Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetty 30.11.2022 Sisu 2.10
uutta:
- virhemerkityn toteutuksen arvosana poistetaan
- opiskelijan suorituksissa voi virhemerkitä minkä tahansa suorituksen (ml. sisällytetyt ja henkilökohtaiset suoritukset)

Käyttöliittymä: Opettaja ja hallinto

Toteutuksen arviointi

Toteutus on konkreettinen tapa saada suoritusmerkintä arviointikohteesta (eli (osa)suoritus opintojaksosta), joten opiskelijalle annetaan arviointi vain yhdestä toteutuksesta per arviointikohde. Jos arviointikohteella on kaksi toteutusta esim. aloitusluennot ja aihekohtaiset ryhmät erikseen tai luennot ja loppukoe, arvioidaan vain toinen. Jos halutaan antaa erilliset arvioinnit, täytyy näiden olla eri arviointikohteita. Jos opiskelijalle kirjataan samaan arviointikohteeseen kaksi suoritusta, on kyseessä korotus(tai sen yritys), ks. tarkemmin https://confluence.funidata.fi/pages/viewpage.action?spaceKey=OTM&title=Arviointi#Arviointi-ToteutuksenjaopintojaksonsuorituksenkorottaminenToteutuksenjaopintojaksonsuorituksenkorottaminen

Uusintatentti voidaan siis laittaa samaan arviointikohteeseen, mutta ei luentosarjaa ja tenttiä, jos näistä molemmista halutaan arvosana (ja niiden keskiarvosta opintojakson arvosana).

Ks. tarkemmin Opintojaksot#Suoritustavat,arviointikohteetjatoteutukset

Käyttöoikeudet

Toteutukselle merkitty opettaja ja opetusryhmän opettaja saa arvioida osallistujat, mutta ei vahvistaa arviointia.

Vastuuopettaja ja hyväksytyn toteutuksen muokkaaja saa arvioida osallistujat sekä vahvistaa arvioinnin.

Näiden toteutuksen vastuuhenkilö- ja käyttöoikeusroolien lisäksi arvioinnit ja arvioitavat saa nähdä toteutukselle merkitty yhteystieto. Muilla käyttöoikeuksilla ei näe arvioitavia.

Arviointi

Arviointi tehdään opettajan käyttöliittymässä opetukseni-välilehdellä, jossa on listattuna tulevat toteutukset, ilmoittautumisvaiheessa olevat toteutukset, käynnissä olevat toteutukset sekä toteutukset, joka voidaan arvioida (ks. tarvittaessa tarkemmin näkymästä https://confluence.funidata.fi/display/OTM/Opetukseni). Listassa ovat ne toteutukset, joissa opettaja on vastuu-, yhteys- tai hallintohenkilönä tai jonkin opetusryhmän opettajana. Listalta valitaan toteutus, joka halutaan arvioida ja klikataan toteutuksella linkkiä x arvioitavaa; linkistä pääsee suoraan toteutuksen arviointiin. Arvioitavissa näytetään, kuinka monta arvioitavaa (eli vahvistettua ilmoittautunutta) toteutuksella on; teknisistä monimutkaisuudesta johtuen näkymään ei ollut mahdollista erotella arvioimattomia opiskelijoita kaikista arvioitavista.

Arvioinnin voi antaa riveittäin per opiskelija tai tietojen massamuokkauksena.

Sivulla näytetään maksimissaan 100 opiskelijaa. Sivulla näytettävää maksimimäärää voi muuttaa oikean laidan alasvetovalikosta näytä 10/20 jne osallistujaa/sivu. Oletuksena päällä on 50 osallistujaa/sivu. Valittu sivutus säilyy siirryttäessä massakirjaukseen tai vahvistukseen.

Osallistujia voi rajata. Rajaustekijöinä on arviointikohde, opetusryhmä, opintopisteet, suorituskieli, suorituspäivä sekä vastaavat arvioijat. Rajaus säilyy siirryttäessä massakirjaukseen tai vahvistukseen (paitsi jos sivulta poistutaan tallentamatta/vahvistamatta muutoksia).

Lisäksi tiettyä opiskelijaa voi hakea nimellä ja opiskelijanumerolla.


Valitsemalla näytä vain vahvistamattomat voidaan rajata hakutuloksesta pois ne opiskelijat, joilla on jo hyväksytty arviointi.

Listaa voi järjestää nimen, opiskelijanumeron, laajuuden, arvosanan, suorituspäivän, suorituskielen ja arvioinnin tilan mukaan. Järjestys säilyy siirryttäessä massakirjaukseen tai vahvistukseen.

Arviointiperusteet ja palautteenanto

Kolmen pisteen valikosta valitaan arviointiperusteet ja palautteenanto. Arviointikohteittain voidaan antaa palautetilaisuuden ajankohta ja sijainti sekä arviointiperusteet.

Opiskelija näkee tiedot suorituksissaan. Tiedot voi antaa myös kun osa on jo arvioitu ja vahvistettu ja ne näytetään myös jo arvioiduille opiskelijoille. Opiskelija saa sen arviointikohteen palautteen, jonka kautta hän on ilmoittautunut.

