Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetty 18.11.20202 Sisu 2.10
Uutta:
- arviointikohteet voi valita pois opintosuoritusotteelta

Käyttöliittymä: Opiskelija
Sijainti: Omat tiedot

Opiskelijan omat tiedot löytyvät etusivun yläbannerista. Omista tiedoista löytyvät opiskeluoikeudet, ilmoittautumiset, suoritukset sekä opiskelijan erilaiset hakemukset ja pyynnöt, ryhmät, maksut ja apurahat ja henkilötiedot.

Henkilötiedot

Opiskelijalle vasemmalla palstalla näytetään henkilötiedot ja oikealla yhteystiedot. Henkilötunnus on oletuksena piilotettu, mutta sen saa näkyviin silmäikonista. Jos opiskelijalla on aikaisempia nimiä ja henkilötunnuksia, näytetään ne erikseen avautuvassa haitarielementissä. Henkilötietoja opiskelija ei voi muokata. Henkilötiedoissa näytetään kutsumanimi, joka näytetään myös ylänavigaatiossa. Kutsumanimen ei tulisi olla mikään muu kuin joku opiskelijan virallisista nimistä eli tähän ei tallenneta lempinimiä (toisin kuin kuvassa).

Oikealla palstalla näytetään yhteystiedot, joista opiskelija voi muokata puhelinnumeroa, toissijaista sähköpostiosoitetta ja osoitetietoja.

Salaiset yhteystiedot

Sisussa opiskelija voi merkitä salaiseksi yhteystietoja:

 • Puhelinnumero
 • Toissijainen sähköposti
 • Ensisijainen osoite
 • Toissijainen osoite
 • Kotikunta

Palveluhenkilölle näytetään, että tiedot ovat salaisia, jottei niitä epähuomiossa välitetä eteenpäin. Toteutuksen vastuuopettajalle näytetään puhelinnumero, mikäli se ei ole salainen. Korkeakoulun myöntämä sähköpostiosoite ei käytännössä voi olla salainen. Turvakiellon alaisia tietoa ei ole tarkoitus tuoda Sisuun lainkaan. 

Yhteystietojen asettaminen salaiseksi avaa modaaliin, jossa voi määritellä salaiseksi asetettavat yhteystiedot.

Salaiseksi määritetyn tiedon kohdalle tulee label salainen. Salaiset tiedot saa näkyviin, jos henkilöllä on oikeus nähdä opiskelijan laajat tiedot (esim. opiskelijan tietojen katselija, ks. Funidatan käyttöoikeusroolien toiminta, vaatii kirjautumisen).

Palveluhenkilö voi muokata opiskelijan salaisia tietoja samassa modaalissa opiskelijan tietojen käsittelijän roolilla. Muutoksesta näytetään muokkausmodaalissa opiskelijalle merkintä “Palveluhenkilö muutti salaisen tiedon asetuksia xx.xx.20xx.”

Turvakielto

Opiskelijan osoite- ja/tai kotikuntatiedot voidaan asettaa hallinnon käyttöliittymässä turvakiellon alaisiksi (myöhemmin tieto saadaan VRK:sta). Opiskelija näkee tällöin yhteystiedoissaan, että hänelle on asetettu turvakielto päälle

Suostumusten määrittely tietojen luovuttamiselle 

Opiskelija voi ylläpitää omia luovutusehtojaan opiskelijan käyttöliittymässä. Palveluhenkilö näkee luovutusehdot ja voi ylläpitää niitä. Sisussa näytetään tieto opiskelijalle siitä, mikäli hallintohenkilö on muokannut tietoa. Opettaja ei näe luovutusehtoja, mikäli hänelle ei ole määritelty siihen oikeuttavaa roolia.

Opiskelija voi määritellä omissa tiedoissaan, mihin tietoja saa luovuttaa yliopiston määrittelemistä luovutusehdoista. Sisu huomauttaa, mikäli tietojen luovutusta ei ole vielä määritelty.

