Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetty 15.3.2023 Sisu 2.11
Uutta:
-
Jos opetukselle ei ole annettu kokonaispaikkamäärää, lukee opetuksen paikkamäärässä: ei määritelty
Käyttöliittymä: Opiskelija
Rooli: Opiskelija
Välilehti: Opintokalenteri

Opintojen suunnittelu kalenterissa

Sisussa opiskelija ensin suunnittelee opintonsa opintojen rakenteessa, sen jälkeen ajoittaa ajoituksessa opintojaksot ja kun hän tietää, mitä hän aikoo opiskella esim. ensimmäisen periodin aikana, hän siirtyy opintokalenteriin suunnittelemaan lukujärjestystään. Opintojen rakenteessa tai ajoituksessa opiskelija valitsee suoritustavan eli miten hän aikoo opintojakson suorittaa (osallistuuko hän luentokurssille vai kirjatenttiin). Ks. tarkemmin opintojen suunnittelun idea Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus.

Opiskelija siirtää vain sen opetuksen opintokalenteriin, johon hän aikoo ilmoittautua. Opiskelija valitsee näytettäväksi opetukselta ne opetusryhmät, joihin haluaisi päästä ja tarkastelee opintokalenterissa mahdollisia päällekkäisyyksiä. Kun opiskelija on tyytyväinen lukujärjestykseensä, ilmoittautuu hän opetukseen.

Opiskelija voidaan valitaan opetuksen, jos hän täyttää pakolliset vaatimukset. Lisäksi opiskelijoiden pääsyä opetukseen voidaan priorisoida järjestävillä valintakriteereillä; esim. jonkun tietyn pääaineen opiskelijat ovat etusijalla muihin nähden.

Opintokalenterin voi viedä toiseen kalenteriohjelmaan vie toiseen kalenteriin toiminnosta, josta saa linkin. Kalenterin päivitys tapahtuu ulkoisen kalenterin ehtojen mukaisesti. Jos opetustapahtuma on peruttu, se ei näy kalenterissa.

Opintokalenterin välilehdet

Opintokalenterissa on kolme välilehteä: opetus valitsematta, ilmoittautuminen ja opetus sekä päättyneet ja keskeytetyt.

Opetus valitsematta

Opetus valitsematta -välilehdellä ovat ne opintojaksot, joiden opetuksia ei ole viety kalenteriin. Opintojaksot näytetään opintosuunnitelmittain; valintaa voi vaihtaa. Opintojaksot ovat samassa aikajärjestyksessä kuin ajoituksessa. Jos opintojaksoa ei ole ajoitettu, se näytetään listan lopussa. Jos opintojaksossa on opetusta, se voidaan lisätä kalenteriin klikkaamalla jatka valintaan. Tällöin aukeaa opintojakson esitteen suoritustavat-välilehti, jossa voidaan valita suoritustapa (jos sitä ei ole valittu jo) ja sen jälkeen lisätä opetus kalenteriin (valitse).

Opiskelija suorittaa kustakin suoritustavan osasta yhden opetuksen. Esimerkiksi kuvan tapauksessa opiskelija on valinnut suoritustavan 1, jossa suoritustavan osa on osallistuminen opetukseen. Tarjonnassa on luento-opetusta ja rästitentti; rästitenttiin opiskelija ilmoittautuu vain siinä tapauksessa, että ei osallistu luento-opetuksen tenttiin tai ei saa siitä hyväksyttyä arvosanaa. Opiskelija ei voi valita sellaisen suoritustavan opetusta, jota hän ei ole valinnut.

Kun opiskelija on valinnut opetuksen, ohjaa Sisu siirtymään ilmoittautumaan oikealle välilehdelle. Opiskelijan kannattaa kuitenkin ennen ilmoittautumiseen siirtymistä valita opetus valitsematta välilehdellä kaikki opetus, johon aikoo osallistua seuraavalla periodilla.

Ilmoittautuminen ja opetus

Ilmoittautuminen ja opetus -välilehdellä näytetään menossa tai tulossa oleva opetus, joiden opetuksen opiskelija on lisännyt kalenteriin opintojaksoesitteestä. Näkymää voidaan sortata ilmoittautumisen statuksen mukaan. Jos opiskelija ei ole vielä ilmoittautunut tai ilmoittautumista ei ole vielä hyväksytty, voi hän näytä tilaisuudet kalenterissa -togglea käyttämällä valita, näytetäänkö opetusryhmä kalenterissa vai ei. Jos opiskelijan ei tarvitse valita opetusryhmiä (=kaikki opetusryhmät ovat pakollisia), näytetään ne oletuksena kalenterissa. Ne opetukset, joihin hänen ilmoittautumisensa on hyväksytty, näytetään aina kalenterissa.

Normaalissa ilmoittautumisessa opetuksen tiedoissa opiskelija näkee, kuinka monta paikkaa kuhunkin ryhmään on ja montako opiskelijaa niihin on jo alustavan laskennan mukaan sijoiteltu. Opiskelija pystyy arvioimaan, mihin ryhmään kannattaa ilmoittautua. HUOM. tilanne elää koko ajan, kun opetukseen tulee uusia ilmoittautuneita tai ryhmävalintoja muutetaan ja aiemmin ilmoittauneiden sijoittuminen laskennassa muuttuu.

Suoraa hyväksyntää käyttävässä opetuksessa näytetään montako ryhmiin on jo hyväksytty. Jos maksimimäärä on täynnä, ei ryhmään voi ilmoittautua.

Opetuksen tiedoissa näytetään myös koko opetuksen kokonaispaikkamäärä. Opetukseen ei oteta opiskelijoita enempää kuin sillä on kokonaispaikkoja.

Jos kokonaispaikkamäärää ei ole annettu, näytetään opetuksen kokonaispaikkamäärässä ei määritelty. Jos opetusryhmissä on maksimipaikat, rajoittavat ne opiskelijoiden pääsyä opetukseen.

Opetusryhmäkohtaisesti näytetään myös opetusajoille annetut poikkeukset ja lisätiedot. Poikkeavia tietoja ovat muutokset opetusajassa tai paikassa, sanalliset lisätiedot tai opetuskerran peruutus. Poikkeavaa opettajatietoa ei näytetä.


Päättyneet ja keskeytetyt

Päättyneisiin ja keskeytettyihin siirtyvät automaattisesti ne opetukset, jotka ovat päättyneet ja joiden suoritus on keskeytetty. Keskeytettyyn suoritukseen opiskelija ei voi ilmoittautua uudestaan.

Ilmoittautuminen kalenterissa

Kalenterinäkymässä voi tarkastella opetusta joko viikko tai kuukausitasolla.

Kalenterissa näytetään:

 • kaikki ne opetusryhmät, joihin opiskelija on vahvistettu (eli ilmoittautuminen on hyväksytty ja opiskelija on samalla sijoiteltu opetusryhmiin)
  • jos opiskelija ei päässyt kaikkiin toivomiinsa ryhmiin (tai hän on sijoittanut myös muut kuin hänelle sopivat opetusryhmät kalenteriinsa), kannattaa hänen poistaa nämä opetusryhmät kalenterista (asettaa näytä tilaisuudet kalenterissa pois päältä)
 • jos ilmoittautumista ei ole vielä vahvistettu tai opiskelija ei ole ilmoittautunut, voi sivupaneelissa valita, mitkä opetusryhmät näytetään kalenterissa
  • pakollisissa opetusryhmissä valinta näytä tilaisuudet kalenterissa on oletuksena päällä, muihin se kannattaa laittaa päälle, jos toiveena on päästä ko. ryhmiin myös. Näin voi vertailla ryhmien aikataulua ja reagoida mahdollisiin päällekkäisiin ryhmiin jo ennen kuin ilmoittautuu.

Jos opiskelijaa ei hyväksytä opetukseen tai hän keskeyttää sen, kannattaa opetus poistaa kokonaan kalenterista tai ainakin poistaa opetusryhmistä valinta näytä tilaisuudet kalenterissa. Hylätty, käynnissä oleva tai tuleva opetus on välilehdellä ilmoittautuminen ja opetus →  ilmoittautuminen hylätty. Keskeytetyt opetuksen ovat välilehdellä päättyneet ja keskeytetyt.