Yksittäisen opiskelijan arviointi

Opiskelijoita voi arvioida yksitellen; apuna oikean opiskelijan hakemiseen voi käyttää rajaustekijöitä. Arvioinnissa näytetään oletuksena arvioinnin tietoja, joista osaa voi muokata (ks. alempana suoritukselle annettavat tiedot).

Näppäimistötuki

Yksittäisen opiskelijan arvioinnissa voi myös liikkua näppäimistön avulla. Tabulaattorilla tai shift + nuolinäppäin voi liikkua seuraavaan kenttään ja myös voi nuolinäppäimillä liikkua valittavissa arvoissa (esim. arvosanoissa) ja enterillä valita arvon. Arvosanan voi antaa myös kirjoittamalla sitä vastaavan numeron (esim. 4). Shift + nuoli ylös/alas mahdollistaa myös liikkumisen esim. pelkissä arvosanoissa.

Tietojen massamuokkaus

Tietojen massamuokkauksessa voidaan rajata ja valita se opiskelijajoukko, joka saa samat arvioinnin tiedot, ja antaa sama arviointi kerrallaan joukolle opiskelijoita. Massamuokkauksessa näytetään vain ne opiskelijat, joille ei ole vahvistettu hyväksyttyä arviointia. Massamuokkauksessa näytetään myös vahvistetut hylätyt arvioinnit, joille voi myös antaa uuden, hyväksytyn arvioinnin.

Massamuokkauksessa voidaan lisätä myös vain yksittäinen tieto eli esim. kaikille valituille sama arviointipäivä. Tätä kannattaa hyödyntää erityisesti silloin kun toteutuksella on suoran vahvistuksen ilmoittauminen tai suoritukset jostain muusta syystä annetaan ennen kuin toteutus päättyy.

Rajauksessa voidaan esim. valita ensin tietyn arviointikohteen opiskelijat ja sen jälkeen tästä joukosta ruksia ne, joille annetaan arvosanaksi 3, suorituspäiväksi kuluva päivä, suorituskieleksi suomi ja arvioijaksi Oili Opettaja ja sama sanallinen palaute ja suorituksella ja suoritusotteella näkyvä lisätieto (sanallinen palaute ja suoritusotteelle tulostuvat lisätiedot annetaan kolmen pisteen valikkoa klikkaamalla).

Ensin valitaan (rajatusta) joukosta, ne keille halutaan antaa samoja tietoja ruksimalla opiskelijat. Ylimmästä ruksista valitse kaikki osallistujat valitaan kaikki (rajatut) opiskelijat. Otsikkorivin ruksista valitaan kaikki sivulla näkyvät.

Jos arvioinnissa annettiin epäsopiva tieto (esim. tasalaajuisella arviointikohteella joku muu laajuus, kuten 5 sijasta 3 op), ei mitään annettua tietoa tallenneta. Tilanteessa palataan arvioinnin perusnäkymään ja näytetään punainen huomautus Annetut arvioinnin tiedot eivät sopineet x (määrä) opiskelijan arviointikohteen tietoihin. Näiden arviointien tietoja ei muokattu.

Niiden opiskelijoiden rivillä, joille arviointitietojen päivittäminen epäonnistui, näytetään huomautuskolmio.

Kun arvioinnin tiedot on annettu, tallennetaan muutokset. Jos ennen massamuokkausta joillekin oli annettu arviointitietoja, yliajetaan ne massamuokkauksessa annetuilla tiedoilla (paitsi jo vahvistetut arvioinnit).

Seuraavaksi voidaan valita ne opiskelijat, joille annetaan arvosanaksi 4, suorituspäiväksi kuluva päivä, suorituskieleksi suomi ja arvioijaksi Oili Opettaja jne.

Hylätyn arvioinnin uudelleen arviointi

Hylätyn arvioinnin arvioinnin päälle voidaan antaa uusi, hyväksytty arviointi.  Kerran hylätty arviointi ei tule vahvistusnäkymään, ellei joku tieto muutu (esim. arvosana, päivämäärä).

Joissain tilanteissa voi olla tarpeen arvioida sama toteutus uudelleen. Esimerkiksi, jos toteutuksen tehtävälle on annettu palautuspäivä ja opiskelija ei palauta tehtäviä annettuun päivämäärään mennessä ja hänelle annetaan hylätty arviointi. Opiskelija kuitenkin sopii opettajan kanssa uudesta palautuspäivästä. Opettaja voi kirjata hylätyn suorituksen päälle uuden arvioinnin.

Tällaisella uudelleen arvioitavalla on  tila-sarakkeessa ylöspäin oleva nuoli.

Jos suoritusmerkintä virhemerkitään, se voidaan arvioida uudestaan.