Palveluhenkilö voi myös muokata tietojen luovutuksen tietoja; tooltipissä näytetään viimeisin muokkauspäivä.

 Mikäli opiskelija on asettanut yhteystietojaan salaiseksi, näytetään sekä palveluhenkilölle että opiskelijalle tieto siitä, että niitä ei tule luovuttaa eteenpäin.  

Jos pääkäyttäjä lisää uusia suostumusta vaativia luovutusehtoja, ei opiskelija saa siitä erillistä notifikaatiota, mutta näkee kuitenkin, jos häneltä puuttuu vastaus johonkin.

Opiskeluoikeudet

Opiskeluoikeudet on jaoteltu koulutustyypeittäin tutkintokoulutuksen, avoimen ja muun tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeuksiin. Haitarielementin otsikkorivillä kerrotaan opiskeluoikeuteen linkittyvän koulutuksen nimi ja opiskeluoikeuden tila.


Jos opiskelijan opiskeluoikeus on peruttu; syy ja perumispäivä näytetään sen tiedoissa.

Jos opiskelija on luopunut opiskeluoikeudestaan, näytetään syy ja luopumispäivä opiskeluoikeuden tiedoissa.

Jos opiskelija on valmistunut joko yksivaiheisesta koulutuksesta tai kaksivaiheisen koulutuksen molemmista vaiheista, on opiskeluoikeuden tila valmistunut. Valmistuneissa tutkinnoissa näytetään tutkintonimike ja valmistumispäivä.

Jos opiskelija on siirtymässä toiseen oppilaitokseen, näytetään tieto badgessaan otsikkorivillä (siirtyy + päivämäärä).

Jos opiskeluoikeus on päättynyt, näytetään huomautus ja hae lisäaikaa -nappi, josta pääsee ohjattuun lisäajan hakemiseen, ks. Hakemukset ja pyynnöt#Lisäajanhakeminen.

Opiskeluoikeuden lisätiedot saa auki nuolesta.

Vasemmalla näytetään opiskeluoikeuden perustiedoista oletuksena voimassaoloaika ja organisaatio. Lisätiedoissa näytetään opiskeluoikeuden rajauslaki, tutkintoasetus, opiskeluoikeuden myöntämispäivä ja opintojen aloituspäivä. Opintojen aloituspäivä on sen lukukauden ensimmäinen päivä, jolloin opiskelija on ensimmäistä kertaa ilmoittautunut läsnäolevaksi.

Oikealla palstalla näytetään opiskeluoikeuden tila nyt ja seuraava tila, jos sellainen on; aiemmat tiedot saa auki linkistä aiemmat opiskeluoikeuden tilat.

Opintojen eteneminen

Opintojen etenemisessä kuvataan opiskelijan opiskeluoikeuden kulumista. Jos opiskelijalla on tutkintosuorituksia, näytetään ne ensin.

Opiskeluajan kulumisessa ylimmällä rivillä näkyy läsnäololukukaudet ja toisella rivillä ensin normaalit poissaolokaudet ja sen jälkeen erillisenä janana lakiperusteiset poissaolokaudet. Valkoinen väri kuvaa käytettyä kautta ja vihreä jäljellä olevaa. Puolikas kuvaa meneillään olevaa lukukautta. Kuvan tilanteessa opiskelija on ollut 7,5 lukukautta läsnäolevana ja 6,5 on jäljellä. Hän on käyttänyt kolme normaalia poissaolokautta ja on ollut kaksi lukukautta lakiperusteisesti poissaolevana. Käytetyt poissaolokaudet ovat pidentäneet opiskeluaikaa. (Laittamalla hiiren janan päälle, näkee laskettuna ja kirjallisesti ilmaistuna, monta kautta mistäkin on käytetty; ei toimi tällä hetkellä).

