetun opintojakson versiota ei voi vaihtaa.

Kun vaihdetaan opintojakson versio, tulee aina myös valita suoritustapa (vaikka niitä olisi vain yksi).

Opintojaksoesitteen oikeassa yläkulmassa on kolmen pisteen valikko, josta opintojakson voi lisätä muistilistalle (jos haettu haun kautta), avata opintojaksoesitteen uuteen välilehteen tai kopioida esitteen osoite.

Opintokokonaisuuden tai tutkinto-ohjelman version vaihtaminen

Jos opinnolla on useampia voimassa olevia versioita eri opetussuunnitelmakausilla, niin näiden versioiden tietoja voi tarkastella esitteessä vaihtamalla versiota opinnon nimen alta. Toisen version voi vaihtaa suunnitelmaan valitsemalla yläpalkkiin ilmestyvässä huomautuksessa ota käyttöön tämä versio. 

(warning) HUOM. jos suunnitelmassa on muita huomautuksia sivun yläosassa, saattaa tämä huomautus jäädä niiden alle piiloon (tätä ei ole ehditty korjaamaan vielä opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman version vaihtoon). Kannattaa siis sulkea sivun ylälaidasta ylimääräiset huomautukset.

Esimerkki version vaihtamisesta

Jos opiskelijan opiskeluoikeus on alkanut 1.8.2018, hän ei voi valita ops-kauden 2017-2018 (vastaa lukuvuotta 1.8.2017-31.7.2018) tai vanhempaa versiota suunnitelmaan. Jos sama opiskelija on tehhyt suunnitelman ops-kauden 2019-2020 versioon, hän ei voi vaihtaa sen alla olevaa opintojaksoa / opintokokonaisuutta / tutkinto-ohjelmaa ops-kautta 2019-2020 vanhemmalle ops-kaudelle. Versiot päivitetään aina tuoreempaan, jotta opinnoissa olisi ajantasaiset tiedot.

Suoritettujen opintojen versiota ei voi vaihtaa.


Jos opinnosta ei ole suoritusta (tai osasuorituksia), kannattaa versio päivittää kuluvalle kaudelle, ks. myös Versioiden hallinta.

Opintopisteet

Opiskelijan rakenteessa lasketaan kullekin tasolle, kuinka paljon opiskelija on siihen valinnut (=suunnitellut) opintopisteitä ja kuinka paljon hän on suorittanut.

Viivan vasemmalla puolella näytetään, montako opintopistettä alle on valittu ja oikealla puolella tehdyt suoritukset; kuvassa väliotsikkoon Kandiopintojen sivuaine ja valinnaiset on valittu 36 op / suorituksia on 30 op. Opintopisteet lasketaan hierarkisesti.

Väliotsikon Kandiopintojen sivuaine ja valinnaisten alla on väliotsikko Sivuaine ja opintokokokonaisuus HIS250 Historian kanditutkinnon valinnaiset.

Väliotsikon Sivuaine (30/30) alla on suoritettu opintokokonaisuus Muualla suoritettu kokonaisuus 30/30 op. Tämän opintokokonaisuuden tavoitelaajuus on 5-30, joka siis täyttyy suorituksessa.

Opintokokokonaisuudessa Historian kanditutkinnon valinnaiset on yksi opintojakso 6 op. Opintokokokonaisuuden Historian kanditutkinnon valinnaiset tavoitelaajuus on 0-55 op eli max. 55 op.

Lisäksi laskentaan vaikuttaa suoritustavan valinta

Jos opiskelija on valinnut suoritustavan, lasketaan sen opintopisteet. Jos opiskelija ei ole valinnut suoritustapaa, lasketaan opintojakson opintopisteet. Jos opintojakso on tasalaajuinen (esim.  5 op) ei suoritustavan valinnalla käytännössä ole merkitystä.

Suoritustavan valinnalla sen sijaan on merkitystä, jos opintojakson opintopistemäärä on vaihteluvälillinen ja/tai suoritustavoissa voi suorittaa eri opintopistemäärän. Jos opiskelija ei ole valinnut suoritustapaa vaihteluvälillisessä opintojaksossa, näytetään vaihteluväli; kuvassa 37-46 op, koska HIS250 Historian kanditutkinnon valinnaisissa (7-16 op) ei suoritustapaa ole valittu opintojaksolle HIS333 Digitaaliset lähteet ja mediat.


Kun suoritustavan arviointikohteet ovat valinnaisia (käytännössä aina vaihteluvälillisissä suoritustavoissa), lasketaan opiskelijan tekemät arviointikohteiden valinnat; kuvassa opiskelija valinnut opintojaksoon HIS333 Digitaaliset lähteet ja mediat 5 op.

HIS250 Historian kanditutkinnon valinnaisissa suunniteltujen laajuus on siten 6 + 5 = 11 op ja sama kumuloituu ylöspäin rakenteessa eli Kandiopintojen sivuaine ja valinnaiset suunnitellut 30 + 11 = 41 / suoritetut 30 op.


Jos opiskelija on valinnut tällaisen opintojakson suoritustavan, jossa arviointikohteet ovat valinnaisia, mutta ei ole valinnut arviointikohteita, ei lasketa mitään.


Opintojakson esite

Opintojakson esitteestä voidaan tehdä url, jota voi käyttää opintojaksoesitteen jakamiseen. Opintojaksoesitteen linkin voi kopioida avaamalla opintojaksoesitteen ja kolmen pisteen valikosta valita kopioi esitteen osoite tai esitteen voi avata uuteen välilehteen.


Suunnitelman kautta avattuna opintojakson esite aukeaa modaaliin. Opintojakson esitteessä on kolme välilehteä.

Esitteessä näytetään opintojaksolle annetut perus- ja kuvaustiedot. Jos jotain tietoa ei palveluhenkilön käyttöliittymässä ole annettu, ei sitä näytetä opiskelijan esitteessä ollenkaan. Vastuuhenkilöistä näytetään vastuuopettaja ja yhteystieto sähköpostiosoitteineen, mutta ei hallintohenkilöä.

Suoritustavat

Suoritustavoissa esitetään suoritustapamatriisi, josta opiskelija valitsee, millä tavalla haluaa opintojakson osaamisen suorittaa (valitse tämä tapa, kun tapa on aktivoitu eli on sinisellä). Jos suoritustapoja on vain yksi, valitsee Sisu sen automaattisesti ((warning) poikkeus: jos opintojakso valitaan vapaan muokkauksen tilassa, ks. Kokonaisuuden sisällön henkilökohtaistaminen tai sen versio vaihdetaan, täytyy suoritustapa valita)

Suoritustapaan suoritetaan valitun sarakkeen merkityt osat (kuvassa osallistuminen opetukseen).

Kun tapa on valittu, näytetään tavan kohdalla valittu. Valintaa voi muuttaa. Jos opiskelija on jo ajoittanut opintoja ja valitulla suoritustavalla on tähän ajoitukseen sopivaa opetusta, näytetään opetuksessa tähti.

Jos suoritustavan osaan liittyy opetusta, voi valitun suoritustavan osan riviltä siirtää opetuksen kalenteriin (valitse).

HUOM.  opetuksen valitseminen ei riitä ilmoittautumiseksi, vaan se tehdään opintokalenterissa, ks. Ilmoittautuminen.

Kun opiskelija valitsee opetuksen toteutuksen kalenteriinsa, näytetään matriisissa väkänen suoritustavan osan kohdalla. Pääosin tarkoitus on suorittaa yksi opetuksen toteutus per suoritustavan osa. Esimerkiksi kuvan tilanteessa opiskelija ilmoittautuu kenttäkurssille, jossa tehdään opetuksen päätteeksi luentokuulustelu. Jos opiskelija ei osallistu luentokuulusteluun tai haluaa korottaa sen arvosanaa, voi hän lisäksi ilmoittautua rästitenttiin. Jos opiskelija valitsee tapan 3, jonka osa on tentti, tekee hän yhden akvaariotenteistä.

Jos joku osa on suoritettu, näytetään sen kohdalla väkänen ja suorituksen symboli lehvä ja arvosana.

Jos suoritustavan osat ovat valinnaisia, ruksii opiskelija ne osat, jotka aikoo suorittaa. Vain ruksitut, osat lasketaan mukaan suunnitelman opintopistelaskuriin; paitsi suorituksiin lasketaan aina myös osasuoritukset.


Kunkin suoritustavan osan kuvaustiedot näytetään suoritettavissa osissa. Jos suoritustavan osa (palveluhenkilön käyttöliittymässä arviointikohde) on käytössä (lainattu tai lainaaja) myös jossakin toisessa opintojaksossa, on nämä opintojaksot lueteltu kohdassa käy seuraaviin opintojaksoihin. Opiskelija voi käyttää opetuksen (eli osasuorituksen eli arviointikohteen suorituksen) vain yhteen opintojaksoon (eli samaa osaamista ei voi käyttää kahden opintojakson osasuorituksena). HUOM. näyttää toistaiseksi myös samasta opintojaksosta sen kaikki julkaistut versiot.