HUOM. samassa toteutuksessa ei voi uudelleen arvioida toissijaiseksi merkittyä toteutusta, vaan korotus on tarkoitus tehdä toisella toteutuksella (esim. uusintatentillä). Jos hyväksytty suoritus halutaan arvioida saman toteutuksen puitteissa uudestaan tai arvioinnissa on annettu väärät tiedot, tulee suoritus virhemerkitä, ei muuttaa toissijaiseksi. Virhemerkityn suorituksen arvosana tyhjennetään, joten ei tule vahingossa annettua samaa arviointia uudelleen. 

Suoritukselle annettavat tiedot

Opintopisteet

Mikäli opiskelijan suorittama arviointikohde on laajuusvälillinen, tulee arvioinnissa valita, minkä laajuisena kukin opiskelija sen suorittaa. Jos arviointikohteen opintopistemäärä on tasan, ei sitä voi muuttaa. Laajuusvälillisessä arviointikohteessa näytetään aputietona laajuusväli (kuvassa syötä laajuus väliltä 2-5 op).

Arvosana

Arvosanaksi voidaan antaa arviointikohteen arvosana-asteikon arvosana.

Suorituspäivä

Suorituspäiväksi voi antaa minkä tahansa päivämäärän; oletuksena näytetään toteutuksen päättymispäivä. Suorituspäiväksi ei voi antaa tulevaisuudessa olevaa päivämäärää. Teknisistä syistä virheherja annetaan vasta siinä vaiheessa, kun suorituksia ollaan vahvistamassa.

Massamuokkauksessa voidaan lisätä myös vain yksittäinen tieto eli esim. kaikille valituille sama arviointipäivä. Tätä kannattaa hyödyntää erityisesti silloin kun toteutuksella on suoran vahvistuksen ilmoittauminen tai suoritukset jostain muusta syystä annetaan ennen kuin toteutus päättyy.

Uudistuneessa arvioinnissa alustetaan arvioinnin tiedot silloin, kun opiskelija vahvistetaan toteutukselle. Tällöin suorituspäiväksi alustuu ko. ilmoittautumisen vahvistuspäivä. Tämä korjattiin Sisu 2.7:ssa niin, että suorituspäiväksi alustuu toteutuksen päättymipäivä. Tämä kannattaa huomioida erityisesti, kun arvioidaan suoraa vahvistusta käyttäviä toteutuksia.

Suorituskieli

Suorituksen suorituskielen oletusarvo määräytyy arviointikohteen suorituskielen ja opetuskielen perusteella:

 • Jos arviointikohteella on vain yksi mahdollinen suorituskieli, se tulee suorituksen suorituskieleksi riippumatta toteutuksen opetuskielestä

 • Jos arviointikohteella on useampi mahdollinen suorituskieli, ja toteutuksen opetuskieli on jokin kyseisen arviointikohteen mahdollisista suorituskielistä, suoritukselle valikoituu oletuksena opetuskieli, mutta arvioija voi vaihtaa sen joksikin muuksi mahdollisista suorituskielistä

 • Jos arviointikohteella on useampi mahdollinen suorituskieli, ja toteutuksen opetuskieli ei ole mikään mahdollisista suorituskielistä, arvioijan on valittava pudotusvalikosta yksi mahdollisista suorituskielistä

Jos arviointikohteella ei ole suorituskieltä, ei näytetään alasvetovalikossa ohjeteksti arviointikohteelle ei ole määritelty suorituskieltä. Tilanteen voi korjata antamalla arviointikohteelle suorituskielen.

Arvioija

Vastaavina arvioijina on oletuksena toteutuksen vastuuopettajat; tietoa voi muuttaa eli poistaa/lisätä arvioijia. HUOM. vastuuopettajan pitää olla KORIssa oleva henkilö.

Sanallinen palaute ja lisätiedot

Yksittäiselle opiskelijalle voi antaa sanallista palautetta ja suoritukselle lisätiedot klikkaamalla opiskelijan rivillä kolmen pisteen valikkoa, josta aukeaa modaali.


Sanallinen palaute piilotetaan luvattomalta tarkastelulta: kun kolmen pisteen valikosta avataan lisätiedot-modaali, on sanallinen palaute piilotettu. Kentän kohdalla näkyy huomio sanallista palautetta saa tarkastella vain mikäli työtehtävä edellyttää sitä. Annettu palaute on piilotettu vahvistamattomissa ja vahvistetuissa suorituksissa sekä arvioinnin eri vaiheissa.

Sanallisen palautteen saa näkyviin klikkaamalla näytä palaute. Tässä kohtaa ei tehdä käyttöoikeustarkistuksia eli sanallisen palautteen tarkastelua ei ole rajoitettu joillekin käyttöoikeuksille. On siis käyttäjän vastuulla tietää, saako hän tarkastella sanallista palautetta. Sanallisen palautteen tarkastelusta jää kuitenkin merkintä logiin, joten tarvittaessa luvattomat tarkastelut on mahdollista selvittää. Toteutuksen arvioinnissa ei näytetä arvioitavia kuin tietyille käyttöoikeuksille, ks. Toteutuksen arvioinnin käyttöoikeudet.