Lukuvuosi-ilmoittautumistiedot ja opiskeluoikeutta kuvaavaa graafi näytetään vain, jos opiskeluoikeuden koulutustyyppi on sellainen, joka edellyttää lukuvuosi-ilmoittautumista.
Opiskeluoikeuden kulumista kuvaavaa graafia ei näytetä myöskään niille oikeuksille, joiden rajauslaki on joko "Ikuinen opiskeluoikeus" tai "ei automaattista laskentaa".

Jos opiskelijalle on myönnetty lisäaikaa, näytetään lisäaika punaisella:

Samat tiedot näkyvät palveluhenkilölle ja ohjaajalle.

Koulutuspolku (tutkintoon johtava opiskeluoikeus)

Koulutuspolussa opiskelija näkee, mihin kouluttautumismahdollisuuteen hänen opiskeluoikeutensa on ja mitä tutkinto-ohjelmia ja/tai tarkentavia valintoja (pääaine, opintosuunta, erikoistuminen tms.) se sisältää. Koulutuspolussa kuvataan, mitkä valinnat opiskeluoikeudessa ovat mahdollisia (esim. kuvassa taiteen kandidaattiohjelmassa on kolme opintosuuntaa ja ylempiä tutkinto-ohjelmia on neljä; yhdessä niistä on lisäksi opintosuuntavalinta) ja mitkä valinnat on vahvistettu. Ks. tarkemmin Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus → opiskeluoikeutta täsmentävät valinnat.


Opiskeluoikeuden tiedoissa opintojen etenemisessä näytetään valmistuneissa tutkinnoissa tutkintonimike ja valmistumispäivä.

Yhteistyötutkinto

Jos opiskelijan opiskeluoikeus on yhteistutkinto, näytetään tiedot opiskeluoikeuden koulutuspolussa vaihekohtaisesti. Oletuksena haitari kansainvälisen yhteistyötutkinnon tiedot on kiinni.

Jos kyseessä on kaksoistutkinto, näytetään yhteistutkintosopimus sekä tutkinto (tutkinnot) ja korkeakoulu(t), jossa kaksoistutkinto (kolmoistutkinto) suoritetaan.

Jos kyseessä on yhteistyötutkintosopimus, näytetään yhteistyötutkintosopimus sekä korkeakoulu(t), jossa tutkintoa myös suoritetaan.

Lukuvuosimaksullinen koulutus

Jos opiskelija opiskelee lukuvuosimaksullisessa koulutuksessa ja hänelle on viety maksutietoja, näytetään ne opiskeluoikeudessa omassa kohdassaan lukuvuosimaksuvelvollisuus. Osiota ei näytetä, jos opiskelijan opiskeluoikeudessa ei ole ko. tietoja. Maksut näytetään maksuvelvollisuusjaksoina ja niissä näkyy maksun suuruus. Lisäksi vihreällä huomautuksella korostetaan, jos opiskelija on saanut vapautuksen maksuvelvollisuudesta.

Lukuvuosivelvollisen opiskeluoikeuden läsnäolotiedoissa näytetään maksujen status (maksu puuttuu/maksettu).

Koulutuspolku (muu kuin tutkintoon johtava koulutus)

Muissa kuin tutkintoon johtavissa opiskeluoikeuksissa näytetään ne tiedot, joita opiskeluoikeudelle on annettu, vähintään voimassaoloaika, organisaatio, rajauslaki ja myöntämispäivä.

Jos opiskelija opiskelee esim. JOO-opiskelijana tutkintoon johtamattomassa sopimuskoulutuksessa (koulutuksen tyyppi: tutkintoon johtamaton koulutus, sopimusopinnot eli joko JOO-opinnot, kahdenväliset sopimusopinnot tai lukiolaisille suunnatut opinnot), on opiskeluoikeudessa tieto opiskelijan kotiorganisaatiosta.


Jos opiskelija opiskelee sellaisessa koulutuksessa, joka ei johda tutkintoon, on koulutuspolku yksivaiheinen.

Opiskeluoikeuteen on vahvistettu erikseen ne opintojaksot/opintokokonaisuudet, joihin hänelle on annettu suoritusoikeus (opiskeluoikeuteen vahvistetut opintojaksot/opintokokonaisuudet). Jos opintojaksoille/opintokokonaisuuksille on annettu rajoitettu suoritusaika, näytetään se liepeessä.