Jos opiskelijalla ei ole ilmoittautumista opetukseen, jonka opetustapahtuman hän on valinnut näytettäväksi kalenterissa, näytetään opetuksessa huomautus siitä, että ilmoittautuminen puuttuu. Huomautus näytetään myös päättyneissä opetuksissa, ja ne voikin poistaa kalenterista kokonaan. Huomautus näytetään myös opetuksessa, jossa ilmoittautumisaika ei ole vielä alkanut.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika

Opintokalenterin välilehdellä ilmoittautuminen ja opetus näytetään kalenteriin valituissa opetuksen laatikoissa, jos opetuksen ilmoittautumisaika on käynnissä.

HUOM. ilmoittautumisajat ovat Suomen ajassa, joten ulkomailta ilmoittauduttaessa kannattaa tarvittaessa vaihtaa käytetyn laitteen aikavyöhyke Suomen aikaan (erityisesti, jos ilmoittaudutaan suoraa vahvistusta käyttävään opetukseen, jossa valinta tehdään heti; sama koskee jälki-ilmoittautumista. Normaalia ilmoittautumista käyttävässä opetuksessa ilmoittautumisajalla ei ole merkitystä, kunhan se tapahtuu ennen ilmoittautumisajan päättymistä).


Opiskeluoikeuden valinta ilmoittautumisessa

Jos opiskelijalla on useampi opiskeluoikeus, täytyy hänen valita, mihin opiskeluoikeuteen ilmoittautuminen liittyy. Valinta vaikuttaa ilmoittautumisen perusvaatimuksiin ja valintakriteereihin. Perusvaatimukset tarkastetaan valitun opiskeluoikeuden tiedoista (opiskeluoikeus, läsnäolo, kuuluu ensisijaiseen opiskeluoikeuteen). Samoin suoritetut opintopisteet lasketaan valitun opiskeluoikeuden suunnitelmasta.

 Jos on tasan yksi ilmoittautumiseen kelpaava opiskeluoikeus, Sisu valitsee sen automaattisesti, eikä opiskelijan tarvitse tehdä mitään. Jos opiskelijalla on useampia ilmoittautumiseen kelpaavia opiskeluoikeuksia, ilmoittautumisessa opiskelijalle näytetään alasvetovalikko.

 Alasvetovalikossa näytetään opiskeluoikeuksia seuraavalla logiikalla:

1. kaikki aktiiviset opiskeluoikeudet:

  • Koulutuksen tyyppi voi olla: tutkintokoulutus tai tutkintoon johtamaton (vaihto-opiskelu, avoimen yliopiston opinnot jne.)
  • Ei näytetä: passiiviset tutkintoon johtamattomat eli ne, joiden voimassaolo on päättynyt

2. passiiviset tutkintoon johtavat opiskeluoikeudet

  • Koulutuksen tyyppi voi olla: tutkintokoulutus
  • Ei näytetä: valmistuneet, luopuneet, perutut

 Alasvetovalikkoon esivalitaan opiskeluoikeus seuraavassa järjestyksessä:

 1. Jos opiskelijalla on tasan yksi tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeus, esivalitaan se.
 2. a) Mikäli ei ole yhtäkään tutkintoon johtavaa TAI
  b) on useampia kuin yksi tutkintoon johtava opiskeluoikeuksia →

  niin katsotaan opiskelijan ensisijaisia suunnitelmia:

 Mikäli löytyy tasan yksi ensisijainen suunnitelma, jossa ilmoittautumiseen liittyvä opintojakso on, niin esivalitaan kyseiseen suunnitelmaan liittyvä opiskeluoikeus.

 • Mikäli opintojakso ei löydy yhdestäkään opiskeluoikeudellisesta suunnitelmasta, ei esivalita mitään, vaan opiskelija valitsee alasvetovalikosta.
 • Mikäli löytyy useampi ensisijainen suunnitelma, jossa opintojakso on, ei esivalita mitään, vaan opiskelija valitsee alasvetovalikosta. 

 Jos opiskelijalla ei ole yhtään opiskeluoikeutta, voi valinta jäädä tyhjäksi.Jos opiskelijalla ei ole suunnitelmaa opiskeluoikeuden koulutukseen, ohjaa Sisu tekemään sellaisen. Jos opiskelija opiskelee ei-tutkintoon johtavassa koulutuksessa (esim. avoimen yliopiston opintoja, erillisoikeudella tms.) voi hän tarkistaa oman korkeakoulunsa ohjeet suunnitelman luomisesta; näiltä opiskelijoilta ei aina oleteta suunnitelman luomista. Tutkintoon johtavissa opiskeluoikeuksissa suunnitelma on pakollinen, ks. Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus#OpintojensuunnittelunideaSisussa.

Opetusryhmän valinta ilmoittautumisessa ja lisätietokysymykset

Kalenterissa opetuksen tiedoissa näytetään rakenne, eli kuinka monta valintajoukkoa opetusryhmineen opetuksessa on, sekä säännöt, joiden mukaan opiskelijan pitää valita opetusryhmiä. Lisäksi näytetään opetusryhmiin hyväksyttyjen opiskelijoiden määrä sekä ryhmän kokonaispaikkamäärä (esim. 0/20); tällä on enemmän merkitystä jälki-ilmoittautumisessa, kun opiskelija näkee, onko opetusryhmä jo täynnä. Ks. myös opetusryhmien ennuste.

Valintajoukoilla luodaan opetuksen rakenne. Opetuksessa voi esimerkiksi olla kaikille pakolliset luennot (yksi valintajoukko, jossa on yksi opetusryhmä) ja harjoitusryhmät, joista opiskelija valitsee itselleen sopivimmat (toinen valintajoukko, jossa on useampi opetusryhmä). Valintajoukon säännöllä ohjataan sitä, kuinka moneen opetusryhmään opiskelijan tulee osallistua. Jos valintajoukossa on vain yksi opetusryhmä (ne luennot), ei opiskelijan tarvitse tehdä erillistä valintaa ko. ryhmään ilmoittautuessaan.

Jos valintajoukon opetusryhmissä opiskelijan pitää valita opetusryhmiä (esim. viidestä harjoitusryhmästä yksi), pitää opiskelijan priorisisoida opetusryhmätoiveitaan. Opiskelija voi asettaa kullekin opetusryhmälle toiveeksi ensisijainen, sopii minulle tai ei sovi. Sisun ilmoittautumislaskenta pyrkii sijoittamaan opiskelijan hänen ensisijaisiin toiveisiin, mutta jos se ei ole mahdollista, Sisu sijoittaa opiskelijan opetusryhmiin, joissa arvona sopii minulle. Ilmoittautumislaskenta ei koskaan sijoita opiskelijaa sellaiseen opetusryhmään, johon opiskelija on valinnut ei sovi. Valinnaksi voi asettaa myös pelkästään sopii minulle -valintoja, jos opiskelijalle ei ole väliä, mihin opetusryhmiin hänet sijoitetaan.

Jos valintajoukon säännössä on vaihteluväli (esim. valitse kuudesta ryhmästä 1-3), täytyy opiskelijan valita myös ensisijainen opetusryhmä, koska ensisijaisten lukumäärä määrittelee, kuinka moneen opetusryhmään opiskelija enimmillään sijoitetaan. Jos opiskelija haluaa em. tapauksessa kolmeen opetusryhmään, asettaa hän vähintään kolmelle opetusryhmälle arvoksi ensisijainen.

Ilmoittautuneiden keskeisessä laskennassa ensisijaiset toiveet ja sopii minulle valinnat ovat samanarvoisia; toisin sanoen, jos yhdellä opiskelijalla kaikki hänelle mahdolliset opetusryhmät ovat ensisijaisia ja toisella sopii minulle, ei heistä kumpikaan ole laskennassa etusijalla. Ilmoittautumisen valintakriteerit (ks. tarkemmin alempana) määrittelevät sen, ketkä opetukseen pääsevät, jos kaikki eivät mahdu opetusryhmiin.

Ensimmäisessä kuvassa käynnissä normaali ilmoittautuminen ja toisessa suoran vahvistuksen ilmoittautuminen.

Sääntö: ei valittavaa

 • jos valintajoukossa on kaksi opetusryhmää ja sen sääntö on valitse kaksi (=molemmat opetusryhmät ovat pakollisia), lukitsee Sisu valinnat automaattisesti eikä opiskelija tee valintoja.