Opetuksen tiedot saa auki haitariin suoritustavan osan alta. Tiedoissa näytetään omilla välilehdillään:

1. perustiedot: opetuskieli, luokittelutekijät, vaihtoehtoiset opintojaksot, vastuuorganisaatio ja vastuuhenkilöt (näytetään vastuuopettaja, opettaja ja yhteystieto; ei näytetä hallintohenkilöä).

 2. ilmoittautuminen: ilmoittautumisaika, perumisen lisäaika ja jälki-ilmoittautumisaika, ilmoittautumisen pakolliset ennakkovaatimukset ja järjestävät valintakriteerit sekä paikkamäärä ja kiintiöt. Jos toteutukselle ei ole määritelty kiintiötä, näytetään vain toteutuksen kokonaispaikkamäärä.


Jos ilmoittautumiselle on annettu perumisaika ja/tai jälki-ilmoittautumisaika, näytetään tooltipissä ohje:

3. Opetusryhmissä ja tilaisuuksissa näytetään valintajoukot sekä opetusryhmät aikataulu- ja tilatietoineen. Oletuksena näytetään opetusryhmien opetusajat, opetuspaikka sekä kaikki opettajat, joita opetusryhmissä on. Jos tilaisuuksia on poistettu ennen julkaisua (=tiedetään jo etukäteen, että opetusta ei ole ko. päivänä) tai peruttu (esim. opettajan sairastuessa), näytetään huomautus (warning) tilaisuuksia peruttu. Jos koko opetusryhmä on peruttu, on siinä peruttu-label.


Jos  aikasarjassa on poikkeavuuksia, eritellään ne opetusryhmittäin haitarissa poikkeukset ja lisätiedot; haitari on oletuksena suljettu. Suluissa näytetään poikkeustietorivien määrä. Listassa näytetään normaalista aikasarjasta poikkeavat tiedot (opetusta ei ole tai opetus on peruttu, eri opetuspaikka tai tapahtumalle on annettu lisätietoja). Ennen julkaisua poistetuissa tapahtumissa on label ei opetusta ja julkaisun jälkeen perutuissa peruttu. Jos opetuspaikka on eri, näytetään label poikkeava paikka. Jos paikkatieto on poistettu, näytetään teksti paikkatieto poistettu. Lisätietojen edessä on info-ikoni. Jos jollain tapahtumalla on eri opettaja kuin aikasarjalla, mutta ei muita poikkeavia tietoja, ei poikkeavaa tietoa listata.


Opettajan näkee opintokalenterissa kunkin opetuskerran kohdalla asettamalla hiiren sen päälle.

Kun opetus on päättynyt, ei se tietoja enää näytetä opintojaksoesitteessä.

Ks. tarvittaessa lisää palveluhenkilön ohjeesta Toteutukset#toteutuksenaikasarjanpoikkeuksetToteutuksenaikasarjanpoikkeukset.

Korvaavuudet

Välilehdellä korvaavuudet voi valita opintojaksoa vastaamaan samansisältöisen opintojakson (vastaavuudet), joka on suoritettu kotiyliopistossa tai hakea hyväksilukua toisessa korkeakoulussa suoritetulle opinnolle, joka sisällöltään vastaa jotain suunnitelmassa olevaa osaamista (hyväksiluku).

Molempia ei tarvitse tehdä, tapauksesta riippuen valitaan joko vastaavuus (=samassa yliopistossa suoritettu opintojakso) tai hyväksiluku (toisessa korkeakoulussa suoritettu opintojakso).

Vastaavuudet

Korvaavuuksissa opiskelija näkee, onko opintojaksolla vastaavia opintojaksoja omassa korkeakoulussa (eli opintojaksoja, joiden osaaminen on sama ja ne voidaan suorittaa kyseessä olevan opintojakson sijaan ilman erillistä hyväksilukuprosessia). Opiskelija voi valita vastaavan opintojakson, jonka aikoo suorittaa tai on suorittanut. Oletuksena valintana on ei vastaavaa opintojaksoa.


Jos opiskelija on valinnut esitteessä vastaavuuden, se/ne näkyvät rakenteessa korvatun opintojakson päällä. Vastaavuuden tunnistaa sen edellä olevasta nuolikuviosta, josta myös pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan valintaa.


Vastaavuudeksi ei voi valita opintojaksoa, joka on jo suunnitelmassa. Kuvan tilanteessa opiskelijalla on jo suunnitelmassa musiikkipsykologian perusteet, joten sitä ei voi valita musiikkipsykologian vastaavuudeksi.

Vastaavalle opintojaksolle ei valita vastaavuutta.

Myös vastaavasta opintojaksosta on mahdollista vaihtaa versiota. Version vaihtologiikka on sama kuin muissa opintojaksoissa. Vastaavina näytettävien (ja vastaavaksi valittavien) opintojaksojen versioiden prioriteetti:

 1. opiskelijan suorittama versio
 2. meneillään olevan ops-kauden versio
 3. tulevaisuuden ops-kauteen kiinnitetty versio (tulevaisuudessa lähin) 
 4. viimeisin versio, kunhan se ei ole opiskelijan opiskeluoikeutta vanhempi. Ks. version valintalogiikka tarkemmin: Opetussuunnitelmakauden vaikutus opintosuunnitelmaan

Poikkeava rakenne ja erikseen hyväksyttävät kokonaisuudet, ks. Poikkeava rakenne

Hyväksiluku

Korvaavuuksissa opiskelija voi tehdä hyväksilukuhakemuksen, ks. Hakemukset ja pyynnöt.

Valinta-avustin

Valinta-avustin ohjaa opintojen rakenteen valintoja ja sisältöä. Valinta-avustin aukeaa oikeaan laitaan klikkaamalla ko. kokonaisuuden riviä.

Esimerkkejä valinta-avustimen toiminnasta:

-        kun viidestä opintojaksosta tulee valita kaksi, ja on valittu vasta yksi, kertoo avustin, että ”Valitse vielä 1 kpl”.

-        kun kokonaisuuteen tulee valita vähintään 25 op, ja on valittu 7 op, niin avustin pyytää valitsemaan vielä 18 op.

Kun valinnat on tehty, ohjeteksti poistuu ja kokonaisuuden otsikkoon (sinisellä pohjalla) tulee teksti valinnat tehty. Jos valinnat ovat kesken, lukee palkissa valintoja puuttuu. Jos on tehty virheellisiä valintoja (esim. valittu enemmän opintopisteitä kuin pitäisi), niin palkissa sanotaan, että sääntöjen vastaisia valintoja. Jos sama opinto on jo valittuna muualle suunnitelmaan, palkissa lukee ”epäsuoria valintoja”. Jos valintoja ei ole pakko tehdä, ohjetekstinä on vapaaehtoisia valintoja.

Jos tehdään sääntöjen vastaisia valintoja, niin järjestelmä pyytää korjaamaan ne:

Kuva opintosuunnitelmasta ja valinta-avustimesta. Otsikon alla olevan sisällön saa auki klikkaamalla nuolinäppäintä. Rakenteen perusnäkymässä näytetään rakenne, jossa on automaattisesti valittuna kaikki pakolliset opinnot, joita ei voi suunnitelmasta poistaa. Klikkaamalla otsikkotasoja saa auki valinta-avustimen, jossa rakenteen eri tasoille voidaan valita puuttuvat opinnot. Valinta-avustin ohjaa valintoja.

Pakolliset opinnot

Kun opiskelija luo opintosuuunnitelman, tulevat rakenteeseen automaattisesti ne opintokokonaisuudet ja opintojaksot, jotka ovat pakollisia. Nämä saa pois ainoastaan vapsuttamalla ja tekemällä poikkeavan sisällön hakemuksen, ks. Kokonaisuuden sisällön henkilökohtaistaminen

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Jos tutkintorakenteeseen on määritelty vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia tai opintojaksoja, tekee opiskelija valinnat valinta-avustimessa. Vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi opintosuunnan/pääaineen syventävien teemaopinnot (esim. historian opiskelija valitsee joko poliittisen historian tai aatehistorian syventävän opintokokonaisuuden) tai kandiopiskelijalle toisen kotimaisen kielen valinta. Kun opiskelija on tehnyt avustimessa riittävät valinnat, on kokonaisuus tilassa valinnat tehty. Jos opiskelija valitsee sääntöjen vastaisesti (esim. pitää valita 25 op, mutta opiskelija valitsee 30 op), menee kokonaisuus säänönvastaiseksi ja siten ohjaa opiskelijaa korjaamaan valinnat vastaamaan sääntöä.