Saman session sisällä, jossa sanallinen palaute on annettu, ei sanallista arviota piiloteta, kun lisätiedot-modaali avataan uudestaan. Kuitenkin, jos sivu päivitetään tai käydään välissä muualla Sisussa, piilotetaan sanallinen palaute sen antajaltakin.

Suoritusotteelle tulostuvat lisätiedot annetaan kieliversioina ja ne periytyvät opintojaksolle. Lisäksi lisätiedot näytetään suorituksen tiedoissa ja suoritusotteella.

Sanallisen palautteen opiskelija näkee suorituksissaan arvioinnin tiedoissa. Ko. tieto ei näy ohjaajalle/palveluhenkilölle opiskelijan suorituksen tiedoissa.

Kuva opiskelijan omista tiedoista → suorituksen tiedoista.

Tarkista ja vahvista

Kun arviointitiedot on annettu joko yksitellen tai massatoimintoa, voidaan ne tarkistaa ja vahvistaa.

Sivulla näytetään vain ne opiskelijat, joille on annettu arvioinnin pakolliset tiedot (laajuus, arvosana, suorituspäivä, suorituskieli, ja vastaavat arvioijat). Näistä opiskelijoista voidaan valita osa vahvistettavaksi.

Oletuksena kaikki opiskelijat on valittu. Tarvittaessa voidaan haulla hakea tästä joukosta rajaustekijöillä tai nimellä/opiskelijanumerolla. Rajaus poistaa samalla kaikkien opiskelijoiden valinnan.

Valitse kaikki osallistujat toiminnosta voidaan valita kaikki arvioitavat. Alemmasta valintalaatikosta voidaan valita kaikki ko. sivulla näkyvät arvioitavat; sivulla näytettävää maksimimäärää voi muuttaa oikean laidan alasvetovalikosta näytä 10/20 jne osallistujaa/sivu. Oletuksena päällä on 50 osallistujaa/sivu.

Näytetään x/y osallistujaa: x on kaikkien niiden opiskelijoiden lukumäärä, joille arviointi voidaan vahvistaa ja y kaikkien arvioitavien lukumäärä.

Sanallisen palautteen ja lisätiedot voi tarkistaa yksittäisen opiskelijan kohdalla kolmen pisteen valikosta.

Kun arvosanat ovat vahvistettu, ei niitä voi enää muuttaa (pl. hylätyt, ks. ylempänä hylätyn uudelleen arviointi).

Vahvistetusta arvioinnista näytetään vihreä banneri.

Epäonnistuneesta vahvistuksesta näytetään punainen banneri, jossa on linkki lisätietoihin. Linkistä aukeaa vahvistamisen virheiden lisätiedot.

Validaatiovirheviestiä on paranneltu: ensin ensin epäonnistumisen syy ja sen jälkeen viittaus opiskeluoikeuteen.

Tila

Tila-sarakkeessa näytetään ruusuke-ikoni, jos opiskelijan arviointi on vahvistettu. Jos arviointi on hylätty, näytetään nuoli alaspäin; hylätyn arvioinnin arvioinnin päälle voidaan antaa uusi (hyväksytty) arviointi.

Huomioitavaa

Jos arviointinäkymässä on käyty jo tekemässä valintoja (esim. valittu joillekin arvioitaville arvosanoja), säilyvät tehdyt valinnat seuraavaan istuntoon, vaikka niitä ei olisi vahvistettu.

Jos opiskelijalle on jo annettu arvioinnin tietoja ja vahingossa annetaan sopimaton arvo (esim. arviointikohde on vaihtuvalaajuinen 1-5 op, opiskelijalle on annettu 4 op. Sitten näppäilyvirheenä tuloksena arvoksi tuleekin 7 op. Vahvistussivulle arvo korjataan edelliseen validiin arvoon eli 4 op).

Jos suorituksen merkitsee toissijaiseksi, se näytetään suoritettuna arviointinäkymässä eikä sen päälle voi kirjata uutta suoritusta. Virhemerkityn suorituksen voi kirjata uudelleen, ks. Virhemerkintä ja suorituksen muuttaminen toissijaiseksi.

Myös poistetun toteutuksen voi arvioida (ts. tälle ei ole tehty erikseen validaatiota kuten opintojaksolle, opintokokonaisuudelle ja tutkinto-ohjelmalle). Myös sellaisen toteutuksen voi arvioida, jonka arviointikohde on poistettu (huom. arviointikohdetta ei voi poistaa käyttöliittymässä; ainoastaan suoritustapamatriisista voi poistaa arviointikohteen, ks. tarvittaessa Opintojaksot#Arviointikohteenpoistaminensuoritustapamatriisista).

Jaettu arviointikohde ja jaettu toteutus

Arvioinnissa voidaan antaa arviointi arviointikohteittain. Arviointikohde voidaan jakaa useamman opintojakson kesken tai samaa toteutusta voivat käyttää useampi arviointikohde ks. Toteutukset → jaettu arviointikohde vai jaettu toteutus.