Avoimen opiskeluoikeus

Jos korkeakoulu on vienyt rajapintojen kautta opiskeluoikeudelle määreeksi StudyRight.basedOnEnrolmentRights:true, näytetään avoimen opiskeluoikeudet erilaisessa näkymässä, ks. attribuutista yms. tarkemmin palveluhenkilön ohjeesta: Avoimen yliopiston opetus#Opiskeluoikeus

Ne opiskeluoikeudet, joiden koulutuksen tyyppi on avoimen opinnot, ovat otsikon avoimen yliopiston koulutus alla. Tähän ei vaikuta se, että onko em. attribuutti käytössä vai ei.

Opiskeluoikeuden haitarissa on opiskeluoikeuden organisaatio ja alla voimassaoloaika. HUOM. toistaiseksi koulutuksen nimi puuttuu.

Perustiedoissa on organisaatio, voimassaoloaika, myöntämispäivä ja rajauslaki.

Myöntämispäivänä näytetään datassa aiemmin ollut myöntämispäivä, jos vanhaan dataan on tuotu suoritusoikeuksia (myöhemmin näytetään ostamispäivämäärä).

Rajauslakina on lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista.

Voimassaoloaika on tuotujen suoritusoikeuksien mukainen, jos:

Avoimen opiskeluoikeuksille pitää rajapinnassa antaa määreeksi StudyRight.basedOnEnrolmentRights:true, jolloin opiskeluoikeus esitetään uudessa, suoritusoikeuksiin perustuvassa näkymässä. Jos tätä ei tehdä, näytetään opiskeluoikeus kuten ennenkin.
Jotta näytetään suoritusoikeuksia, pitää tiedot tuoda rajapintojen kautta: opiskeluoikeuteen pitää olla liitetty opintojakso (courseUnitSelection), jolla on enrolmentRight-olio ja rajauslakina pitää olla lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista.

Jos opiskeluoikeudelle on annettu luokittelutekijöitä, näytetään ne em. tietojen alla.

Oikealla on  opiskeluoikeuden nykyinen tila. Näytä kaikki aiemmat opiskeluoikeuden tilat avaa opiskeluoikeuden tilahistorian. Tilat näytetään uusimmasta vanhempaan. HUOM. toistaiseksi päättymispäivä puuttuu.

Opintojaksojen suoritusoikeuksissa on ne opintojaksojen suoritusoikeudet, jotka on tuotu rajapintojen kautta.

Suoritusoikeuksissa näytetään:

otsikkona ostetun opintojakson (tuotepaketin) koodi ja nimi + tila (aktiivinen, passiivinen tai päättynyt)

 • opintojakson koodi (samalla myös linkki opintojakson perustiedot -välilehdelle)
 • laajuus
 • suoritusoikeuden kesto (periytyy tuotepaketilta)
 • myönnetty tuotepaketin kautta
 • arviointikohteen nimi
 • tieto siitä, että opiskelija saa suoritusoikeuden kaikkiin arviointikohteen toteutuksiin, jotka on käynnissä suoritusoikeuden aikana + toteutukset listattuna / ne toteutukset listattuna, joihin suoritusoikeus on tuotepaketin tiedoissa rajattu

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumisissa näytetään kaikki opiskelijan ilmoittautumiset. Listaa voi sortata opintojakson nimellä, opintopisteillä ja tilalla. Ks. Ilmoittautuminen.

Suoritukset

Opiskelijan opintosuoritukset on listattuna suorituksiin. Suoritukset on listattuna siten, että ylimmäisenä ovat suoritetut kokonaisuudet ja niihin kuuluvat suoritukset, sen jälkeen suoritetut opintojaksot ja niiden osat ja sen jälkeen osasuoritukset (eli arviointikohteiden suoritukset). Suoritukset näytetään suorituspäivämäärän mukaisessa järjestyksessä. Klikkaamalla suorituksen riviä saa sen tarkemmat tiedot auki oikealle sivupaneeliin. Toistaiseksi myös tutkinto-ohjelmien suoritukset näkyvät opintokokonaisuuksissa.