Valinnaisten opintojen lisääminen suunnitelmaan

Jos johonkin kohtaan opintojen rakennetta on mahdollista lisätä valinnaisia opintojaksoja (tai opintokokonaisuuksia), niin silloin valinta-avustimessa voi hakea opintojaksoja ja/tai opintokokonaisuuksia.

Epäsuorat valinnat

Opiskelijan opintosuunnitelmassa voi olla epäsuoria valintoja. Tämä tarkoittaa sitä, että sama opintojakso on rakenteessa kahdessa (tai useammassa) paikassa. Esimerkiksi opintojakso Tuotantotalouden perusteet on opiskelijalla pääaineen tietotekniikan perusopinnoissa ja tuotantotalouden sivuaineessa. Kun opintojakso on näissä molemmissa pakollinen, sijoittaa Sisu sen ensimmäisenä rakenteessa olevaan kokonaisuuteen. Jos opintojakso on vain toisessa kohtaa pakollinen ja toisessa vaihtoehtoinen tai valinnainen, valitsee Sisu opintojakson sinne, missä se on pakollisena. Kuitenkin, jos se kokonaisuus, jossa opintojakso on pakollinen, valitaan myöhemmin, ei Sisu automaattisesti siirrä epäsuoraa valintaa, jos se on jo valittu vaihtoehtoisena tai valinnaisena toisaalle. Kun opiskelija valinta-avustimen togglessa siirtää valinnan siihen, missä se on pakollisena, ei valintaa voi enää muuttaa.

Jos opintojakso on vaihtoehtoisena tai valinnaisena kahdessa paikassa rakenteessa, voidaan sen paikkaa vaihtaa näiden välillä irrottamalla se ensin toisesta paikasta valitsemasta.

Siellä, missä opintojakso on valittu epäsuorasti, näkyy opintojakson laatikossa tieto siitä, mihin se on sijoitettu.

 

Epäsuorien valinnat opintokokonaisuuden arvioinnissa, ks. Hakemukset ja pyynnöt > kokonaisuuden koostaminen > epäsuorat valinnat.

Epäsuora valinta saattaa aiheuttaa vajeen opintopistelaajuuteen kokonaisuuteen, jossa opinto on epäsuorasti (= ei ole siinä). Tämä opiskelijan pitää huomioida jossain toisessa kohtaa rakennetta, jotta tutkinnon minimiopintopisteet tulevat täyteen. Esimerkiksi sivuaineopintokokonaisuus on 25 op tutkinnosta. Opiskelijalla on kuitenkin sivuaineen pakollinen opintojakso jo sijoitettuna pääaineeseen, jolloin sivuaineeseen tulee tosiasiallisesti 20 op eli  5 opintopisteen vaje. Opiskelijan täytyy silloin toiseen kohtaan rakennetta valita 5 op lisää (esim. pääaineen valinnaisiin tai tutkinnon valinnaisiin opintoihin).

Sivuaine

Opintojen rakenteessa voi olla paikka sivuaineille, jolloin siihen voi sijoittaa vain opintokokonaisuuksia, jotka ovat sivuaineita, ks. tarkemmin Sivuaine.

Opintojen poistaminen suunnitelmasta

Jos tutkintorakenteessa on pakollisia opintoja, ovat ne suunnitelmassa automaattisesti eikä niitä tarvitse hakea valinta-avustimesta. Niitä ei voi myöskään poistaa opintojen rakenteesta.  Vaihtoehtoisia opintoja voi vaihtaa valinta-avustimen kautta.

Valinnaisia opintoja voi poistaa valinta-avustimen roskakorista.

Versioiden hallinta

Kun opiskelija hakee rakenteeseen valinta-avustimen kautta opintojaksoja, näytetään kuluvan lukukauden versiota (tai uudempaa, jos kuluvalla ops-kaudella ei ole julkaistua versiota). Suunnitelmaan kuitenkin sijoitetaan suunnitelman ops-kauden versio, ks versioista tarkemmin Opetussuunnitelmakauden vaikutus opintosuunnitelmaan.

Kun uusi lukukausi alkaa ja jos ops-kausi vaihtuu, voi opiskelija tehdä kokonaan uuden suunnitelman uudelle ops-kaudelle. Tällöin kaikki rakenteiden vaihtoehtoiset ja vapaaehtoiset valinnat täytyy tehdä uudestaan, koska Sisu ei mahdollisesti muuttuneista sisällöistä voi päätellä, että opiskelija tekee samat valinnat. Kokonaan uusi suunnitelma kannattaa tehdä siis, jos opintojen suunnittelu on vasta alussa eikä suorituksia ole paljon tai jos sisällöt ovat muuttuneet merkittävästi sillä aikaa kun opiskelija on ollut poissaolevana. Esimerkiksi jos opiskelija on aloittanut syyslukukaudella 2015, mutta opinnot ovat jääneet vaiheeseen ja hän on sen jälkeen ollut poissaolevana useamman lukukauden, kannattaa koko suunnitelma päivittää kuluvalle ops-kaudelle.

Muussa tapauksessa opiskelija voi päivittää tilanteesta riippuen joko suorittamattoman opintokokonaisuuden tai suorittamattoman opintojakson version uudelle ops-kaudelle eli tehdä muutokset yksi kerrallaan. Jos opintojakson arviointikohteet eri versiolla on samat, näkyvät opetukset myös vanhemmissa versioissa, joten opetuksen voi lisätä kalenteriin ja ilmoittautua opetukseen normaalisti.

Jos suurin osa alemmasta tutkinnosta on tehty ja lisäksi satunnaisia ylemmän tutkinto-ohjelman opintoja, kannattaa päivittää ylemmän tutkinto-ohjelman rakenne uudelle kaudelle, mutta jättää alempi päivittämättä.

Jos suunnitelmaan on tehty poikkeavia rakenteita tai siinä on erikseen hyväksyttyjä kokonaisuuksia, kannattaa muu suunnitelma päivittää osissa, ks. Vapsutetunversionhallinta

Kun vaihdetaan opintojakson versio, tulee aina myös valita suoritustapa (vaikka niitä olisi vain yksi). Tämä korjataan myöhemmin.

Opintojen ja valintojen tilat suunnitelmassa

Jos opintojaksosta tai kokonaisuudesta on opintosuoritus, näkyy opinnon kohdalla lehvä sekä arvosana:

Kokonaisuuden otsikkopalkki näyttää sen alla olevien opintojen tilan: kuinka paljon opintoja on suoritettu, mikä on valintojen tila ja kuinka paljon valintoja on tehty. Alla olevassa esimerkissä valinnat ovat kesken; ylin luku 20-30 osoittaa opintokokonaisuudelle perustiedoissa annettua laajuutta, alla viivan vasemmalla puolella on opintokokonaisuuden alle valitut opintopisteet (18) ja viivan oikealla puolella suoritetut opintopisteet (viiva eli 0).Kun rakenteen kaikki valinnat ovat sääntöjen mukaisia, lukee ylimmällä tasolla ”Valinnat tehty”. Tässä opiskelija on suunnitellut kaksivaiheisessa koulutuksessa sekä alemman että ylemmän tutkinnon opinnot.

Jos suunnitelmaan on tehty opiskeluoikeuden vastaisia valintoja, kuten valittu väärä pääaine, näyttää Sisu varoitusbannerin ylälaidassa ja myös kokonaisuuden rivillä ja valinta-avustimessa, ks. tarkemmin Opiskeluoikeuden tarkentavat valinnat

Jos kokonaisuuteen on tehty sääntöjen vastaisia valintoja, Sisu näyttää varoituksen kokonaisuuden lisäksi kaikissa kokonaisuuksissa, jotka ovat hierarkiassa ko. kokonaisuuden yläpuolella sekä varoitusbannerin ylälaidassa. Valinta-avustin ohjaa korjaamaan valinnat.

Opiskelijan pitää korjata nämä valinnat, jotta suunnitelma on jälleen validissa tilassa.

Suunnitelman validit tilat

Validit tilat (=tilat, joissa kokonaisuus/suunnitelma on kunnossa):

 • valinnat tehty
 • osat suoritettu
 • valinnat hyväksytty
 • valinnat hyväksytty, osat suoritettu
 • valinnat hyväksytty ehdollisesti
 • valinnat hyväksytty ehdollisesti, osat suoritettu
 • vapaaehtoisia valintoja

Opintoluonnos suunnitelmassa

Jos opiskelija suunnittelee tekevänsä jotain sellaisia opintoja, joita ei löydy Sisusta, voi hän käyttää opintoluonnosta suunnittelun välineenä. Opintoluonnosta voi käyttää esimerkiksi vaihto-opintojen tai jatko-opintojen suunnittelussa. Näistä voidaan sitten kirjata henkilökohtainen suoritus. Myös jos opiskelija aikoo hakea hyväksilukua sellaisista muualla suorittamistaan opinnoistaan, jotka eivät suoraan korvaa mitään Sisusta löytyvää opintojaksoa (sisällyttäminen), voi käyttää opintoluonnosta tulevan hyväksiluvun aihiona.