Sääntö: Valitse tasan x, useampi vaihtoehto (opiskelija sijoitetaan x määrään opetusryhmiä)

 • opiskelija antaa x määrälle opetusryhmiä joko valinnan ensisijainen tai sopii minulle; ensisijaista toivetta ei ole pakko antaa ollenkaan. Jos opiskelijalle on ihan sama, mihin ryhmään hänet sijoitetaan, hän voi asettaa valinnaksi minimissään x sopii minulle toivetta. Jos opiskelijalle sopii osa ryhmistä paremmin, hän voi asettaa valinnaksi ensisijainen useampaan ryhmään. Sisun laskenta ottaa huomioon mahdolliset ensisijaiset valinnat ja pyrkii ensisijaisesti sijoittamaan opiskelijan niihin.

Sääntö: vaihteluväli x-y, jossa x > 0 (opiskelija sijoitetaan vähintään x-määrään ryhmiä)

 • kun sääntö on vaihteluvälillinen, määrittelee ensisijaisten valintojen määrä sen, kuinka moneen opetusryhmään opiskelija pyritään enimmillään sijoittamaan. Esimerkiksi vaihteluväli on valitse 2-6 ja opiskelija valitsee kolme ryhmää ensisijaiseksi ja kaksi sopii minulle, niin opiskelija voi päästä 1-3 opetusryhmään. Jos opiskelija valitsee yhden ryhmän ensisijaiseksi ja loput sopii minulle, sijoitetaan hänet yhteen ryhmään.

Sääntö: 0-y

 • opiskelija voi valita ensisijaisia opetusryhmiä enimmillään määrän y. Ensisijaisten valintojen määrä määrittää sen, kuinka moneen opetusryhmään opiskelija pyritään enimmillään sijoittamaan. Jos opiskelija ei aseta yhtään opetusryhmää ensisijaiseksi/sopii, hän voi silti päästä opetukseen.

Sääntö: valitse 0 tai 0-0

 • Nämä ryhmät ovat opiskelijalle vain tiedoksi, eikä hän voi tehdä niihin valintoja. Opetusryhmiä voi sijoittaa kalenteriin. Opetukseen vahvistetut sijoitellaan ryhmiin käsin.

Päästäkseen opetukseen tulee opiskelijan päästä kaikkiin sen valintajoukkoihin (paitsi jos sääntönä on valitse 0-y). Jos opetuksella on kolme valintajoukkoa, joiden jokaisen sääntönä on valitse yksi, tulee opiskelijan mahtua kaikissa valintajoukoissa opetusryhmään, joille hän on merkinnyt ensisijainen / sopii minulle. Jos yhdessä valintajoukossa opiskelijalle sopii vain yksi opetusryhmä, joka on suosittu muidenkin keskuudessa ja hän jää valintakriteereissä muiden taakse, ei häntä valita opetukseen.

Avautuvassa modaalissa opiskelija vahvistaa ilmoittautumisen ja näkee, mihin asti ilmoittautumista voi muokata ja onko sille määritelty perumisaika. Modaalissa on yläosassa kooste ilmoittautumisen ajoista, jonka saa kokonaan auki nuoli-näppäimestä. Jos opetukselle on määritelty lisätietokysymyksiä, näytetään ne tässä modaalissa. Pakolliset kysymykset on merkitty tähdellä. Ilmoittautumista ei voi vahvistaa ennen kuin on vastannut pakollisiin kysymyksiin.

Suorituskieleksi opiskelija voi valita yhden sen opintojakson suorituskielistä, jonka kautta hän on opetukseen ilmoittautumassa. Lisäksi suorituskieliin valittaviksi tulee aina myös suomi ja ruotsi, jos ne eivät ole opintojaksolle määriteltyjä suorituskieliä.

Yhden vapaamuotoisen vastauksen maksimipituus on 8000 merkkiä.

Jos opiskelija haluaa muuttaa opetusryhmiensä ensisijaisuusvalintoja tai vastauksia lisätietokysymyksiin, hän voi tehdä sen päivitä ilmoittautumisella. Jos lisätietokysymyksiä on muokattu, lisätty tai poistettu sen jälkeen kun opiskelija on ilmoittautunut, näkee hän tästä varoituksen, mutta ei sitä, mitä on muokattu.


Ilmoittautumisvalinnassa opiskelija pyritään sijoittamaan hänen ensisijaiseen valintaansa. Jos hän jää priorisoinnissa pois ensisijaisesta valinnastaan, pyritään hänet sijoittamaan toissijaiseen (sopii minulle) ryhmään. Jos hän on jollekin ryhmälle merkinnyt Ei sovi, ei häntä sijoitella tähän ryhmään. Tasatilanteissa (samat priorisointisäännöt koskevat jotain opiskelijajoukkoa) osallistujat arvotaan.

Opiskelija näkee ilmoittautumisen tilan kalenterissa oikeassa sivupaneelissa kunkin opetuksen kohdalla.

Opiskelija ei voi ilmoittautua toisen korkeakoulun tarjoamaan opetukseen; hän näkee opetuksessa varoituskolmion ja varoitustekstin opintokalenterissa.


Ilmoittautumistilat

Normaali ilmoittautuminen eroaa jälki-ilmoittautumisesta ja suorasta vahvistuksesta (jatkuva ilmoittautuminen) siinä, että normaalissa ilmoittautumisessa ennen ilmoittautumisten vahvistamista opiskelijalle näytetään arvio siitä, onko hän pääsemässä opetukseen vai ei. Tämä tilanne elää ilmoittautumisen ajan, kun muita opiskelijoita ilmoittautuu, muuttaa ryhmävalintojaan ja poistaa itsensä ilmoittautuneista.

Normaalissa ilmoittautumisessa opiskelijan kannattaa ilmoittautua, vaikka hän huomaisi, että opetusryhmä on jo täynnä. Opiskelija saattaa kuitenkin ilmoittautuneiden valinnassa olla etusijalla valintakriteerien perusteella (ks. tarkemmin alempana) ja saattaa ilmoittautuessaan mennä ilmoittautumislaskennassa jo ilmoittautuneiden edelle.

Jälki-ilmoittautumisessa ja suorassa vahvistuksessa opiskelija hyväksytään tai hylätään heti, jos hän täyttää ilmoittautumisen vaatimukset (ks. alempana). Jälki- ja suoran vahvistuksen ilmoittautumisessa ei tarkastella valintakriteerejä. Kiintiöitä ei myöskään huomioida jälki-ilmoittautumisessa.

Käyttöliittymässä normaali ilmoittautuminen, jälki-ilmoittautuminen ja suoran vahvistuksen ilmoittautuminen tehdään samalla tavalla, vain ohjetekstit eroavat hieman.

Kun opiskelija ilmoittautuu, näytetään opintokalenteri-sivun yläosassa ilmoitus ilmoittautumislaskennan tuloksesta automaattisesti, kun laskenta on valmis. Laskentaan menee joitakin sekunteja.

Näytettävät laskennan tulokset ovat:

    Ilmoittautuminen hyväksytty (vihreällä pohjalla)

    Ilmoittautuminen hylätty. Et tullut valituksi opetukseen (keltaisella pohjalla)

    Ilmoittautuminen käsitelty. Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan (sinisellä pohjalla)

    Ilmoittautuminen käsitelty. Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, et pääsisi mukaan (sinisellä pohjalla)

    Ilmoittautuminen käsitelty. vaatimuksia puuttuu etkä voi tulla valituksi opetukseen (keltaisella pohjalla)


Ilmoittautumisen tilat opetuksen tiedoissa

Jos opiskelija ei täytä opetukseen pääsemiselle asetettuja vaatimuksia, näytetään tieto ilmoittautumisen alla, jotta hänellä on mahdollisuus reagoida (esim. ilmoittautua läsnäolevaksi). Kun ilmoittautuminen on päättynyt eikä opiskelija tullut vaatimusten takia valituksi, niin hänelle näytetään miksi hän ei tullut valituksi.  Ilmoittautuneiden valinnan järjestävät säännöt eli valintakriteerit näytetään opintojaksoesitteessä.