Sivupaneelissa suorituksen tarkemmat tiedot:

Arviointikohteen (toteutuksen) suorituksessa näytetään arvioinnin tiedoissa arviointiperusteet ja palautetilaisuuden aika- ja paikkatiedot.

Jos opiskelija on korottanut suoritusta, näytetään omissa haitarissaan muut suorituskerrat.

Jos opiskelijalla on vuoden sisään vanhenevia suorituksia, näytetään niissä varoitusbadge.


Sivupaneelissa näytetään myös varoitus, siitä että ellei suoritusta koosteta opintokokonaisuuteen, se vanhenee.


Jos suoritus on vanhentunut, se on suorituksissa hylätyissä ja vanhentuneissa suorituksissa. Vanhentuneessa suorituksessa on vanhentunut-label ja sivupaneelin tiedoissa näytetään siinä vanhentumispäivämäärä, josta lähtien suoritus ei enää ole ollut voimassa. Hylätyissä ja vanhentuneissa suorituksissa näytetään myös suoritukset, jotka ovat toissijaisia, koska ne on joko purettu tai opiskelija on korottanut.

Tiedossa oleva bugi: arviointikohteen suorituksista on poistettu arvosanajakauma, koska siinä oli bugi. Arvosanajakaumassa näytettiin myös vahvistamattomat arvosanat, mikä ei ole oikein. Näkymä palautetaan jossain vaiheessa korjattuna.

Opintosuoritusote

Suorituksissa opiskelija voi muodostaa suoritusotteen pdf:nä. Jos yliopisto on toimittanut Funidatalle sähköisen varmenteen, saa tulosteen sähköisesti varmennettuna, jos avaa sen Adobe Acrobat Readerilla. Jos varmennetta ei ole toimitettu (tai sen lataaminen ei onnistu), voi pdf:n silti muodostaa.

Pdf:n saa suorituksissa toiminnosta muodosta opintosuoritusote.


Tulostettavissa opinnoissa voi valita tulostettavaksi kaikki opintosuoritukset tai opiskeluoikeuteen kiinnitetyt suoritukset (valitse opiskeluoikeudet). Jos tulostettavaksi valitaan vain osa opiskeluoikeuksista, tulostetaan näiden suoritukset omille pdf:lle suorituspäivän mukaiseen järjestykseen. Jos valitaan tulostettavaksi kaikki suoritukset, tulostetaan ne samalle pdf:lle suorituspäivän mukaiseen järjestykseen.

Oletuksena valittuna on kaikki opintosuoritukset ja jos sen muuttaa valitse opiskeluoikeudet ja opiskeluoikeuksia on vain yksi, on se esivalittuna ja valinnan poistaminen aiheuttaa herjan.

Jos opinnot on koostettu (arviointikohteet opintojaksoon, opintojaksot opintokokonaisuuteen, opintokokonaisuuden tutkinto-ohjelmaan), näytetään suoritukset koostetun emo-opinnon opiskeluoikeuden tulosteessa. Esim. jos opintokokonaisuuden suorituksen opiskeluoikeus on taiteen koulutus ja siihen kiinnitettyjen opintojaksojen suoritusten opiskeluoikeus on historian koulutus, tulostetaan suoritukset taiteen koulutuksen suoritusotteeseen. Jos suorituksella ei ole opiskeluoikeutta, tulostetaan se vain tulosteelle, jolle tulostetaan kaikki suoritukset.

HUOM.1 kaikissa suorituksissa ei välttämättä ole opiskeluoikeusviitettä, koska se on lisätty tietomalliin pakolliseksi tiedoksi jälkikäteen. Tällöin ne saa tulostumaan, kun valitsee kaikki opintosuoritukset. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä oman korkeakoulun opiskelijapalveluihin ja pyytää lisäämään opiskeluoikeusviitteet suorituksiin, joista ne puuttuvat tai ovat väärin.