Opintoluonnoksen ideasta, sen luomisesta ja sen kautta opintosuorituksen hakemisesta tarkemmin ks. Hakemukset ja pyynnöt → opintoluonnos

Opintoluonnos huomioidaan rakenteen säännössä kahdella eri tavalla riippuen siitä, mikä on kokonaisuuden sääntö.

1. Kokonaisuuteen voi lisätä minkä tahansa opintojakson (vapaasti valittava)

Jos opintokokonaisuuteen/väliotsikkoon voi sijoittaa minkä tahansa opintojakson (kokonaisuudessa on anycourseunitrule) JA siinä on opintopistesääntö (valitse 25-40 op, valitse max. 25 op, valitse min 10 op), toimii sääntö kuten normaalisti: jos opintoluonnoksen pisteet mahtuvat sääntöön, pysyy kokonaisuus validina. Opintoluonnoksen suunnitellut opintopisteet lasketaan kokonaisuuden pisteisiin. Valinta-avustimessa opintoluonnos on muiden vapaasti valittaviksi lisättyjen opintojen kanssa samassa kohdassa alimpana.

2. Kokonaisuuteen ei voi lisätä mitä tahansa opintojaksoa

Jos opintokokonaisuuteen/väliotsikkoon ei voi sijoittaa mitä tahansa opintojaksoa, menee kokonaisuus epävalidiin tilaan, kun sinne lisää opintoluonnoksen. Poikkeavalle kokonaisuudelle pitää hakea hyväksyntää, ks. Kokonaisuuden sisällön henkilökohtaistaminen. Poikkeava rakenne, jossa on suorittamaton opintoluonnos, voidaan hyväksyä vain ehdollisena. Kokonaisuuden tilaksi tulee valinnat hyväksytty ehdollisesti. Kun opintoluonnoksesta kirjataan suoritus ja muistakin kokonaisuuden opinnoista on suoritusmerkintä, on kokonaisuuden tila valinnat hyväksytty ehdollisesti, osat suoritettu. Valinta-avustimessa opintoluonnos näytetään opintoluonnos-otsikon alla.Jos opintoluonnoksesta on jo kirjattu suoritus, kun opiskelija hakee hyväksyntää poikkeavalle rakenteelle, se voidaan hyväksyä normaalisti ja hyväksynnän jälkeen myös opintokokonaisuuden suoritusmerkintä voidaan kirjata, kun muut opinnot on suoritettu.

Opintoluonnoksen avulla opiskelija voi etukäteen hyväksyttää esimerkiksi vaihto-opinnot. Opiskelija voi tehdä oman suunnitelman kaikille vaihto-opintohakukohteilleen ja kun hän tulee valituksi, hän voi muuttaa valitun vaihtokohteen suunnitelman ensisijaiseksi suunnitelmaksi. Prosessi voidaan hoitaa joko niin, että opiskelija hyväksyttää kaikkien suunnitelmien poikkeavat rakenteet vaihtohaun yhteydessä tai sitten hyväksytään vain lopullisen kohteen poikkeavat valinnat (yliopiston parhaaksi katsomalla tavalla).

Opintojen ohjaus

Opintosuunnitelman kommentointi

Opiskelija voi saada opintojen ohjausta Sisussa rakenteen kommentointitoiminnallisuudella.

Vastuuohjaaja/ohjaaja voi tehdä oman kommenttinsa ja opiskelija saa siitä viestin. Annettuja kommentteja ei voi muokata tai poistaa lähettämisen jälkeen. Kommentin voi lisätä myös opintoluonnokseen.

Opiskelijan käyttöliittymässä kommentin tekeminen aloitetaan opintosuunnitelmassa oikeasta yläreunasta klikkaamalla ohjaus. Opiskelija ei voi pyytää ohjausta koulutukseen, johon hänellä ei ole opiskeluoikeutta.

Viestin tyypiksi voidaan valita yleinen tai kohdistettu kommentti. Kohdistetulle kommentille valitaan rakennepuusta paikka (opintojakso, kokonaisuus, tutkinto-ohjelma, väliotsikko). Kun kommentti on valmis, hyväksytään arkaluontoisten tietojen lähettämiseen ja tallentamiseen liittyvät säännökset. Vastuuohjaaja/ohjaaja saa viestin ohjausnäkymään ja omiin viesteihin  ja viestistä hän pääsee suoraan opiskelijan suunnitelmaan.

Ohjausnäkymässä näytetään myös kaikki hakemuksiin liittyvät automaattiset viestit. Vasemmalla näytetään opiskelijan suunnitelmaan tekemät kommentit sekä hakemuksista automaattisesti lähteneet viestit. Oikealla näytetään opiskelijan saamat viestit, myös hakemusten käsittelystä tulleet automaattiset viestit.

Ohjaaja voi myös ehdottaa opiskelijalle opintojaksoja; lisäysehdotuksen voi tehdä vain sellaiseen kohtaan rakennetta, johon opiskelija voi lisätä minkä tahansa opintojakson.

Ohjausnäkymässä näytetään samalla näytöllä kaikki saman koulutuksen ja kouluttautumismahdollisuuden suunnitelmien ohjauskommentit ja hakemuksiin liittyvät viestit.

Ylimpänä näytetään sen suunnitelman viestit, jonka kautta tultiin ohjausnäkymään. Sen alla näytetään suunnitelmat viestien lähetysjärjestyksessä niin, että suunnitelmat, joissa on tuoreimmat viestit, näytetään ylimpänä. Suunnitelmat ovat haitarielementteinä, joten niiden viestit voidaan myös piilottaa näytöltä. Ohjausnäkymän yläosassa on linkki muihin suunnitelmiin (näytä muut viestit, jotka liittyvät opiskeluoikeuteen [koulutuksen nimi]), jos niissä on viestejä.

Viimeisenä näytetään suunnitelmat, joihin ei liity viestejä. Jos opiskelija on poistanut suunnitelman, näytetään siinä poistettu-badge. Ensisijaisessa suunnitelmassa on ensisijainen-badge.

Jos ohjaaja lähettää samaan aikaan kommentin siihen suunnitelmaan, jonka kautta ohjausnäkymään tultiin, päivittyy viesti näkymään reaaliajassa. Jos ohjaaja lähettää samaan aikaan kommentin suunnitelmaan, joka ei ole se suunnitelma, jonka kautta ohjausnäkymään tultiin, ei viesti päivity näkymään päivittämättä sivua.

Rakenteen sisältöä koskevat hakemukset (vapsut)

Tutkintorakenteessa voi olla erillistä hyväksyntää vaativia kokonaisuuksia tai opiskelija voi haluta itse muokata jotain kokonaisuutta niin, että se ei enää vastaa tutkintorakennetta. Nämä toiminnot toimivat Sisussa samalla periaatteella. Yksinkertaistuksen vuoksi ohjeessa käytetään ajoittain molemmista termiä "vapsu".

Poikkeavan kokonaisuuden ja erillistä hyväksyntää vaativan kokonaisuuden hakemuksen voi tehdä myös opiskeluoikeuden päättymisen jälkeen. Näin esimerkiksi kirjoilta poistettu opiskelija voi tehdä hakemuksia, jotka voivat vaikuttaa opiskeluoikeuden palauttamispäätöksen. Ko. hakemuksia ei voi tehdä sellaisesta suunnitelmasta, johon opiskelijalla ei ole (koskaan) ollut opiskeluoikeutta.

Vapsussa hyväksytetään tietyn opintojakson/opintokokonaisuuden osaaminen ja sisältö osaksi jotain kokonaisuutta (tai kokonaisuus ilman tiettyä osaamista, jos kokonaisuudesta poistetaan opintojakso/opintokokonaisuus). Opintojakson/opintokokonaisuuden versiolla ei ole merkitystä, sillä opintojakson/opintokokonaisuuden versioissa osaaminen ja sisältö on sama. Opiskelija voi näin ollen myös päivittää opintojakson/opintokokonaisuuden versiota vapsun hyväksymisen jälkeen eikä vapsutettu kokonaisuus mene epävalidiin tilaan.

Suorittamattomasta opinnosta voidaan näin ollen näyttää hakemuksessa eri versio kuin mikä opiskelijalla on suunnitelmassa, jos opintojakson versio on eri kuin sen emo-opintokokonaisuuden versio. Suunnitelmassa näytetään se versio, joka opiskelijalla on suunnitelmassa. Hakemuksessa näytetään satunnainen versio. Suoritetusta opintojaksosta näytetään suunnitelmassa ja hakemuksessa suoritettu versio.