Saman arviointikohteen kautta ilmoittautuneet arvioidaan samoin perustein, vaikka suoritus kohdistuisikin eri opintojaksoon, koska jaetun arviointikohteen antama osaaminen on sama.

Kuvassa on jaettu arviointikohde ja sen suorituksissa näkyy koodissa, että opiskelijat ovat ilmoittautuneet eri opintojakson kautta samaan arviointikohteeseen. Ko. arviointikohteen suoritus näkyy opintojakson koostamiseen asti myös sen toisen opintojakson suoritustapamatriisissa ja voidaan kirjata osaksi kumpaa tahansa opintojaksoa.

.

Jos kyseessä on lainattu toteutus, on aina myös eri arviointikohde. Arviointikohteiden osaamistavoite voi olla eri, ja eri arviointikohteet voidaan arvioida erikseen.

Rajaustekijöillä voidaan valita arvioitava arviointikohde. 

Arviointikohteittain voidaan antaa myös palautetilaisuuden ajankohta ja sijainti sekä arviointiperusteet.

Suorituksen opiskeluoikeus

ks. Suorituksen opiskeluoikeustarkistus ja opiskeluoikeusviitteen syntyminen

Suoritukset

Suorituksissa voi tarkastella opiskelijoiden suorituksia ja tehdä virhemerkintöjä. Tarkasteltavia suorituksia voi rajata rajaustekijöillä (tila, ensisijaisuus, koostetut suoritukset, virhemerkityt suoritukset). Oletuksena päällä on rajaustekijät: tila: suoritettu, ensisijaisuus: vain ensisijaiset suoritukset, virhemerkintä: ei virhemerkintöjä. Toissijaisissa suorituksissa voi hakea myös hylättyjä ja korotettuja suorituksia.

Klikkaamalla opiskelijan nimeä hänen suorituksensa tiedot saa auki sivupaneeliin.


Opiskelija näkee kaikki arvioinnin tiedot (ml. arviointiperusteet, palautetilaisuuden ja arvosanajakauman) omissa tiedoissaaan → suorituksissaan.

Palveluhenkilön käyttöliittymässä opiskelijan tiedoissa → suorituksissa ei näytetä arviointiperusteita, palautetilaisuutta tai arvosanajakaumaa.

Saman toteutuksen uudelleen arviointi

Ks. Hylätyn arvioinnin uudelleen arviointi ja Virhemerkintä ja suorituksen muuttaminen toissijaiseksi.

Arvioinnin tuominen CSV:nä

Opetuksen toteutuksiin voi tuoda arvioinnit csv-tiedostona, jos arvio annetaan arvosanana; yhteispisteillä ei voi tuoda arviointia (ts. Sisu ei osaa tiedostosta laskea oikeaa arvosanaa).

Sisuun voi kerrallaan ladata yhden tiedoston, jonka maksimikoko on 2Mb; tiedoston formaatin tulee olla csv. Tiedostolle tehdään tietoturvaskannaus eikä arviointiin voi lisätä liitettä, joka ei läpäise tarkastusta. Opiskelijalla tulee olla vahvistettu ilmoittautuminen toteutukseen.

Tiedosto voi sisältää satoja opiskelijoita; tiedoston kokoon vaikuttaa myös sanallisen palautteen määrä. Koko näytetään tiedoston lisäämisessä.

ks. alempana pohjatiedoston luominen.


CSV-tiedostossa on oltava sarakkeet:

studentNumber;grade;credits;assessmentDate;completionLanguage;comment. Jos näistä sarakkeista puuttuu joku, tulee virheherja siitä, että tiedostomuoto on virheellinen. Opiskelijan rivit voivat olla tyhjiä (eli opiskelijoille ei ole pakkoa antaa sanallista palautetta (comment), riittää, että tiedostossa on ko. sarake).

Erottimena pitää olla puolipiste tai pilkku. HUOM. kaikkien erottimien tulee olla samoja. Sarakkeiden järjestyksellä ei ole väliä, kunhan tiedot ovat riveillä samassa järjestyksessä. Tiedosto voi sisältää ylimääräisiä sarakkeita. Tiedostossa voi esimerkiksi olla sarakkeet opiskelijan etu- ja sukunimille.

Comment-kenttään (tietomallissa private comment) voi kirjoittaa opiskelijalle annettavan sanallisen palautteen.

Tiedosto pitää tallentaa csv:nä.

Pohjatiedoston luominen

Arvioinnin pohjaksi voidaan ottaa valmis tiedosto, jossa on toteutukselle vahvistetut opiskelijat ja sarakkeet valmiina.

Kolmen pisteen valikosta löytyy lataa arviointitiedot csv-tiedoston. 


Jos tiedosto ei aukea suoraan selaimesta avatessa oikein niin, että kaikki tiedot ovat omissa soluissaan, täytyy tiedot vielä jakaa oikeisiin soluihin, koska kaikki ohjelmat eivät tue csv-tiedostoja yhtä hyvin (esim. Microsoft Excel ei osaa avata oikein, mutta esim. LibreOffice osaa). 