Ote on mahdollista ottaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kieliversiot tulevat omille pdf:lleen. 

Opintojaksojen osasuorituksissa voidaan valita opiskelijan tulostetaanko opintojaksojen suorituksiin arviointikohteiden suoritukset (tulosta opintojaksoihin koostetut osasuoritukset). Oletuksena arvoa ei ole valittu. Arviointikohteita ei näytetä myöskään koskaan sellaisissa opintojaksoissa, jotka on koostettu opintokokonaisuuteen. Opintojaksoon kiinnittämättömät arviointikohteet näytetään aina.Kun pdf:ää muodostetaan, näytetään siitä sivun yläreunassa huomautus keltaisella pohjalla. Kun ote on muodostettu, muuttuu huomautus vihreäksi ja siinä lukee lataa pdf. Suoritusotteen voi ladata ja/tai avata selaimeen ja sitten tallentaa tai tulostaa.


Jos yliopisto on toimittanut sähköisen varmenteen ja opiskelija avaa suoritusotteen Adobe Acrobat Readerillä, kysytään häneltä, haluaako hän asentaa varmenteet.


Varmennettu opintosuoritusote (varoitusteksti viittaa siihen, että kyseessä ei ole adoben/koneen hyväksymä varmenne, vaan kyseessä on Funidatan oma varmenne). 


Jos yliopisto on toimittanut sähköisen varmenteen ja sen lataaminen epäonnistui, näytetään virheilmoitus. Varmenteen lataaminen voi epäonnistua esim., jos se on vanhentunut. Vihreästä bannerista voi avata kuitenkin epävirallisen suoritusotteen.

Suoritusotteen ylätunnisteessa on opiskelijan kotiyliopiston logo, opiskelijan kutsumanimi (tai jos tietoa ei ole, niin etunimet), sukunimi, syntymäaika ja opiskelijanumero. Jos opintosuoritusotteessa ei ole sähköistä varmennetta, lukee ylätunnisteessa epävirallinen suoritusote.

Näiden alla on opiskelijan etu- ja sukunimet, syntymäaika ja opiskelijanumero.  Näiden tietojen alla on opiskelijan nimet, opiskelijanumero ja syntymäaika. Tulostuspäivämäärä on ylimmällä rivillä tulosteen nimen vieressä (opintosuoritusote + pvm).


Seuraavaksi listataan opiskelijan opiskeluoikeuden tiedot. Opiskeluoikeuksista näytetään koulutuksen nimi, opiskeluoikeuden tila, meneillään olevan lukukauden läsnäolotiedot, opiskeluoikeuden voimassaoloaika ja koulutuksen tyyppi. Opiskeluoikeudet ovat kaikkien suoritusten tulosteessa aikajärjestyksessä uusimmasta vanhempaan. 

Opiskeluoikeustietojen alle listataan opiskelijan suoritukset. Ensin listataan suoritetut tutkinnot, sen jälkeen opintokokonaisuudet, sitten opintokokonaisuuksiin kiinnittämättömät opintojaksot ja viimeisenä opintojaksoihin kiinnittämättömät arviointikohteet.  Suoritukset ovat aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

 Suorituslistauksen alla on kaikkien opintojen keskiarvo, opintojaksojen ja osasuoritusten suoritetut opintopistemäärät sekä hyväksiluettujen opintopisteiden määrä.


Suoritusotteen lopussa näytetään ne arvosana-asteikot, joilta suoritusten arvioinnit on annettu sekä selitteet opintopistelaajuudesta, asteriskistä (muualla suoritetut opinnot) sekä suorituskielet.

Jokaisen sivun alamarginaalissa on opiskelijan oppilaitoksen yhteystiedot sekä sivunumerointi.