Tiimalasi kuvastaa sitä, että ilmoittautuminen on vielä kesken.

Ilmoittautumisen aikana, kun ilmoittautumisia ei ole vahvistettu, mutta opiskelija olisi sen hetkisen laskennan mukaan pääsemässä:

Niiden opetusryhmien kohdalla, joihin opiskelija on pääsemässä, näytetään tiimalasin vieressä väkänen.

Ilmoittautumisen aikana, kun ilmoittautumisia ei ole vahvistettu, mutta opiskelija ei olisi sen hetkisen laskennan mukaan pääsemässä:

Ilmoittautumisen aikana, kun ilmoittautumisia ei ole vahvistettu, eivätkä vaatimukset täyty:


Ilmoittautumisten vahvistamisen jälkeen, kun vaatimukset eivät täyty:


Ilmoittautumisten vahvistamisen jälkeen, kun vaatimukset täyttyivät, mutta opiskelija ei mahtunut valitsemiinsa opetusryhmiin:

Ilmoittautumisten vahvistamisen jälkeen, kun opetus on käynnissä ja opiskelija on hyväksytty:

Ilmoittautumisten vahvistamisen jälkeen, kun opetus on päättynyt ja opiskelija on hyväksytty:

Opintojaksoesitteessä opetuksen tiedoissa välilehdellä ilmoittautuminen on

 • ilmoittautumisaika
  • jos annettu, niin myös
   • perumisen lisäaika
  • jos annettu, niin myös
   • jälki-ilmoittautumisaika
 • paikkamäärä
  • jos ei ole annettu, lukee ei määritelty
  • kiintiöt, jos annettu:
   • kokonaispaikkamäärä x, joista paikkoja varattu:
    • kiintiö 1: z
    • kiintiö 2: y
 • pakolliset vaatimukset
 • järjestävät valintakriteerit

Kuvassa paikkamäärä, joista osa kiintiöity:

Kuvassa paikkamäärää ei määritelty:

Ilmoittautumisen valintakriteerit

Sisun ilmoittautumisen idea on, että kaikki Sisuun kirjautumaan pääsevät opiskelijat voivat ilmoittautua ja ilmoittautumisen säännöillä estetään niiden opiskelijoiden pääsy opetukseen, joille opetus ei ole tarkoitettu (pakolliset vaatimukset). Lisäksi voidaan priorisoida sitä, keille opiskelijoille opetus on tarkoitettu, esimerkiksi tietyn pääaineen/opintosuunnan/tutkinnon opiskelijoille (järjestävät valintakriteerit).

Valintakriteerejä voi tarkastella opintojaksoesitteessä välilehdellä suoritustavat → suoritustavan osat → opetus → ilmoittautuminenIlmoittautumisia järjestetään kahdessa kategoriassa, pakollisissa vaatimuksissa ja  järjestävissä valintakriteereissä. Näitä käytetään korkeakoulun määrittelemällä tavalla; esimerkiksi alla esitettyjä valintakriteerejä voi olla myös vaatimuksina opetukseen pääsylle.

Vaatimukset

Näiden on täytyttävä, jotta opiskelija voidaan ottaa opetukseen.

Näitä ovat yleensä:

 • voimassa oleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon
 • läsnäoloilmoittautuminen
 • opintojakson version kuuluminen ensisijaiseen suunnitelmaan ilmoittautumiseen kiinnitetyssä opiskeluoikeudessa
 • opintojakson pakolliset formaalit esitiedot
  • Opetuksen ilmoittautumisessa valitaan ne opiskelijat, joilla löytyy suoritus pakollisesta esitiedosta

Voimassa oleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon

 1. Opiskelijalla tulee olla voimassaoleva opiskeluoikeus. Jos opiskelijalla on useampi opiskeluoikeus, valitsee hän tarvittaessa ilmoittautuessaan, mihin opiskeluoikeuteen opetus liitetään, ks. tarkemmin Opiskeluoikeuden valinta ilmoittautumisessa. Jos opiskelijalle ei ole yhtään voimassa olevaa (tila: aktiivinen) opiskeluoikeutta, ei hän voi tulla valituksi opetukseen, mikäli perusvaatimuksissa vaaditaan opiskeluoikeutta. Opiskeluoikeuden tulee olla voimassa koko opetuksen käynnissäolon ajan.
 2. Avoimen yliopiston opiskelijat ostavat suoritusoikeuden opintojaksoon. Toiminnallisuuden koodaaminen on vielä kesken.
 3. Muilla ei-tutkintoon johtavien koulutusten opiskelijoiden opiskeluoikeuksiin on vahvistettu ne opintokokonaisuudet/opintojaksot, joita heillä on oikeus suorittaa, ks. Omat tiedot#Koulutuspolku(muukuintutkintoonjohtavakoulutus). Toiminnallisuuden koodaaminen on vielä kesken.

Läsnäoleva

Opiskelijan tulee olla läsnäoleva koko opetuksen ajan voidakseen osallistua opetukseen. Jos opiskelijalla on useampi opiskeluoikeus, valitsee hän tarvittaessa ilmoittautuessaan, mihin opiskeluoikeuteen opetus liitetään, ks. tarkemmin Opiskeluoikeuden valinta ilmoittautumisessa. Läsnäolostatus tarkistetaan tästä opiskeluoikeudesta. Opiskelijan tulee olla läsnäoleva kaikilla lukukausilla, joilla opetus on käynnissä. Läsnäolotarkistus tehdään ainoastaan siinä tapauksessa, että koulutustyyppi on määritelty ilmoittautumisvelvolliseksi (tutkintoon johtava koulutus).

Opintojakson versio kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan

Opetukseen liittyvän opintojakson tulee olla opiskelijan ensisijaisessa suunnitelmassa siinä opiskeluoikeudessa, joka ilmoittautumiseen on liitetty. Lisäksi opiskelija on ilmoittautunut opetukseen samasta opintojaksosta. Myös opintojakson version suunnitelmassa tulee olla se, jonka kautta siihen on ilmoittauduttu.

Jos opiskelija ilmoittautuu haun kautta ja kyseinen opintojakso ei ole hänellä ensisijaisessa suunnitelmassa siinä opiskeluoikeudessa, johon hän opintojakson haluaa suorittaa, näytetään asiasta huomautus ilmoittautumismodaalissa. Sama huomautus näytetään myös siinä tilanteessa, että opintojakso on suunnitelmassa, mutta siitä on suunnitelmassa eri (vanhempi) versio. Opiskelija voi korjata tilanteen lisäämällä opintojakson ensisijaiseen suunnitelmaan tai päivittämällä suunnitelmassa olevan version.

Version vaihtaminen tehdään opintojen rakenteessa avaamalla opintojakson esite. Opintojakson nimen alta valitaan kuluvan ajanhetken version.

Jos opiskelija ilmoittautuu korjaamatta suunnitelmassa olevaa versiota, näytetään hänelle että vaatimus opintojakson versio kuuluu ensisijaiseen opintosuunnitelmaan; tarkista ja vaihda versio tarvittaessa opintojaksoesitteestä ei täyty. Version voi käydä vaihtamassa suunnitelmassa myös ilmoittautumisen jälkeen ja seuraavassa ilmoittautumislaskennassa opiskelija täyttää ko. vaatimuksen; ilmoittautumisen tila korjaantuu automaattisesti, kun Sisu seuraavan kerran suorittaa laskennan. Laskenta käynnistyy aina kun opetukseen ilmoittautuneissa tapahtuu muutos (joku ilmoittautuu, joku peruu ilmoittautumisen, joku muuttaa ryhmävalintojaan). Jos ei halua odottaa laskentaa, voi ilmoittautumisen perua ja ilmoittautua heti uudestaan (kunhan ilmoittautumisaika on käynnissä).


Jos suunnitelmassa näkyy opetuksen kohdalla oranssia tekstiä, on tilanne joku seuraavista:

1.Opiskelija on lisännyt opetuksen kalenteriinsa (ja ilmoittautunut siihen) ja sen jälkeen vaihtanut opintojakson versiota suunnitelmassa / opettaja tai palveluhenkilö on lisännyt opetukseen ilmoittautumisen opiskelijalle, mutta opiskelijan suunnitelmassa on eri versio.