Sen voi tehdä esim. niin että valitsee sarakkeen A:


Sen jälkeen ylävalikosta valitsee välilehden tiedot ja sen alta teksti sarakkeisiin.

Vaiheistusti tehdään seuraavat valinnat:

Erotettu

Valitaan erottimeksi puolipiste.


Tässä vaiheessa voidaan painaa valmis, jos opiskelijanumerot ei ala nollilla.

***Jos kuitenkin opiskelijanumerot alkavat nollilla, niin seuraavassa vaiheessa valitaan teksti ja joko kaikki kentät maalataan (shift pohjassa) tai ainoastaan se, joka sisältää opiskelijanumerot. Tämän jälkeen voi klikata valmis.

Ks. tarvittaessa Microsoftin omat ja tarkemmat ohjeet tekstitiedostojen viemisestä ja tuomisesta https://support.microsoft.com/fi-fi/office/tekstitiedostojen-txt-tai-csv-tuominen-tai-vieminen-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba#ID0EAAGAAA=Newer_versions

Tiedostossa ovat seuraavat sarakkeet:

 • assessmentVerified
  • x, jos opiskelijalle toteutus on arvioitu ja vahvistettu
  • tyhjä, jos opiskelijalla ei ole vahvistettua arviointia toteutuksesta
 • lastName
 • firstName
 • studentNumber
 • grade
  • annettu arvosana
   • jos opiskelijalla on jo vahvistettu arviointi samasta toteutuksesta
   • jos toteutukselle on jo annettu arviointi, mutta sitä ei ole vahvistettu
  • tyhjä, jos ei kumpikaan edellisistä
 • credits
  • annetut opintopisteet / arviointikohteen opintopisteet, jos ei-vaihteluvälillinen
   • jos opiskelijalla on jo vahvistettu arviointi samasta toteutuksesta
   • jos opiskelijalle on jo annettu arviointi, mutta sitä ei ole vahvistettu
  • jos opiskelijalla ei ole vahvistettua tai vahvistamatonta arviointia toteutuksesta, niin sen arviointikohteen opintopistemäärä, jonka kautta opiskelija on ilmoittautunut, jos arvo on yksiselitteinen (eli ei ole vaihteluvälillinen)
  • tyhjä, opiskelijalla ei ole vahvistettua tai vahvistamatonta arviointia toteutuksesta ja arviointikohteen opintopistemäärä on vaihteluvälillinen
 • assessmentDate
  • annettu päivämäärä
   • jos opiskelijalla on jo vahvistettu arviointi arviointikohteesta
   • jos opiskelijalle on jo annettu arviointi, mutta sitä ei ole vahvistettu
  • toteutuksen päättymispäivä, jos opiskelijalla ei ole vahvistettua tai vahvistamatonta arviointia toteutuksesta
 • completionLanguage
  • suorituskieli
   • jos opiskelijalla on jo vahvistettu arviointi toteutuksesta
   • jos opiskelijalle on jo annettu arviointi, mutta sitä ei ole vahvistettu
  • jos opiskelijalla ei ole vahvistettua tai vahvistamatonta arviointia toteutukseen liittyvästä arviointikohteesta, niin sen arviointikohteen suorituskieli, jonka kautta opiskelija on ilmoittautunut, jos niitä on vain yksi
  • tyhjä, jos ei kumpikaan edellisistä
 • transcriptInfo-fi / transcriptInfo-en / transcriptInfo-sv
  • lisätiedot kieliversioina
   • jos opiskelijalla on jo vahvistettu arviointi arviointikohteesta
   • jos samalle toteutukselle on jo annettu arviointi, mutta sitä ei ole vahvistettu
  • tyhjä, jos ei kumpikaan edellisistä
 • comment
  • sanallinen palaute
   • jos opiskelijalla on jo vahvistettu arviointi arviointikohteesta
   • jos samalle toteutukselle on jo annettu arviointi, mutta sitä ei ole vahvistettu
  • tyhjä, jos ei ole annettu

jos sarakkeessa assessmentVerified on x, on opiskelijalla jo vahvistettu suoritus toteutuksesta eikä tietojen tuominen tiedostossa muuta arviointia.

HUOM.  jos opiskelijanumerot alkavat nollalla, häviävät ne siirrossa, tämä on csv:n ongelma, jota ei Sisulla voi korjata.

Tiedostossa voi nollat lisätä muuttamalla sarakkeen studentNumber muotoiluksi tekstin. Se onnistuu valitsemalla koko sarake, kuvassa D.

ja klikkaamalla hiiren oikeasta näppäimestä ja valitsemalla muotoile solut.

ja valitsemalla muotoiluksi teksti.

Saman voin tehdä siinä vaiheessa, kun jakaa tiedot omiin soluihinsa, ks. ylempänä***.

Aakkostus

Tiedot voi aakkostaa esim. opiskelijan sukunimen perusteella valitsemalla sen koko sarakkeen (kuvassa B), jossa lukee lastName ja välilehdellä aloitus valitsemalla lajittele ja suodata ja lajittele A-Ö.   