Erillistä hyväksyntää vaativa opintokokonaisuus

Tutkintojen rakenteeseen on voitu määritellä erillistä hyväksyntää vaativia opintokokonaisuuksia tai väliotsikoita. Tätä voi käyttää, jos halutaan hyväksyä esimerkiksi opiskelijan vapaasti valittavat opinnot. Tai joku opintokokonaisuus sisältää joukon opintoja, joista opiskelijan tulee valita, mutta ne sisältävät sellaista päällekkäisyyttä, joita ei voi Sisussa kuvata. Tai jonkun kokonaisuuden valinta vaikuttaa resurssien suunnitteluun.

Opiskelija voi hakea hyväksyntää myös sellaiselle kokonaisuudelle, jossa on opintoluonnos. Erillistä hyväksyntää vaativassa kokonaisuudessa opintoluonnoksen pitää sopia sen sääntöihin (käytännössä kokonaisuuteen pitää voida lisätä vapaasti valittava opintojakso, ks. tarkemmin Kokonaisuuden sisällön henkilökohtaistaminen). Jos kokonaisuus ei ole sääntöjen mukainen, siihen ei voi hakea myöskään hyväksyntää.

Hakemuksessa näytetään opintoluonnos, sen suunniteltu sijoituspaikka ja osaamisen kuvaus.

Kun opiskelija avaa hakemuslomakkeen, näytetään lomakkeen yläosassa korkeakoulukohtainen ohje ja linkki korkeakoulun tarkempiin ohjeisiin. Ohjeteksti lisätään pääkäyttäjätoiminnoissa, ks. Hakemukset ja lomakkeet (vaatii kirjautumisen).

Jos opintoluonnoksesta on jo kirjattu suoritus (kuvassa Hiphopin ja rapin historia, josta ei kuvan tilanteessa ole vielä suoritusmerkintää), näkyy se hakemuksessa kuten normaalin opintojakson suoritus.

HUOM! Tätä toiminnallisuutta ei ole tarkoitettu koko HOPSin hyväksyntään, vaikka sen voikin asettaa myös tutkinto-ohjelmalle. Sisussa ei ole tarkoitus hyväksyttää koko opintosuunnitelmaa, vaan Sisussa ajatus on, että kun opintojen rakenne on validissa tilassa, se on ns. hyväksytty. Tämä toki edellyttää sitä, että tutkintojen ja opintokokonaisuuksien rakenteet on rakennettu niin, että opiskelijan on mahdollista saada opintojen rakenne validiin tilaan.

Opiskelijalle rakenteessa tällaisissa kokonaisuuksissa näytetään teksti vaatii erillistä hyväksyntää. Kun opiskelija on tehnyt säännönmukaiset valinnat, hän hakee kokonaisuudelle hyväksyntää valinta-avustimessa. Avautuvassa modaalissa hän näkee tekemänsä valinnat ja kirjoittaa perustelut valitsemilleen opinnoille. Tämän jälkeen toiminto on identtinen kokonaisuuden sisällön henkilökohtaistamisen kanssa, ks. alla.

Kokonaisuuden sisällön henkilökohtaistaminen

Opiskelijalla voi olla sellainen opintojen tilanne, jossa hän haluaa ehdottaa jonkun kokonaisuuden muokkaamista henkilökohtaiseksi. Sisussa opiskelija voi tässä tilanteessa ehdottaa poikkeavaa sisältöä kokonaisuudelle (opintokokonaisuudelle tai väliotsikolle). Opiskelijalla voi esimerkiksi olla sellaisia voimassa olevia aiempia suorituksia, joita ei ole merkitty vastaavuudeksi millekään kokonaisuuden opintojaksolle, mutta jotka osaamistavoitteeltaan vastaavat sitä. Tai opiskelija haluaa laajentaa jotain kokonaisuutta jollain siihen sisällöltään sopivalla opintojaksolla. Tai opiskelija on vapautettu toisen kotimaisen kielen vaatimuksesta.

Kun opiskelija haluaa tehdä rakenteen vastaisia valintoja suunnitelmaansa, avaa hän ensin sen opintokokonaisuuden/väliotsikon valinta-avustimeen. Poikkeavan rakenteen luominen aloitetaan valinta-avustimesta kolmen pisteen takaa vapaan muokkauksen tilasta. 

Vapaan muokkauksen tilassa opiskelija voi lisätä suunnitelmaan mitä tahansa opintojaksoja, opintokokonaisuuksia, jo suoritettuja opintoja tai hän voi poistaa siitä opintoja. Kokonaisuuteen voi myös tehdä opintoluonnoksen. Kokonaisuuteen ei saa lisättyä kuitenkaan sellaista opintojaksoa, joka on pakollisena toisaalla rakenteessa. Opiskelijan valitsemat opinnot siirtyvät kokonaisuuteen ja niissä lukee, että ne eivät kuulu tutkinnon rakenteeseen. Samalla kaikki ylemmät kokonaisuudet menevät epävalidiin tilaan, ja niissä lukee Sääntöjen vastaisia valintoja. Samoin koko rakenne on epävalidissa tilassa ja varoitusbannerissa lukee Suunnitelma on rakenteen sääntöjen vastainen. Korjaa valintoja.


Hae poikkeuksille hyväksyntää näytetään vain silloin, kun opiskelijalla on opiskeluoikeus opintosuunnitelman mukaisen koulutuksen kouluttautumismahdollisuuteen.

Kun opiskelija avaa hakemuslomakkeen, näytetään lomakkeen yläosassa korkeakoulukohtainen ohje ja linkki korkeakoulun tarkempiin ohjeisiin. Ohjeteksti lisätään pääkäyttäjätoiminnoissa, ks. Hakemukset ja lomakkeet (vaatii kirjautumisen).

Modaalissa näytetään mitä kokonaisuudessa on muutosten jälkeen ja annetaan sille perustelut. Opiskelija voi sijoittaa rakenteeseen opintoluonnoksen esim. kuvaamaan muualla suoritettuja opintoja tai henkilökohtaisen suorituksen aihiona. Hakemus toimii samalla tavalla kuin muuten, mutta hakemuksessa näytetään opintoluonnos, sen suunniteltu sijoituspaikka ja osaamisen kuvaus.


Jos opiskelijalla on suoritettuna se opintojakso tai opintoluonnos, jonka hän on sijoittanut kokonaisuuteen vapaan muokkauksen toiminnossa tai erillistä hyväksyntää vaativaan kokonaisuuteen, näytetään suoritukset hakemusmodaalissa (kuvassa arkeologian perusteet on opintoluonnoksesta kirjattu suoritus).

Lähetyksen jälkeen kokonaisuuden tilaksi tulee hyväksyntää haettu. Valinta-avustimen näytä-napista saa auki poikkeavan rakenteen hakemuksen ja sen voi perua. Peruttua hakemusta ei voi palauttaa, mutta se löytyy omista tiedoista hakemuksista ja pyynnöistä.

Kun haetaan opintojakso vapsun kautta, pitää suoritustapa aina valita, vaikka niitä olisi vain yksi (tämä korjataan myöhemmin).

Hakemusten sisältö

HUOM. vapsut koskevat suoraan kokonaisuudessa kiinni olevia opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia. Eli jos kokonaisuuden alla on toinen kokonaisuus (tai väliotsikko, jonka alla opintoja), ei hakemus enää koske niiden alla olevia opintoja.

Esimerkiksi ko. rakenteessa poikkeavan rakenteen hakemus tehdään Muodin pääaineeseen, joten hyväksytetään silloin, että kokonaisuuden sisältö on:

 • opintojakso Johdatus amerikkalaiseen politiikkaan
 • väliotsikko Muodin pääaineen pakolliset
 • väliotsikko Muodin pääaineen suuntautumiset

Tässä EI hyväksytä Abnormaalia psykologiaa väliotsikkoon Vaatetuspainotus, vaan sille tulee tehdä oma hakemus.

Jos kokonaisuuden/väliotsikon alla on valintaryhmiä, niin silloin hyväksyntä koskee niiden sisällä olevia valintoja valintaryhmän säännön mukaan (esim. kokonaisuudessa on kolme valintaryhmää, joihin jokaiseen pitää valita kaksi viidestä vaihtoehdosta); valintaryhmähän ei näy otsikkotasona opiskelijalle.

Kuvassa erillistä hyväksyntää vaativa väliotsikko Muotoilun pääaineen vaihtoehtoiset opinnot, jossa hyväksytään sisältö valintaryhmistä.

Päätös hakemuksiin

Kun hakemukseen on tehty päätös, saa opiskelija päätöksestä viestin etusivulleen, josta pääsee suoraan suunnitelmaan tai päätöksen tietoihin. Viestit myös säilyvät Opintojen rakenteessa kunkin suunnitelman ohjaustiedoissa
sekä näkyvät viesteissä.