Ratkaisu: Opintojakson version voi vaihtaa esitteestä opintojakson nimen alta ja tilanne korjaantuu ja opiskelija täyttää säännön opintojakso kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan.2. sama opetus on käytössä saman opintojakson osassa. Esimerkiksi kuvan tilanteessa opiskelija on valinnut tavan 1 osallistuminen opetukseen ja lisännyt siihen kuuluvan opetuksen rästitentti / tentti 31.5.2023 kalenteriinsa / opettaja tai palveluhenkilö on lisännyt opetukseen ilmoittautumisen opiskelijalle. Tavassa 2 itsenäinen työskentely käytetään samaa tenttiä rästitentti / tentti 31.5.2023.

Ratkaisu: ei vaadi toimenpiteitä, ellei opiskelija halua vaihtaa suorittamaan opintojaksoa tavalla 2. Jos opiskelija haluaa vaihtaa tapaan 2, pitää hänen perua ilmoittautuminen, poistaa opetus kalenterista. Sen jälkeen suunnitelmassa pitää palata opintojakson esitteeseen, valita tapa 2 ja valita opetus  ja ilmoittautua uudelleen. Jos ilmoittautumisaika on päättynyt, voi opiskelija pyytää opettajaa tai palveluhenkilöä päivittämään ilmoittautumisen oikeaan suoritustavan osaan.3. sama opetus on myös käytössä toisessa opintojaksossa. Kuvien tilanteessa opiskelija on ilmoittautunut opintojakson Laskentamatriisi kautta opetukseen Matriisilaskennan tentti.


Kun hän tarkastelee opintojakson Matriisilaskennan suoritustapoja, hän näkee, että opetus Matriisilaskennan tentti on hänellä jo kalenterissa.


Ratkaisu: jos opiskelija haluaakin suorittaa opetuksen Matriisilaskennan tentti opintojaksoon Matriisilaskenta, tulee hänen perua opintokalenterissa ilmoittautuminen, poistaa opetus opetuskalenterista ja sen jälkeen palata suunnitelmassa opintojakson Matriisilaskennan esitteeseen ja valita opetus sitä kautta ja ilmoittautua siihen uudelleen. Jos ilmoittautumisaika on jo päättynyt, voi opiskelija pyytää opettajaa muuttamaan ilmoittautumisen siihen opintojaksoon, jonka opiskelija haluaa suorittaa.

Opintojakson pakolliset esitiedot

Opiskelijalla on oltava suoritusmerkintä opintojakson pakollisesta esitiedosta. Mikäli opintojaksolla on vaihtoehtoisia (X tai Y) esitietoja, mikä tahansa niistä kelpaa.
HUOM. esitiedoissa ei huomioida vastaavuuksia: jos opiskelija on suorittanut pakolliselle esitiedolle merkityn vastaavan opintojakson, ei Sisun laskenta vielä osaa tarkastaa siitä esitietovaatimuksen täyttymistä. Tässä tilanteessa opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä opetuksen vastuuhenkilöön. 

Opiskelija ei voi tulla valituksi rinnakkaiseen opetukseen

Jos opintojakson suoritustavan osassa on samaan aikaan käynnissä useampi opetuksen toteutus, voi opiskelija saada paikan vain yhdestä niistä. Opiskelija voi ilmoittautua jokaiseen, mutta voi saada paikan vain yhdestä; tällä pyritään estämään se tilanne, että opiskelija saa paikan jokaisesta ja vastaavasti muut opiskelijat jäävät ilman paikkaa. 

Kuvassa suoritustavan osassa osallistuminen opetukseen on samaan aikaan kenttäkurssi ja luento-opetus.

Esimerkki:

Opintojakso englanninkielen pakolliset opinnot voidaan suorittaa luento-opetuksena. Kolmannessa periodissa järjestetään luento-opetusta kolmena eri opetuksena. Opiskelija ilmoittautuu opetukseen 1 ja hänelle lasketaan sen hetkisen ilmoittautumisen tilanne.

 • jos opiskelija saa tulokseksi jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan ja sen jälkeen hän ilmoittautuu englannin kielen toiseen ja kolmanteen opetukseen, saa hän kaikista rinnakkaisista opetuksen toteutuksista tulokseksi vaatimukset eivät täyty etkä voi tulla valituksi opetukseen ja opiskelija ei voi tulla valituksi rinnakkaiseen opetukseen.
 • jos opiskelija saa tulokseksi jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, et pääsisi mukaan, ja sen jälkeen hän ilmoittautuu englannin kielen toiseen opetukseen, josta hän saa myöskin tulokseksi jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, et pääsisi mukaan, voi hän ilmoittautua edelleen kolmannelle opetuksen toteutukselle ja saada siitä joko jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan tai jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, et pääsisi mukaan
  • jos kolmannen opetuksen laskennan tulos on jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan, päivittyy ensimmäisen ja toisen opetusten tilanne seuraavassa laskennassa (tapahtuu viimeistään seuraavana yönä), vaatimukset eivät täyty etkä voi tulla valituksi opetukseen
  • sama tilanne käy, jos mikä tahansa näistä muuttuu laskennassa jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan → toiset päivittyvät seuraavassa laskennassa vaatimukset eivät täyty etkä voi tulla valituksi opetukseen= vain yhdellä rinnakkaisista opetuksista ilmoittautumislaskennan tulos voi olla jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan

HUOM. Opiskelijan valintaan näille rinnakkaisille toteutuksille vaikuttaa myös se, miten opiskelija sijoittuu laskennassa suhteessa muihin opiskelijoihin. Ilmoittautumislaskennan tulos elää koko ajan, kun opetuksen toteutukselle ilmoittautuu uusia opiskelijoita ja aiemmin ilmoittautuneiden opiskelijoiden sijoittelu muuttuu suhteessa muihin opiskelijoihin. Näin ollen, vaikka jossakin opetuksessa näkyy, että vaatimukset eivät täyty etkä voi tulla valituksi opetukseen, saattaa opiskelija silti lopulta sijoittua juuri tähän opetukseen (eikä siihen, mikä sillä hetkellä oli tilassa jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan). Lopullinen tilanne kannattaa tarkistaa vasta kun ilmoittautumisaika on päättynyt ja lopullinen laskenta on tehty.

On todennäköisintä päätyä sille opetukselle, johon ilmoittautuu ensimmäisenä, koska sille lasketaan (alustava) tulos ensimmäisenä. Kannattaa siis ilmoittautua ensin siihen opetukseen, johon eniten haluaa. Jos siihen ei lopullisessa laskennassa ilmoittautumisajan päätyttyä mahdu, on mahdollista päästä myös rinnakkaiseen opetukseen.

Valintakriteerit

Näiden sääntöjen mukaan järjestetään opetukseen valittavat opiskelijat niistä opiskelijoista, jotka täyttävät opetukselle asetetut vaatimukset.

Kohderyhmä

Opetukseen voidaan priorisoida jonkin kohderyhmän opiskelijat; esimerkiksi historian pääaineopiskelijat. Opiskelija näkee omissa tiedoissaan → ryhmissä mihin kohderyhmiin hän kuuluu

Tutkintoon suoritetut opintopisteet

Ilmoittautuneita voidaan priorisoida suoritettujen opintopisteiden mukaan. Opintosuorituksia tarkastellaan ensisijaisessa suunnitelmassa siinä opiskeluoikeudessa, joka ilmoittautumiseen on liitetty. Opintosuorituksia voidaan laskea vain tietyistä, asetetuista koulutuksista, jolloin ne opiskelijat, jotka eivät ko. koulutuksissa opiskele, eivät täytä valintakriteeriä. Opintosuorituksia voidaan laskea myös tutkintotasoittain, esim. pelkästään alemmasta korkeakoulututkinnosta. Jos opiskelija ei opiskele alemmassa korkeakoulututkinnossa, ei hän täytä valintakriteeriä.

Opintojakson suositeltu esitieto 

Opiskelijalla on suoritusmerkintä opintojakson suositellusta esitiedosta. Mikäli opintojaksolla on vaihtoehtoisia (X tai Y) esitietoja, mikä tahansa niistä kelpaa.

Hyväksytty ilmoittautuminen toiseen opetukseen

Opetukseen voidaan priorisoida ne opiskelijat, jotka on hyväksytty johonkin toiseen opetukseen. Esimerkiksi rästitenttiin voivat päästä vain ne opiskelijat, jotka ovat osallistuneet itse luento-opetukseen. 