Jos tulosteessa on sähköinen varmenne ja sille on pääkäyttäjän käyttöliittymässä annettu yliopistokohtainen teksti (ks. Hakemukset ja lomakkeet#S%C3%A4hk%C3%B6isestivarmennetunopintosuoritusotteenteksti, vaatii kirjautumisen), näytetään teksti tulosteen lopussa.

Jos pääkäyttäjän asetuksissa (ks. Hakemukset ja lomakkeet#Opintokokonaisuudenkeskiarvo, vaatii kirjautumisen) on määritelty, että opintokokonaisuuksista näytetään keskiarvo, näytetään jokaisen opintokokonaisuuden nimen alla sen opintojaksoista laskettu painotettu keskiarvo. Keskiarvoa ei näytetä, jos suoritetuista opintopisteistä alle puolet on suoritettu asteikoilla 0-5 tai suoritukset on arvioitu muulla asteikolla.

Suoritusotteen lopussa on keskiarvon seliteteksti:

Jos pääkäyttäjän asetuksissa on määritelty, että opintokokonaisuuksista ei näytetä keskiarvoa, niin näytetään suoritusotteen koosteessa kuitenkin kaikkien suoritettujen opintojen keskiarvo.

Ja suoritusotteen lopun on keskiarvon seliteteksti on silloin:

Opiskelutodistus

Opiskeluoikeuksissa opiskelija voi muodostaa opiskelutodistuksen pdf:nä. Jos yliopisto on toimittanut Funidatalle sähköisen varmenteen, saa tulosteen sähköisesti varmennettuna, jos avaa sen Adobe Acrobat Readerilla. Jos varmennetta ei ole toimitettu (tai sen lataaminen ei onnistu), voi opiskelutodistuksen silti muodostaa. Oopiskelutodistuksessa ei tällöin ole tietoa sen epävirallisuudesta (vrt. opintosuoritusote, jossa lukee ylätunnisteessa epävirallinen suoritusote), mutta allekirjoittaja puuttuu.

Pdf:n saa suorituksissa toiminnosta muodosta opiskelutodistus.

Opiskelutodistus on mahdollista ottaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kun pdf:ää muodostetaan, näytetään siitä sivun yläreunassa huomautus keltaisella pohjalla. Kun ote on muodostettu, muuttuu huomautus vihreäksi ja siinä lukee lataa pdf. Opiskelutodistuksen voi ladata ja/tai avata selaimeen ja sitten tallentaa tai tulostaa.

Jos yliopisto on toimittanut sähköisen varmenteen ja opiskelija avaa opiskelutodistuksen Adobe Acrobat Readerillä, kysytään häneltä, haluaako hän asentaa varmenteet.

Jos yliopisto on toimittanut sähköisen varmenteen ja sen lataaminen epäonnistui, näytetään virheilmoitus. Varmenteen lataaminen voi epäonnistua esim., jos se on vanhentunut. Vihreästä bannerista voi avata kuitenkin opiskelutodistuksen, josta puuttuu sähköinen varmenne. (ks. kuvat yllä opintosuoritusotteen ohjeessa).

Opiskelutodistuksen ylätunnisteessa on opiskelijan kotiyliopiston logo, opiskelijan kutsumanimi (tai jos tietoa ei ole, niin etunimet), sukunimi, syntymäaika ja opiskelijanumero. Tulostuspäivämäärä on ylimmällä rivillä tulosteen nimen vieressä (opiskelutodistus + pvm).

Näiden tietojen alla on opiskelijan nimitiedot, opiskelijanumero, syntymäaika ja kirjoilletulopäivä. Kirjoilletulopäivä on opiskeluoikeuden alkamispäivä. Kirjoilletulopäivä on ensimmäisen tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden voimassaolon alkamispäivä (ellei opiskelijalla opiskeluoikeutta  tutkintoon johtavaan koulutukseen, niin sitten muun opiskeluoikeuden voimassaolon alkamispäivä).