Opintojen rakenteessa näkyy hyväksynnästä kertova teksti:

 • valinnat on hyväksytty
 • valinnat on hyväksytty ehdollisesti (aina kun hakemuksessa on opintoluonnos)
 • valinnat on hyväksytty, osat suoritettu
 • valinnat on hyväksytty ehdollisesti, osat suoritettu

Jos hakemus on hylätty, lukee poikkeavan rakenteen hakemuksen kokonaisuudessa joko sääntöjen vastainen tai valinnat kesken tilanteesta riippuen. Opiskelija voi tarvittaessa muuttaa kokonaisuuden valinnat takaisin sääntöjen mukaiseksi. Erillistä hyväksyntää vaativan kokonaisuuden rakenne palaa hyväksyntää edeltävään tilaan vaatii erillistä hyväksyntää.

Jos kokonaisuudessa on opintoluonnos, jota ei ole suoritettu, voidaan antaa päätös antaa vain ehdollisena. Jos opintoluonnoksesta on jo kirjattu opintosuoritus, voidaan hakemus käsitellä normaalisti.

Vapsutetun sisällön muuttaminen

Jos opiskelija on hakenut joko poikkeavan tai erillistä hyväksyntää vaativan kokonaisuuden hyväksymistä tai tällainen hakemus on jo hyväksytty ja hän sen jälkeen muuttaa kokonaisuuden sisältöä, menee kokonaisuus epävalidiin tilaan.

Ylempi taso menee sääntöjen vastaiseksi, kokonaisuudessa lukee poikkeaa haetusta/hyväksytystä sisällöstä ja valinta-avustimessa on varoitus ei vastaa hyväksyttyä/haettua sisältöä. Myös opinnossa, joka ei kokonaisuuteen kuulu, on varoitus ei vastaa haettua sisältöä.


Tilanteen voi korjata joko muuttamalla valinnat vastaamaan hakemusta tai perumalla hakemuksen/luopumalla hyväksynnästä.

Hakemuksen peruminen

Opiskelija voi peruuttaa hakemuksen, jos sitä ei ole vielä käsitelty. Se tapahtuu avaamalla ko. kokonaisuus, joka on tilassa hyväksyntää haettu. Valinta-avustimessa näkyy, että valinta-avustimessa oleva rakenteen mukainen sisältö ei vastaa anottua sisältöä. Näytä-painikkeesta voi avata hakemuksen. Opiskelija näkee hakemansa sisällön ja voi peruuttaa sen kaksivaiheisella varmistuksella. Hakemus häviää lopullisesti eli sitä ei enää voi palauttaa eli jos opiskelija haluaa saman sisällön uudestaan, täytyy hänen tehdä koko prosessi alusta.

Jos hakemus on tehty opiskelijan puolesta, saattaa sen peruminen olla estetty. Tällöin peru-toiminnosta näytetään huomautus, jossa kehotetaan ottamaan yhteyttä opiskelijapalveluihin.

Jos hakemus on tehty opiskelijan puolesta, voidaan hakemus myös perua opiskelijan puolesta. Tällöin hakemuksen tiedoissa on huomautus asiasta.

Näytä tiedot avaa modaaliin perumisen tiedot.

Hyväksynnästä luopuminen

Opiskelija voi luopua kokonaan hyväksynnästä. Se tapahtuu avaamalla ko. kokonaisuus, joka on tilassa Valinnat hyväksytty/Valinnat hyväksytty ehdollisesti . Valinta-avustimessa näkyy, että valinta-avustimessa oleva rakenteen mukainen sisältö ei vastaa hyväksyttyä sisältöä. Näytä-painikkeesta voi avata hakemuksen. Opiskelija näkee hakemansa sisällön ja ketkä sen ovat arvioineet muodollisesti ja sisällöllisesti ja kuka hakemuksen on hyväksynyt. Hän voi luopua hyväksynnästä kaksivaiheisella varmistuksella. Hakemus häviää lopullisesti eli sitä ei enää voi palauttaa eli jos opiskelija haluaa saman sisällön uudestaan, täytyy hänen tehdä koko prosessi alusta.

Hakemukset löytyvät myös omista tiedoista hakemuksista ja pyynnöistä, jossa voi myös perua hakemuksen tai luopua hyväksytystä hakemuksesta

Jos hakemus on tehty opiskelijan puolesta, saattaa hyväksynnästä luopuminen olla estetty. Tällöin luovu hyväksynnästä-toiminnosta näytetään huomautus, jossa kehotetaan ottamaan yhteyttä opiskelijapalveluihin (huom. kyseessä sama huomautus kuin hakemuksen perumisessa, joten siinä puhutaan perumisesta; tämä korjataan myöhemmin).

Jos hakemus on tehty opiskelijan puolesta, voidaan hyväksyntä myös perua opiskelijan puolesta. Tällöin hyväksytyn hakemuksen tiedoissa on huomautus asiasta.

Näytä tiedot avaa modaaliin perumisen tiedot.

Vapsutetun version hallinta

Jos opiskelija kopioi tekemänsä suunnitelman uudeksi, periytyvät vapaan muokkauksen tilassa tehdyt hakemukset ja päätökset.

Jos opiskelija luo kokonaan uuden suunnitelman samaan koulutukseen samalla ops-kaudelle, niin vapsu ei siirry, mutta kokonaisuuden tiedoissa näytetään, että se poikkeaa haetusta sisällöstä. Jos uuteen suunnitelmaan tehdään samat valinnat, muuttuu tila myös samaksi (hyväksyntää haettu / valinnat hyväksytty / valinnat hyväksytty ehdollisesti).

Jos opiskelijalla on (hyväksyttyjä) poikkeavia rakenteita ja erikseen hyväksyttyjä kokonaisuuksia, kannattaakin näiden kokonaisuuksien versio pitää samana, vaikka haluaa päivittää suunnitelman uudemmalle lukukaudelle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelijan ei kannata luoda koko suunnitelmaa uudestaan (esim. opiskelija on alun perin luonut suunnitelman ops-kaudelle 2017-2018 ja lukukauden 2019-2020 alussa haluaa päivittää sen sille), vaan kannattaa päivittää muiden opintokokonaisuuksien versiot tarvittaessa. Jos opintokokonaisuudesta on enää suorittamatta vähän opintojaksoja, kannattaa päivittää vain opintojakson versio uudempaan eikä koko kokonaisuutta.

Jos kuitenkin tekee kokonaan uuden suunnitelman eri ops-kaudelle kuin missä vapsu on, niin hyväksyttyä vapsua ei saa palautettua. Tämä siksi, että eri ops-kausilla kokonaisuudella voi olla eri sisältö, joten ei voida olettaa, että esim. ops-kauden 2017-2018 hyväksytty vapsu vastaa ops-kauden 2019-2020 sisältöä (osaamistavoitteita). Vapsu täytyy siis tässä tilanteessa tehdä uudelleen.

Jos taas tekee uuden suunnitelman, mutta samalle ops-kaudelle, saa vapsun käyttöönsä. Vapsutettu kokonaisuus poikkeaa haetusta sisällöstä. Valinta-avustimessa on varoitus ei vastaa hyväksyttyä ja näytä-toiminnosta näkee hyväksytyn sisällön. Sisällöstä voi halutessaan luopua. Jos haluaa säilyttää saman, pitää avata vapaan muokkauksen tila ja tehdä samat valinnat uudestaan. Kokonaisuus palaa tilaan Valinnat hyväksytty.

Opiskelijan puolesta luotu hakemus

Myös palveluhenkilöt/opintojen ohjaajat voivat luoda poikkeavan kokonaisuuden hakemuksia opiskelijan puolesta. Suunnitelmassa tällaiset hakemukset näyttävät samoilta kuin opiskelijan itsensä tekemät, mutta hakemuksen tiedoissa näytetään, että hakemus on luotu opiskelijan puolesta.

Vertaa opiskelijan itsensä luoma hakemus:

Myös omissa tiedoissa → hakemuksissa ja päätöksissä näytetään, että hakemus on luotu opiskelijan puolesta.

Jos hakemus on tehty opiskelijan puolesta, on voitu myös estää hakemuksen peruminen tai hyväksytystä päätöksestä luopuminen, ks.

Hakemuksen peruminen

Hyväksynnästäluopuminen

Ohjaajan ohjeissa:

Opintojaksojen haku ja muistilista

Siirretty omalle sivulleen: Opintojaksojen haku ja muistilista.

Haettujen opintojen sijoittaminen suunnitelmaan

Opintosuunnitelman vasemmasta laidasta pääsee sijoittamaan suunnitelmaan haun kautta muistilistalle sijoitettuja opintojaksoja (ks. yllä) klikkaamalla auki sijoita suunnitelmaan.

Sijoittaminen aloitetaan klikkaamalla nuolen kuvaa valitun opintojakson/opetuksen kohdalla.

Sisu näyttää minne suunnitelmassa opintojakson voi sijoittaa (valitse).

Paikka vahvistetaan valinta-avustimesta.