Opiskelijan muuttumaton numero

Kun opiskelija ilmoittautuu, arvotaan hänelle sattumanvarainen numero, joka ei saman opetuksen aikana muutu, vaikka opiskelija peruuttaisi ilmoittautumisensa välillä. Opiskelijan satunnaista numeroa tarvitaan siinä tilanteessa, kun useampi opiskelija täyttää samat valintakriteerit, mutta opetusryhmissä ei ole riittävästi paikkoja heille kaikille. Tämä muuttumaton numero tekee ilmoittautumisesta tasa-arvoisempaa, kun etusijalla eivät ole ne, jotka ajallisesti ovat ehtineet ilmoittautua ensin. Opiskelijan arvottu numero ei näy käyttöliittymässä.

Alustavassa ilmoittautumislaskennassa tämä tarkoittaa sitä, että jos kuusi opiskelijaa kilpailee neljästä paikasta, voidaan osalle näyttää numeron perusteella jo tieto siitä, että he ovat pääsemässä opetukseen (Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan) ja lopuille taas näytetään tilaksi Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, et pääsisi mukaan.

Normaali ilmoittautuminen ja opetusryhmien ennuste

Normaalissa ilmoittautumisessa opiskelijalle näytetään ennuste siitä, mihin opetusryhmiin hän kullakin ajanhetkellä olisi laskennan mukaan sijoittumassa. Huom. tilanne elää koko ajan, esimerkiksi kun opetukseen tulee uusia ilmoittautumisia, ilmoittautumisia perutaan tai opiskelijat vaihtavat opetusryhmien ensisijaisuusvalintoja.

Opiskelija näkee opetusryhmäennusteen opintokalenterissa opetuksen tiedoissa. Kun ilmoittautumisia ei ole vielä vahvistettu, näytetään kunkin opetusryhmän kohdalla tiimalasi ja lukumäärä, jossa ensimmäinen numero kertoo, kuinka monta ilmoittautunutta opiskelijaa on laskennan kyseisellä hetkellä ryhmään sijoitettu. Toinen luku kertoo ryhmän paikkamäärän. Tooltipissä näkyy lukujen selite (alustavasti ryhmään sijoitellut opiskelijat/paikkamäärä).

Kun opiskelija on ilmoittautunut, hän näkee oman opetusryhmäennusteensa.

Niissä opetusryhmissä, joihin opiskelija sen hetkisen laskennan mukaan on sijoitettu, näytetään väkänen.

Ryhmien alla näytetään opetuksen kokonaispaikkamäärä sekä opiskelijan tilanne sillä hetkellä ilmoittautumislaskennassa sekä millä perusteella ilmoittautuneita valitaan (järjestävät kriteerit)  sekä ilmoittautumisaikoihin liittyviä tietoja.  Lisäksi on linkki esitteeseen.

Jos opiskelija on laskennan sillä hetkellä tulemassa valituksi opetukseen, näytetään teksti Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan ja sen alla näkyy valintajoukoittain listat opetusryhmistä, joihin opiskelija on alustavasti sijoiteltu. Ks. myös Ilmoittautumisen valintakriteerit ja ennuste.

Opetuksen kokonaispaikkamäärä näytetään ryhmien alla. Jos opetukselle ei ole annettu paikkamäärää, lukee opetuksen paikkamäärässä: ei määritelty.


Kun normaali ilmoittautuminen on vahvistettavana tai vahvistettu (eli ilmoittautuminen on päättynyt, mutta lopullista tilannetta ei vielä ole vahvistettu), näytetään paikkamäärän vieressä lukko ja opetusryhmäennuste tiimalasilla ja väkäsellä, jos opiskelija on pääsemässä opetukseen.

Jos opiskelija on hyväksytty opetukseen, näytetään oletuksena vain ne opetusryhmät, joissa opiskelija on. Muiden ryhmien tiedot saa auki samannimisestä haitarista.

Suoran vahvistuksen ilmoittautuminen ja jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuminen ja suoran vahvistuksen ilmoittautuminen toimivat opiskelijalle samalla tavalla: ilmoittautumisen ollessa käynnissä opiskelija voi ilmoittautua (ilmoittaudu) kuten normaalissa ilmoittautumisessa. Kun opiskelija ilmoittautuu suoran vahvistuksen opetukseen tai jälki-ilmoittautumisen aikana, näytetään lukko niiden opetusryhmien kohdalla, joihin opiskelija ei voi ilmoittautua, koska paikkamäärä on täynnä. Jos tilaa on, näytetään paikka-ikoni.

Opiskelija tekee valintajoukon säännön vaatimat valinnat.

Ensisijaista valintaa ei voi kohdistaa sellaiseen opetusryhmään, joka on jo täysi. Niihin opetusryhmiin, jotka ovat täynnä, pitää jättää valinnaksi ei sovi.

Jos kaikki opetusryhmät ovat ehtineet mennä täyteen, ei sille voi enää ilmoittautua.

Jälki-ilmoittautumisessa ja suoran hyväksynnän ilmoittautumisessa opiskelija pyritään sijoittamaan ensisijaiseen opetusryhmään ja sopii minulle valinnalla ei ole merkitystä muuta kuin silloin, kun

 1. joku toinen ilmoittautuu samaan aikaan ja ehtii ensin painaa nappia ilmoittaudu, sijoitetaan toinen opiskelija sopii minulle valintaansa. Jos opiskelijalla ei ole sopii minulle valintoja sellaisissa opetusryhmissä, joihin hän mahtuisi, näytetään opiskelijalle laskennan tuloksena Et voi ilmoittautua, koska valitsemasi ensisijaisen opetusryhmän paikkamäärä on täynnä. Opiskelija voi muuttaa opetusryhmävalintojaan ja ilmoittautua uudestaan. Jos kaksi opiskelijaa ilmoittautuu täsmälleen samaan aikaan, tarkastellaan järjestäviä kriteerejä (jos sellaiset on asetettu) sekä opiskelijan muuttumatonta järjestysnumeroa ja lasketaan tilanne näiden mukaan. 
 2. jos opiskelija ei aseta ensisijaista valintaa, voidaan hänet sijoittaa sopii minulle valintaan.

Jos opiskelijan valitsemassa opetusryhmässä on tilaa ja opiskelija täyttää vaatimukset, hyväksytään hänet opetukseen välittömästi: ilmoittautumislaskenta kestää joitakin sekunteja.

Jos opiskelija on valittu suoran vahvistuksen opetukseen, hän ei voi peruuttaa ilmoittautumista, jos opetus on alkanut.

Jos opiskelija on valittu jälki-ilmoittautumisella, hän voi peruuttaa ilmoittautumisen, jos perumisen lisäaika on käynnissä.

Mahdollisia kalenterissa näkyviä tiloja ovat:

 1. Olet jo ilmoittautunut + kysymysmerkki ja teksti: Ilmoittautumistilannetta ei ole vielä laskettu.
  1. Sivun päivitys laskee tilanteen, laskennassa kestää joitakin sekunteja.
 2. vaatimuksia puuttuu
  1. Jos opiskelija ei täytä vaatimuksia, ilmoittautumislaskenta ilmoittaa, että vaatimuksia puuttuu. Opiskelija voi ilmoittautua uudelleen, jos vaatimuksissa tapahtuu muutos (esim. opiskelija ilmoittautuu läsnäolevaksi)
 3. Ilmoittautumisesi on hyväksytty.
  1. ennen kuin varsinainen opetus on alkanut. Suoran vahvistuksen ilmoittautumisen voi perua, jos ilmoittautumisaika on käynnissä tai jos opetus ei ole vielä alkanut.
 4. Sinut on hyväksytty opetukseen. Opetus on käynnissä. 
  1. Jos kyseessä on jälki-Ilmoittautumisen voi ilmoittautumisen perua, mikäli perumisen lisäaika on käynnissä. Jatkuvaa ilmoittautumista ei voi perua sen jälkeen kun opetus on alkanut, vaan se täytyy keskeyttää.
 5. Ilmoittautuminen on päättynyt, et tullut valituksi opetukseen.
  1. Opiskelija voi poistaa opetuksen kalenteristaan.