Lajitteluvaroituksessa valitaan oletusarvo eli laajenna valintaa ja painetaan lajittele.

Vaihtoehtoisesti voidaan valita kaikki otsikkosarakkeet ja lisätä suodatus päälle. Välilehdellä aloitus valitaan suodata. Tämän jälkeen arvoja voidaan suodattaa ja järjestää otsikkosarakkeista; esim. valita ne opiskelijat, joilta arviointi vielä puuttuu.

Arvioinnin vieminen Sisuun

Jotta tiedoston voi tuoda takaisin Sisuun, pitää se tallentaa csv-muodossa.

Tuodussa datassa pitää olla samat opintopisteet (credits), suorituskieli (completion language) kuin arviointikohteella ja arvosanan (grade) tulee olla arviointiasteikossa. Arvosanana voi antaa arvosanan, sen lyhenteen tai selitteen, ks. tarvittaessa alla tai https://confluence.funidata.fi/display/FUNIDATASIS/Vakiokoodistot (vaatii kirjautumisen). Kieleksi voi antaa kielen nimen kieli-koodistossa (esim: suomi) tai sen lyhenteen (esim: fi). Päivämäärän muoto voi oll dd.MM.yyyy, d.M.yyyy, yyyy-MM-dd tai dd MMM yyyy.

Yhteiset asteikot

Asteikon nimiAsteikon lyhenneAsteikon tunnistearvosanan IDArvosanatLaskennallinen
arvo 
LyhenneSelite fisven
Yleinen asteikko, 0-50-5sis-0-5

0000hylättyunderkändfail1111välttäväförsvarligpassable2222tyydyttävänöjaktigsatisfactory3333hyvägodgood4444kiitettäväberömligvery good5555erinomainenutmärktexcellent
Asteikon nimiAsteikon lyhenneAsteikon tunnisteIDkieliversioArvosanatLyhenneSelite
Hylätty-Hyväksytty -asteikkoHyl-Hyvsis-hyl-hyv0fiHylättyHyl.1fiHyväksyttyHyv.0svUnderkändUG1svGodkändG0enFailFail1enPassPass
Asteikon nimiAsteikon lyhenneAsteikon tunnisteIDkieliversioArvosanatLyhenneSelite
Hylätty-Hyväksytty-Kiittäen hyväksyttyHyl-KHsis-hyl-kh 0fiHylättyHyl.1fiHyväksyttyHyv.2fiKiittäen hyväksyttyKH0svUnderkändUG1svGodkändG2svMed beröm godkändMBG0enFailFail1enPassPass2enPass with DistinctionPasD
Asteikon nimiAsteikon lyhenneAsteikon tunnisteIDkieliversioArvosanatLyhenneSelite
Toisen kotimaisen kielen arvosana-asteikkoToinen kotimainensis-toinen-kotim0fiHylätty

Hyl.

1fiTyydyttävät tiedotTT2fiHyvät tiedotHT0svUnderkändUG1svNöjaktiga insikterNI2svGoda insikterGI0enFailFail1enSatisfactorySAT2enGoodG
Asteikon nimiAsteikon lyhenneAsteikon tunnisteIDArvosanatLyhenneSelite
7-portainen asteikko7-portainen sis-7-portainen0ImprobaturI1ApprobaturA2Lubenter approbaturLA3Non sine laude approbaturNSLA4

Cum laude approbatur

CL5Magna cum laude approbaturMCLA6Eximia cum laude approbaturECLA7LaudaturL
Asteikon nimiAsteikon lyhenneAsteikon tunnisteIDkieliversioArvosanatLyhenneSelite

Kandidaatintutkinnon asteikko

Uusi nimi:

Asteikko tutkinnolle
(erinomainen)

Grading scale for
degrees (honours)

Vitsordsskala för examina
(utmärkta insikter)


Kandidaatintutkinnon asteikko

Uusi lyhenne:

Asteikko tutkinnolle
(erinomainen)

Grading scale for
degrees (honours)

Vitsordsskala för examina
(utmärkta insikter)
 sis-kandi-maine0fiHylättyHYL
1fiHyväksyttyHYV
2fiErinomaisestiER
0svUnderkändUG
1sv

Godkänd

G
2svMed utmärkelseMU
0enFailFail
1enPassPass
2enPass with honoursPassHons
Asteikon nimiAsteikon lyhenneAsteikon tunnisteIDkieliversioArvosanatLyhenneSelite

Maisteritutkinnon asteikko

Uusi nimi:

Asteikko tutkinnolle
(oivallinen)

Grading scale for degrees (distinction)

Vitsordsskala för examina (utmärkelse)


Maisteritutkinnon asteikko

Uusi lyhenne:

Asteikko tutkinnolle
(oivallinen)

Grading scale for degrees (distinction)

Vitsordsskala för examina (utmärkelse)
sis-maisteri-maine
0fiHylättyHYL
1fiHyväksyttyHYV
2fiOivallisestiOIV
0svUnderkändUG
0svUnderkändUG
1sv

Godkänd

G
2svMed utmärkelseMU
0enFailFail
1enPassPass
2en

Pass with Distinction
Arvioinnissa valitaan tuo arvioinnin tiedot.