Ensimmäisenä näytetään tutkintoon johtavat opiskeluoikeudet uusimmasta vanhimpaan. Opiskeluoikeuksista näytetään voimassaoloaika, tila, koulutuksen tyyppi, aktiivinen osa eli kaksivaiheisessa koulutuksessa se tutkintotaso, jota opiskelija opiskelee. 

Jos koulutuksen tyypissä vaaditaan lukuvuosi-ilmoittautuminen, näytetään myös opiskeluoikeuden lukuvuosi-ilmoittautumiset (ks. tarvittaessa pääkäyttäjän ohjeista lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuuden määrittelystä, Lukuvuosi-ilmoittautumiset ja lukuvuodet, vaatii kirjautumisen). Jos opiskeluoikeus on päättynyt tai opiskelija on valmistunut tai luopunut opiskeluoikeudesta tai se on peruttu, ei läsnäolotietoja näytetä ollenkaan kyseiselle opiskeluoikeudelle. Seuraavalle lukuvuodelle tiedot näytetään vain jos ne on annettu (läsnäoleva tai poissaoleva; ei näytetä, jos arvo on "puuttuu"). Aktiivinen osa korjattu aktiiviseksi vaiheeksi; tieto näytetään vain kaksivaiheisten koulutusten opiskeluoikeuksissa.


Tutkintoon johtavien opiskeluoikeuksien jälkeen näytetään muut opiskeluoikeudet uusimmasta vanhimpaan. Muista opiskeluoikeuksista näytetään voimassaoloaika, tila ja koulutuksen tyyppi.

Jos koulutuksen tyypissä vaaditaan lukuvuosi-ilmoittautuminen, näytetään myös opiskeluoikeuden lukuvuosi-ilmoittautumiset (ks. tarvittaessa pääkäyttäjän ohjeista lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuuden määrittelystä, Lukuvuosi-ilmoittautumiset ja lukuvuodet, vaatii kirjautumisen).

Jos opiskelija on valmistunut, näytetään aktiivisen vaiheen kohdalla viiva (ennen korjausta näytettiin "op").


Jos tulosteessa on sähköinen varmenne ja sille on pääkäyttäjän asetuksissa annettu yliopistokohtainen teksti (ks. Hakemukset ja lomakkeet#Opiskelutodistus(uusi), vaatii kirjautumisen), näytetään teksti tulosteen lopussa.

Jokaisen sivun alamarginaalissa on opiskelijan oppilaitoksen yhteystiedot sekä sivunumerointi.

Hakemukset ja pyynnöt

Ks. Hakemukset ja pyynnöt

Ryhmät

Opiskelijan omissa tiedoissa välilehdellä ryhmät näytetään kaikki ryhmät, joihin opiskelija on liitetty (manuaaliset ryhmät) tai joihin hän kuuluu rajausehtojen mukaisesti (automaattiset ryhmät). Sivulla ei voi muokata tietoja. Jos opiskelija on deaktivoitu ryhmässä, ei hänelle näytetä ko. ryhmää.

Maksut ja apurahat

Maksuissa ja apurahoissa omilla välilehdillään on tiedot apurahoista ja muista opiskelijan maksamista apurahoista, ks. palveluhenkilön toiminnallisuudet https://confluence.funidata.fi/display/OTM/Opiskelijan+maksut+ja+apurahat.

Maksetut maksut

Välilehdellä maksetut maksut listataan lukuvuosittain mitä maksuja opiskelija on maksanut. Kaikille yhteiset maksut ja lukuvuosimaksut ovat omina osioinaan.

Aiemmat lukuvuodet ovat omassa haitarissaan. Mitätöidyt maksut näytetään erikseen; infopallosta näkee mitätöinnin perustelut.


Myönnetyt apurahat

Välilehdellä myönnetyt apurahat näytetään opiskelijalle myönnetyt apurahat, jos hän opiskelee lukuvuosimaksullisessa koulutuksessa ja hänelle on Sisuun kirjattu myönnettyjä apurahoja.

Virhemerkityissä apurahoissa näytetään tooltipissä perustelut virheen korjaamiselle.

 • No labels