HUOM! Jos normaali ilmoittautuminen on päättynyt ja sille on asetettu jälki-ilmoittautuminen, mutta ilmoittautumisen vahvistusta ei ole tehty (tila: ilmoittautuminen vahvistettavana), näkyy opetuksessa ilmoittaudu-toiminto disabloituna, ks. myös Ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet#Normaalinilmoittautumisenasetukset. Kun vahvistaminen  on tehty ja jos opetusryhmiin jää tilaa, alkaa jälki-ilmoittautuminen heti. Kun kaikkien ryhmien paikat on täytetty, ei opetukseen enää voi ilmoittautua. Suositeltavaa on käyttää ilmoittautuneiden valintatapana automaattista valintaa, jolloin välitila, jolloin ilmoittautuminen ei ole mahdollista, kestää automaattisen alustavan laskennan ja vahvistuksen välisen ajan (klo 00.00-01.00).

Peruttu opetusryhmä

Jos joku opetusryhmä on peruttu opetuksen julkaisun jälkeen, Sisu asettaa automaattisesti kyseisen ryhmän kohdalle Ei sovi eikä pudotusvalikkoa näytetä.

Jos opiskelija on jo ehtinyt ilmoittautua ja hänet on alustavassa laskennassa sijoiteltu opetusryhmään, joka perutaan, saa hän siitä automaattisen viestin opetuksen muuotokset. Huom. opetusryhmän tulee olla valittuna kalenteriin, jotta viestin saa. Viestistä opiskelija voi siirtyä opintokalenteriin ja muutta opetusryhmävalintojaan, jos ilmoittautuminen on käynnissä eikä häntä ole vielä vahvistettu opetukseen.

Jos opiskelija ei muuta opetusryhmävalintojaan, pyrkii laskenta kuitenkin sijoittamaan opiskelijan muihin opetusryhmiin, jos hänellä on niissä ensisijaisia tai sopii minulle -valintoja.

HUOM. Jos opiskelijan valinnat ovat puutteelliset perumisen jälkeen, ei laskenta sijoita häntä mihinkään. Esimerkiksi, jos kahdesta opetusryhmästä täytyy valita yksi ja opiskelijan valinnat ovat:

opetusryhmä 1: ensisijainen tai sopii minulle → tämä perutaan

opetusryhmä 2: ei sovi

Opetusryhmän 1 perumisen jälkeen valinnat ovat virhetilassa, koska eivät täytä sääntöä valitse yksi ensisijainen/sopii minulle.

Tässä tilanteessa opiskelija ei saa opetusryhmän 2 opetusaikoja kalenteriinsa (näytä tilaisuudet kalenterissa) ennen kuin hän on muuttanut opetusryhmän 2 valinnan joko ensisijaiseksi tai sopii minulle. Myöskään perutun opetusryhmän näytä tilaisuudet kalenterissa ei enää toimi.

Ilmoittautumisen opetuskohtainen numero

Kun opiskelija ilmoittautuu, arvotaan hänelle heti numero, joka ei saman opetuksen aikana muutu, vaikka opiskelija peruuttaisi ilmoittautumisensa välillä. Alustavassa ilmoittautumislaskennassa tämä tarkoittaa sitä, että jos kuusi opiskelijaa kilpailee neljästä paikasta, voidaan osalle näyttää numeron perusteella jo tieto siitä, että he ovat pääsemässä opetukseen (Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan) ja lopuille taas näytetään tilaksi Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, et pääsisi mukaan.
Opiskelijan arvottu numero ei näy käyttöliittymässä.

Kiintiöt

Opetuksessa voi olla myös kiintiöitä, joissa on tietty määrä paikkoja esimerkiksi tutkintokoulutuksen ja avoimen opiskelijoille. Kiintiöt eivät vielä näy ilmoittautumisen yhteydessä, mutta ne voi tarkistaa opintojaksoesitteestä opetuksen tiedoissa välilehdellä ilmoittautuminen. Kiintiöt on paikkamäärässä. Jos toteutukselle ei ole määritelty kiintiötä, näytetään vain toteutuksen kokonaispaikkamäärä.

HUOM. kiintiöitä ei huomioida jälki-ilmoittautumisessa.

Ilmoittautumisen peruminen

Opiskelija voi perua ilmoittautumisen seuraavalla logiikalla:

 • normaali ilmoittautuminen: ilmoittautumisaikana ja jos on määritelty perumisen lisäaika
 • jälki-ilmoittautuminen: ei voi perua, ellei perumisen lisäaika ole käynnissä
 • suora vahvistus: ennen opetuksen alkua ilmoittautumisaikana

Jos peruminen ei ole mahdollista, on kyseessä opetuksen keskeyttäminen, ks. alla.

Normaalissa ilmoittautumisessa perumisen lisäaika alkaa siitä, kun opiskelijat on vahvistettu opetukseen. Jos käytössä on manuaalinen valintatapa, ei opiskelija voi perua ilmoittautumistaan silloin kun ilmoittautumisaika on päättynyt, mutta sitä ei ole vahvistettu (tila: ilmoittautuminen vahvistettavana). Jos valintatapa on automaattinen, tauko kestää ilmoittautumisajan päättymisestä seuraavaan yöhön eräajoon asti. Manuaalisessa valintatavassa tauko kestää ilmoittautumisen päättymisestä siihen asti, kunnes joku käy vahvistamassa ilmoittautuneet.

Kun ilmoittautumisaika on päättynyt, ei ilmoittautumista voi perua, ellei opetukselle ole annettu erikseen ilmoittautumisen perumisen lisäaikaa.

Kun peruminen on mahdollista, näkyy opetuksen tiedoissa peru ilmoittautuminen. Perumisen jälkeen opetuksen voi poistaa kalenterista.

Jos opiskelija peruu ilmoittautumisen ennen kuin ilmoittautumisia on vahvistettu, Sisu pudottaa hänet kokonaan pois ilmoittautuneista ja voi valita toisen opiskelijan hänen tilalleen. Peruuttanut ilmoittautunut poistuu opetuksen ilmoittautuneiden listalta. Jos opiskelija peruu vahvistamisen jälkeen, voidaan hylättyjä ehdokkaita siirtää takaisin laskentaan ja täyttää paikat ks. Ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet.

Keskeyttäminen

Normaalia ilmoittautumista käyttävässä opetuksessa opiskelija voi keskeyttää sellaisen opetuksen suorittamisen, jonka ilmoittautumiset on vahvistettu ja joka on alkanut. Jos perumisen lisäaika on käynnissä, ei opetusta voi keskeyttää, vaan sen voi perua. Jos ilmoittautumisia ei palveluhenkilön käyttöliittymässä ole vahvistettu tai jälki-ilmoittautuminen on käynnissä, ei keskeyttämistä voi tehdä.

 Jos kyseessä on suoraa vahvistusta käyttävä ilmoittautuminen, keskeytyksen voi tehdä, kun opetus on alkanut (siihen asti ilmoittautumisen voi perua).

Opiskelija klikkaa keskeytä suoritus -toimintoa.  Avautuvassa modaalissa opiskelija näkee varoitusmodaalin siitä, että ei voi enää ilmoittautua opetukseen uudestaan. Kun hän on varmistanut suorituksen keskeyttämisen, siirtyy opetus päättyneisiin ja keskeytettyihin ja hän voi hän poistaa sen kokonaan kalenterista. Keskeyttäminen poistaa automaattisesti opetuksen opetusajat kalenterista.

Kun suoritus on keskeytetty, ei opiskelija itse voi enää ilmoittautua uudestaan. Jos tällaisessa tilanteessa opiskelijan on tarkoitus kuitenkin päästä toiseen opetusryhmään, täytyy hänen pyytää palveluhenkilöä lisäämään hänet sille. Vaihtoehtoisesti voidaan muokata opiskelijan vahvistettuja ryhmiä, jos suoritusta ei keskeytetty.

Vahvistetun opetusryhmän vaihtaminen

Jos opetuksen toteutuksen tiedoissa on sallittua, voi opiskelija muuttaa opetusryhmiään sen jälkeen, kun hänet on vahvistettu opetukseen.

Jos opetusryhmien muokkaaminen on mahdollista, näytetään opetuksessa muokkaa ryhmävalintoja.