Listalla on myös ne suoritutetut opintojaksot, jotka ei ole yhdessäkään suunnitelmassa. Listalle tulevat myös ne opetukset, joihin opiskelija on ilmoittautunut haun kautta eikä opintojaksoa ole suunnitelmaansa. HUOM. haun kautta ilmoittautuessa opiskelija ei välttämättä pääse opetukseen, jos ilmoittautumisen säännöissä vaaditaan, että opintojakso kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan. Myöskään automaattinen arviointi ei kaikissa tapauksissa osaa koostaa suorituksia sellaisiin opintojaksoihin, jotka opiskelijalla ei ole suunnitelmassa suoritustapa valittuna. Tämän takia opiskelijan tulisi ensin suunnitella opintojen rakenne ja valita opintojaksoesitteessä suoritustapa. Ks. myös Ilmoittautuminen.

Sijoita suunnitelmaan -listalla ei näytetä sellaisia suorituksia, jotka ovat jo jossain toisessa ensisijaisessa suunnitelmassa tai jotka on koostettu opintokokonaisuuteen.

Opiskeluoikeutta täsmentävät valinnat

Opiskeluoikeuden täsmentäviä valintoja ovat opiskeluoikeuden (oikeammin sen koulutuksen) koulutuspolun valinnat eli ts. ne tutkinto-ohjelmat ja tutkinto-ohjelmien sisältämät mahdolliset tarkentavat valinnat (pääaineet/opintosuunnat tms), jotka opiskelija suorittaa. Opiskeluoikeutta täsmentävät valinnat voivat olla sellaisia, että ne on vahvistettu suoraan opiskelijan opiskeluoikeuteen. Esim. alempi tutkinto-ohjelma on taiteen kandidaattiohjelma ja sen pääaine on muoti ja tästä opiskelija jatkaa muodin maisteriohjelmaan. Opiskeluoikeutta täsmentävät valinnat voivat olla myös sellaisia, joissa opiskelija tekee opintojen edistyessä valintoja. Esimerkiksi hänet on valittu taiteen koulutukseen, ja alempi tutkinto-ohjelma on taiteen kandidaattiohjelma. Opiskelija valitsee itse neljästä pääainevaihtoehdosta yhden. Tämä valinta vaikuttaa siihen, mitä maisteriohjelmia hän voi suorittaa.

Täsmentävien valintojen tarkastelu 

Opintojen rakenteessa opiskelijalle näytetään tienviitta-ikoni niissä kohdin rakennetta, joissa on opiskeluoikeutta täsmentävät valinta (pääaine/opintosuunta/tutkinto-ohjelma tms.). Valinta-avustimessa näytetään vain ne valinnat, jotka ovat opiskelijan opiskeluoikeudessa mahdollisia. Jos opiskelijan ei itse tarvitse tehdä valintaa (esim. valita kahdesta pääaineesta), on tutkinto-ohjelma ja sen tarkentava valinta (pääaine, opintosuunta tms.) vahvistettu automaattisesti, kun opiskelija luo uuden suunnitelman. Ts. nämä on vahvistettu opiskelijan opiskeluoikeuteen jo silloin kun opiskeluoikeus on luotu joko esim. OILI-siirrossa tai käsin. OILI-siirrossa voidaan vahvistaa opiskelijan koulutuspolku, jos opiskeluoikeus tulee tarkistukseen; jos opiskeluoikeus ei jää tarkastukseen opiskelijoiden OILI-tuonnissa, pitää opiskeluoikeuden koulutuspolun valinnat vahvistaa käsin (ks. tarvittaessa ohje tiedonsiirrosta Tiedonsiirto, vaatii kirjautumisen). Vahvistus voidaan tehdä opiskelijoille palveluhenkilön käyttöliittymässä Opiskeluoikeuksien ohje#Koulutuspolunmuokkaaminen tai opiskelija voi vahvistaa valinnat itse kun tekee suunnitelmaa, jos opiskelijalle on sallittua vahvistaa koulutuspolku itse.

Tässä opiskelijan opiskeluoikeus palveluhenkilön näkymässä. Opiskeluoikeuteen on valittu ainoastaan alempi tutkinto-ohjelma (Taiteen kandidaattiohjelma). Opiskelija voi opintojen rakenteessa valita sen alta joko muotoilun tai muodin pääaineen alempaan tutkintoon. Jos hän valitsee muodin pääaineen, täytyy hänen hakea siihen korkeakoulun määrittelemän hakuprosessin mukaisesti. Lukon kuva sekä palveluhenkilön että opiskelijan käyttöliittymässä osoittaa sen, että ko. tutkinto-ohjelmaan/tarkentavaan valintaan pitää hakea erikseen opiskeluoikeutta. Jos opiskelijalle vahvistetaan alempaan tutkintoon muodin pääaine, voi hän jatkaa siitä Master of Fashion, clothing and textile designiin ja sen alla oleviin tarkentaviin valintoihin. Muotoilun pääaineen hän voi valita vapaasti ja jatkaa siitä maisteriohjelmaan Master of collaborative and industrial Design. Tummanharmaalla pohjalla ovat ne koulutuksen täsmentävät valinnat, jotka eivät ko. kouluttautumismahdollisuudessa ole valittavissa.

Opintojen rakenteessa opiskelija avaa sen kokonaisuuden valinta-avustimeen, jossa pitää tehdä täsmentävä valinta. Tässä kyseisessä tapauksessa opiskelijalle on vahvistettu Taiteen kandidaattiohjelma, joten sen rivillä on tienviitta ja teksti Vahvistettu; myös valinta-avustimessa lukee Vahvistettu ja siellä on lisäksi näytä, jossa näkee koko opiskeluoikeuden.

Tarkentava valinta on väliotsikossa Pääaine, jonka tila suunnitelmassa on Valinnat kesken. Kun väliotsikon Pääaine sisällön avaa, näkee valinta-avustimessa, mitkä valinnat on mahdollista tehdä. Opiskeluoikeuden tarkentaviin valintoihin pääsee joko kolmen pisteen … takaa näytä koulutuspolut -toiminnosta tai valinta-avustimesta näytä-painikkeesta. Kuvan tilanteessa Muotoilun pääaineen opiskelija voi vahvistaa itse, mutta ei sitä ole vielä tehnyt, joten liepeessä lukee Ei vahvistettu. Muodin pääaineeseen opiskelijan pitää hakea opiskeluoikeutta, joten sen liepeessä lukee Ei opiskeluoikeutta.

Valintojen vahvistaminen

Kun opiskelija siirtyy tarkastelemaan koulutuspolkuja kolmen pisteen valikosta (näytä koulutuspolut), näkee hän ensin opiskeluoikeuden graafin ja mitkä valinnat hänelle ovat mahdollisia. Hän voi sulkea modaalin ilman muutoksia.

Kun opiskelija on päättänyt, minkä tutkinto-ohjelman / tarkentavan valinnan hän haluaa, valitsee hän sen normaalisti valinta-avustimesta suunnitelmaan. Tämän jälkeen hänen pitää vahvistaa valinta. Se onnistuu valitsemalla kolmen pisteen valikosta näytä koulutuspolut tai klikkaamalla tutkinto-ohjelmassa / tarkentavassa valinnassa näytä. Nyt hän näkee sinisellä pohjallas suunnitelmaansa tekemänsä valinnan (tässä Muotoilun pääaine). Graafin alapuolella lukee opiskeluoikeuden tilanne: alempi tutkinto-ohjelma on Taiteen kandidaattiohjelma, tarkentavaa valintaa (pääainetta) ei ole vahvistettu, mutta se on suunnitelmassa.

Modaalissa on käytössä seuraavat symbolit:

Väkänen = opiskeluoikeuteen on jo vahvistettu valinta. Tämä voi olla palveluhenkilön vahvistama tai opiskelijan itse vahvistama. Yllä olevassa kuvassa vain Taiteen kandidaattiohjelma on vahvistettu.

Sininen nuoli = Mahdollinen koulutuspolku näyttää sen, mitkä valinnat ovat mahdollisia. Ennen kuin valintoja on vahvistettu, nuolet osoittavat kouluttautumismahdollisuuden kaikki mahdolliset polut. Kun opiskelijalle on vahvistettu valinta, nuolet näyttävät vain sen.

Lukko = opiskeluoikeuteen pitää erikseen hakea oikeutta. Kuvassa Muodin pääaine.

Sininen pohja = opintosuunnitelmassa olevat valinnat. Kuvassa Muotoilun pääaine

Opiskelija voi vahvistaa valinnat tai sulkea modaalin. Tässä tapauksessa valittu Muotoilun pääaine on opiskelijalle vapaasti valittavissa, joten jos hän valitsee sen (kyllä, vahvista valinta), vahvistuu valinta hänelle. Vahvistetun tarkentavan valinnan tilaksi muuttuu Vahvistettu.