Modaalissa näytetään mihin opetusryhmiin opiskelija on vahvistettu. Opetusryhmävalintoja voi muuttaa valintajoukon säännön mukaisesti sellaisiin opetusryhmiin, joissa on paikkoja (vahvistetut/paikat).

Valintajoukon säännön vastaisia valintoja ei voi tallentaa:

Kun muutokset vastaavat valintajoukon sääntöjä, voi muutokset tallentaa.

Opetusryhmän vaihto onnistuu, jos tallennushetkellä opiskelijan valitsemassa opetusryhmässä on tilaa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka opiskelijan muuttaessa opetusryhmävalintojaan näyttäisi siltä, että vaihto onnistuisi, ei se välttämättä onnistu, jos opetusryhmissä on ehtinyt tapahtua muutos. Muutos voi olla se, että joku toinen ilmoittautunut tekee saman muutoksen samaan aikaan tai opettaja vahvistaa ilmoittautuneen tai kaikki ilmoittautumiset samaan aikaan tai toinen opiskelija jälki-ilmoittautuu samaan aikaan ja ehtii tallentaa ensin. Tilanteessa näytetään järjestelmävirhe muutosta ei voi tehdä, koska opetusryhmissä ei ole riittävästi vapaita paikkoja.

Jos ryhmien muutos onnistui, näytetään vihreä banneri ryhmien muokkaus onnistui.

HUOM. ryhmävalintoja ei voi muokata, kun lopullinen laskenta on käynnissä (eli ilmoittautumisaika on päättynyt, mutta ilmoittautumisia ei ole vahvistettu, ilmoittautumisen tila on silloin ilmoittautuminen vahvistettavana).

Ilmoittautuminen haun kautta

Opiskelijan on tarkoitus ilmoittautua ensisijaisesti opintojen suunnittelun ja ajoittamisen jälkeen, ks. Opintojen suunnittelu kalenterissa. Jos opiskelija kuitenkin hakee opintojakson haun kautta ja ilmoittautuu opetukseen, ohjaa Sisu sijoittamaan opintojakson suunnitelmaan sekä valitsemaan suoritustavan ja tarvittaessa muun opetuksen samasta suoritustavasta.

Linkistä opiskelija siirtyy sen opiskeluoikeuden ensisijaisen suunnitelmaan, jonka opiskelija kiinnitti ilmoittautumiseen (jos hänellä on useita opiskeluoikeuksia). Suunnitelmassa on auki sijoita suunnitelmaan paneeli ja kyseinen opetus on valmiiksi valittu.

¨

Kuten toiminnossa normaalistikin, valitsee opiskelija rakenteesta paikan, mihin haluaa opintojakson sijoittaa ja vahvistaa sen sinne avustimen kautta. Vahvistamisen jälkeen avautuu suoritustapamatriisi, jossa opiskelija valitsee suoritustavan.

Jos opiskelijalla on opintojakso toisen opiskeluoikeuden suunnitelmassa kuin se minkä hän on ilmoittautumiseen valinnut, toimii ohjausflow samalla tavalla eli se ohjaa opiskelijan lisäämään opintojakson myös siihen suunnitelmaan, johon ilmoittautuminen kohdistuu.

Jos opiskelijalla on opintojakso suunnitelmassa, mutta hän ei ole valinnut suoritustapaa, näytetään hänelle huomautuslinkki, josta saa auki opintojakson suoritustapamatriisin, jossa hän valitsee suoritustavan.

Lainattu arviointikohde ja opetus

Ks. myös opetukset#Jaettuarviointikohdevaijaettutoteutus(uusi)

Ilmoittautuminen on mahdollista, vaikka opintojakso ei olisi opiskelijan suunnitelmassa tai opetukselle ei olisi valittu opintojaksoa ja/tai suoritustapaa, johon sen suorittaa.

Jaettu opetus: Jos opetus on sellainen, että sen voi sijoittaa useampaan opintojaksoon (https://confluence.csc.fi/display/FUNIDATASIS/opetukset#opetukset-Toteutuksenlainaaminen) näkee opiskelija opintojaksoesitteessä tämän suoritustavat-välilehdellä opetuksen tiedoissa kohdassa Vaihtoehtoisia opintojaksoja.

 Jos opiskelija on vienyt kalenteriinsa opetuksen toisen opintojakson esitteen kautta (lisää-toiminto) niin sen jälkeen suoritustavoissa näytetään teksti Olet suorittamassa tällä opetuksella toista opintojaksoa (näytä). Toistaiseksi opiskelija ei tässä pääse siirtämään opetusta toiseen opintojaksoon.


                                                                                                 ↓                                                                                        


Jos opiskelija on haun kautta lisännyt opetuksen kalenteriinsa, menee opetus sijoita suunnitelmaan -paneeliin. Kun opiskelija alkaa sijoittamaan opetusta suunnitelmaansa, näytetään hänelle mihin kaikkiin opintojaksoihin se kuuluu ja minkä kautta se hänellä on kalenterissa. Modaalissa opiskelija ei voi vaihtaa opetuksen opintojaksoa. Vaikka hän valitsisi kuvan tapauksessa Temaattiset luennot sijoitettavaksi suunnitelmaan, ei opetus siirry tähän toiseen opintojaksoon. Toiminnallisuus ohjaa valitsemaan opintojakson suoritustavan. Niin kauan kuin ilmoittautumisaika on käynnissä, voi opiskelija vaihtaa opetuksen opintojaksoa poistamalla ensin alkuperäisen ilmoittautumisen ja koko opintojakson kalenteristaan ja sen jälkeen tekemällä ilmoittautumisen toisen opintojakson kautta.

Jaettu arviointikohde toimii muuten samalla tavalla, paitsi että se on mahdollista kirjata osaksi mitä tahansa opintojaksoa, jossa arviointikohde on kiinni. Opiskelija näkee jaetut arviointikohteet opintojaksoesitteessä suoritustavan tiedoissa käy seuraaviin opintojaksoihin.

Viestit opetuksesta

Opiskelija saa opetuksesta kahdenlaisia viestejä: manuaalisesti lähetettyjä ja automaattisesti lähetettyjä viestejä.

Automaattisia viestejä lähetetään, kun opetus perutaan tai opetusryhmä perutaan tai opetusryhmän aikasarjan aikatietoa muutetaan tai sen paikkatietoa muutetaan. Viestin saavat ne ilmoittautuneet, jotka on jo hyväksyttyjä tai esivalittuja tai jotka on kyseisellä hetkellä alustavassa laskennassa sijoitettu muutoksen kohteena olevaan opetusryhmään.

Automaattisesti lähetettyjen viestien otsikko on opetuksen muutokset. Viestit näytetään käyttöliittymän kielellä. Viestistä ohjataan opiskelijaa opintokalenteriin, jossa voi tehdä tarvittavat muutokset ilmoittautumiseen, jos ilmoittautuminen on vielä käynnissä.

 Jos opiskelija on lisännyt kalenteriinsa opetusta, jonka hän on lisännyt kalenteriinsa, mutta ei ole ilmoittautunut, lähetetään hänelle muistutusviesti ilmoittautumisesta. Muistutus lähetetään kaikista ilmoittautumisista ilmoittautumisen tyypistä (normaali ja suora vahvistus) riippumatta (aiemmin lähetettiin vain normaalia ilmoittautumista käyttävistä toteutuksista; jälki-ilmoittautumisaikana ei lähetetä viestiä). Muistutus lähetetään viikkoa ennen ilmoittautumisen päättymistä. Muistutus lähetetään kerran per opiskelija per opetus. Muistutus lähetetään myös, kun opiskelija lisää opetuksen kalenteriinsa ja ilmoittautumisen päättymiseen on alle viikko.

Viestit lähetetään kaksi kertaa päivässä: klo 06 ja 18. Viestit lähetetään niille opiskelijoille, jotka ovat edellisen muistutusviestin lähettämisen jälkeen lisänneet opetuksen kalenteriinsa.

Muistutusviestit ketjutetaan saman opetuksen muihin viesteihin.

Muistutusviestiä ei lähetetä opetuksesta, jonka ilmoittautumistapa on suora vahvistus tai jossa on käynnissä jälki-ilmoittautuminen.
 • No labels