Jos opiskelija valitseekin näistä avustimessa muodin pääaineen, näytetään hänelle opintojen rakenteessa, että hänellä ei ole opiskeluoikeutta ko. pääaineeseen. Hänen pitäisi hänen hakea siihen opiskeluoikeutta. Sisussa ei vielä tueta toimintoa, joten käytännössä opiskelija tulisi ottaa yhteyttä omaan korkeakouluunsa ja noudattaa sen määrittelemää hakuprosessia. Palveluhenkilö voi sitten vahvistaa opiskelijalle ko. oikeuden.

Tässä sama tilanne opiskeluoikeuden graafissa näytä koulutuspolut.

Jos opiskelijan opiskeluoikeuteen on vahvistettu (=lukittu) muodin pääaine palveluhenkilön käyttöliittymässä, ei opiskelija pysty muuttamaan vahvistusta. Jos opiskelija valitsee suunnitelmaansa muun vaihtoehdon (esim. muotoilun pääaineen), menee suunnitelma epävalidiin tilaan ja valitussa tarkentavassa valinnassa lukee opiskeluoikeuden vastainen valinta. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä korkeakouluun, jos haluaa vielä vaihtaa palveluhenkilön opiskeluoikeuteen vahvistamaa valintaa.


Kouluttautumismahdollisuuden valitseminen opintosuunnitelmaan

Jos opiskelijalle on vahvistettu kouluttautumismahdollisuus ja sen tarkentava valinta ja hän tekee uuden suunnitelman, niin muodostuuu suunnitelma automaattisesti näiden mukaiseksi. Vanhat suunnitelmat eivät päivity.

Jos opiskelijalla on tarkentavia valintoja (esim. kaksi pääainetta), joista hän valitsee, niin periytyy valinta uuteen suunnitelmaan.

Jos opiskelijalla on opintosuunnitelmia, joihin ei ole tehty kouluttautumismahdollisuuden valintaa (suunnitelmat on tehty ennen 7/2018), niin pakottaa Sisu valitsemaan näihin suunnitelmiin kouluttautumismahdollisuuden erillisellä modaalilla. Ensisijaiseen suunnitelmaan opiskelija voi valita vain opiskeluoikeuden mukaisen kouluttautumismahdollisuuden.

Opiskelija voi halutessaan tehdä toissijaisen suunnitelman sellaiseen kouluttautumismahdollisuuteen, johon hänellä ei ole opiskeluoikeutta. Opiskelija voi myös tehdä suunnitelman mihin tahansa julkaistuun koulutukseen, johon hänellä ei ole opiskeluoikeutta. Tällöin hänelle näytetään tieto opiskeluoikeuden puuttumisesta opintosuunnitelman metatietojen alapuolella punaisella tekstillä. Sama teksti näytetään myös, jos kuluvalla lukukaudella ei ole läsnäoloilmoittautumista.


Opiskeluoikeuden muuttuminen tulevaisuudessa

Opiskelija voi tehdä valintoja myös sellaiseen opiskeluoikeuteen, josta on olemassa tulevaisuudessa muuttuva versio (muutosversio, snapshot), ks. Opiskeluoikeuksien ohje. Opiskelija tekee muutokset koulutuspolku-modaalissa normaaliin tapaan. Opiskelijan muutokset nykyiseen versioon kopioidaan tulevaisuuden versioon, jos muutosversiossa koulutus, kouluttautumismahdollisuus ja tarkentavat valinnat ovat samat.

Jos näin ei ole, näytetään varoitusmodaali, jossa kerrotaan, että muutokset ovat voimassa siihen asti, kunnes opiskeluoikeuden muutos astuu voimaan. Lisäksi opiskelijaa kehotetaan tarvittaessa ottamaan yhteyttä opiskelijapalveluihin siitä, miten valinnat vaikuttavat muuttuvaan opiskeluoikeuteen.


Jos opiskelija lisää sellaisia sivuaineita, joita hän voi vapaasti vahvistaa itse, kopioituvat uudet sivuaineet tulevaisuuden versioon myös. HUOM. opiskelija ei itse saa sivuaineoikeuksia pois opiskeluoikeudestaan riippumatta siitä, voiko hän vahvistaa ne itse vai ovatko ne palveluhenkilön käyttöliittymässä vahvistettavia. Vain palveluhenkilön käyttöliittymässä voi poistaa sivuaineoikeuksia.

Henkilökohtainen koulutuspolku

Jos opiskelijan koulutuspolku on henkilökohtaistettu, menee aiempi opintosuunnitelma epävalidiin tilaan ja siinä näytetään, että koulutuksessa on henkilökohtaistettu koulutuspolku.

Opiskelija saa tilanteen korjattua luomalla uuden suunnitelman.

1. Jos koko koulutus on muuttunut, niin suunnitelma tehdään uuteen koulutukseen. Vanha koulutus ei enää ole valittavissa omien koulutusten listalla.2. Jos vain tutkinto-ohjelmat on henkilökohtaistettu, tehdään suunnitelma samaan koulutukseen kuin aiempi. Jos opiskelija jatkaa suunnittelua vanhaan suunnitelmaan, pitää hänen koulutuksen tasolla poistaa vanha tutkinto-ohjelma (roskis) ja valita uusi (pilleri-toiminto).


Uudessa suunnitelmassa tehdään koulutuspolun valinnat automaattisesti. Jos koulutuspolkuun ei ole vahvistettu toisen vaiheen tutkinto-ohjelmaa ja/tai tarkentavaa valintaa, ei opiskelija voi vahvistaa näitä itse. Kun koulutuspolku on henkilökohtaistettu, pitää kaikki valinnat vahvistaa palveluhenkilön käyttöliittymässä.

Opiskelijan pitää muuttaa uusi suunnitelma ensisijaiseksi.

Suunnitelman koulutuspolussa (kolmen pisteen valikko näytä koulutuspolut) näytetään notifikaatio henkilökohtaistetusta koulutuspolusta.

Henkilökohtainen koulutuspolku näytetään myös opiskelijan omissa tiedoissa opiskeluoikeudessa


Opintosuunnitelmatuloste

Opintosuunnitelman voi tulostaa kolmen pisteen valikon kautta (tulosta opintosuunnitelma). Toiminto avaa sivun, jolla opintojen rakenne näytetään kuten tulosteessa. Myöhemmässä vaiheessa tuloste on tarkoitus muuttaa pdf:ksi.

Opinnot ovat samassa hierarkisessa järjestyksessä kuin opintosuunnitelmassa.

Valituissa näytetään (kuten suunnitelmassa) ensin opiskelijan suunnitelmaan tekemät valinnat ja kenoviivan jälkeen rakenteen tavoitelaajuus (esim. 115 /180-185 eli opiskelija on valinnut suunnitelmaansa 115 opintopisteen verran opintojaksoja ja ko. tutkintorakenteessa sallitaan 5 op:n ylitys kandidaatin tutkinnon 180 op:n laajuudesta).

Kuva tulostesivulta:


Kuva tulosteesta pdf:nä.

Ajoituksessa näytetään mille periodille opintojakso on ajoitettu.

Suoritetuissa näytetään suoritetut opintopisteet.

Keskiarvossa näytetään opintopisteillä painotettu keskiarvo samalla asteikolla arvioiduista opintojaksoista. Opintokokonaisuuksissa, väliotsikoissa ja koko tutkinnossa keskiarvo lasketaan ko. kokonaisuuden sisältävistä opintojaksoista. Toisin sanoen, keskiarvoa ei lasketa kokonaisuuksien keskiarvoista. Keskiarvo näytetään, vaikka yli puolet suoritetuista opintojaksoista olisi arvioitu asteikolla, josta ei voi laskea keskiarvoa (jollain muulla asteikolla kuin 0–5). Keskiarvoa ei lasketa opintojakson osasuorituksista. HUOM. jos opintojakson vastaavuus on sellainen, että siinä käytetään vastaavasta opintojaksosta vain osa opintopisteistä, laskee keskiarvolaskenta toistaiseksi keskiarvon vastaavina käytetyn/käytettyjen opintojakson alkuperäisen suorituksen laajuudesta. Esimerkiksi jos opintojakso A (10 op) korvataan opintojaksoilla B (10 op) ja C (10 op) siten, että molemmista käytetään 5 op/10 op, lasketaan keskiarvo B:sta ja C:sta 10 op:n mukaan, jolloin keskiarvo ei ole oikein, ks. kuvan esimerkki keskiarvolaskennasta tässä tapauksessa. Vastaavuuksien toiminnallisuus on näiltä osin vielä kesken. 

Arvosanassa näytetään kunkin suorituksen saama arvosana.

Tilassa näytetään opintokokonaisuuden tai väliotsikon valintojen tila.

Huom. opintoluonnokset eivät vielä näy opintosuunnitelmatulosteessa
 • No labels