Tiedosto voidaan valita tiedostoista tai raahata modaaliin. Lisätietoa kentistä avaa ohjeet sille, minkälaista tietoa kentissä voi olla; ks. myös alempana tietojen viennin epäonnistuminen.

Tiedoston lähettäminen vie opiskelijoille tiedostossa annetun arvioinnin. Yläreunan vihreässä bannerissa ilmoitetaan, kuinka monelle opiskelijalle lisättiin suorituksen tiedot. Punaisessa bannerissa näytetään, monelleko opiskelijalle tietojen vienti epäonnistui. Tietojen vienti epäonnistuu, jos opiskelijalla on jo vahvistettu arviointi tai arvioinnin tiedot ovat väärässä muodossa tai jollain muulla tapaa väärin (ks. tietojen viemisen epäonnistuminen).

Linkistä virheiden lisätiedot saa auki virhemodaalin; ks. myös alempana tietojen viennin epäonnistuminen.

Listattuna näytetään virheellisen tiedon rivi, sarake ja virheen selite. Jos samalla rivillä (samalla opiskelijalla) on useampi virhe, näytetään ne peräkkäin. Jos suoritus on jo vahvistettu, ei ko. opiskelijaa listata tähän (ellei hänelle ole yritetty tuoda arviointia uudelleen virheellisellä datalla).

Jos opiskelijalle on jo viety arviointi, mutta sitä ei ole vahvistettu ja tiedoston arvioinnin tiedot ovat eri kuin mitä opiskelijalla jo on, päivittyvät tiedot csv-tiedoston mukaisiksi. Esimerkiksi opiskelijalla on arviointi arvosanalla 3 ja suorituspäivämäärällä 31.7.2019, mutta tiedostossa on arviointi arvosanalla 5 ja suorituspäivämäärällä 1.8.2020 → arvioinnista tulee 5 ja suorituspäiväksi 1.8.2020. HUOM. Hylätyn, jo vahvistetun arvioinnin voi muuttaa myös hyväksytyksi (vahvistettua hyväksyttyä arviointia ei voi korottaa purkamatta vahvistettu arviointi).

Tietojen viemisen epäonnistuminen

Tietojen vienti epäonnistuu, jos opiskelijalla ei ole vahvistettua ilmoittautumista ko. toteutukseen, yritetään yhdellä kertaa viedä useampi kuin yksi tiedosto tai annetuissa tiedoissa on virheellistä dataa.

Jos csv:n tiedoissa on virheellisessä muodossa olevaa dataa tai dataa puuttuu, ei tietojen vienti näille opiskelijoille onnistu. Linkistä virheiden lisätiedot saa auki virhemodaalin. Modaalissa näytetään listattuna virheellisen tiedon rivin numero, sarake, jossa oli virheellistä tietoa, sekä virheen selite. Tiedostossa ei myöskään saa olla ylimääräisiä rivejä, joista dataa yritetään hakea (virhe tässä tilanteessa: Opiskelijalle {opiskelijanumero} ei ole vahvistettua ilmoittautumista). Lisäksi turhat välilyönnit (esim. suorituskielen jälkeen: completionLanguage:  ranska ) ovat virheellistä dataa.

Mahdolliset virheet:

 • suorituskieli ei ole arviointikohteen suorituskieli
 • arviointiasteikon ulkopuolinen arvosana
 • päivämäärä ei ole oikeassa formaatissa
 • sama opiskelija(numero) on tiedostossa useaan kertaan
 • opiskelijan ilmoittautuminen on muussa tilassa kuin vahvistettu
 • opiskelijalla ei ole ilmoittautumista
 • opintopisteet ovat arviointikohteen laajuudesta poikkeavia
 • kentässä on ylimääräinen välilyönti
 • opiskelijalla on jo vahvistettu arviointi
 • Jo annettuja ja vahvistettuja arviointeja ei voida csv:n datalla yliajaa. Paitsi poikkeuksena, jos arvioinnissa on aiemmin vahvistettu opiskelijalle arvosanaksi hylätty, voidaan se korvata hyväksytyllä arvioinnilla. Virheilmoitus näyttää kuitenkin myös mahdolliset virheet niillä riveillä, joiden opiskelijan suoritus on jo vahvistettu.


Tiedoston lataamisen jälkeen arvioinnit pitää vahvistaa samalla tapaa kuin normaalissakin arvioinnissa.

Opintojakson arviointi

Toteutuksen arvioinnissa arvioidaan opintojakson osasuoritus eli arviointikohde. Voidakseen saada koko opintojakson suoritusmerkinnän, tulee opiskelijan suorittaa opintojakson jonkin suoritustavan kaikki arviointikohteet, esimerkiksi osallistuminen opetukseen ja tentti. Toteutukset ovat näiden arviointikohteiden käytännön ilmentymiä (opetustapahtumia), esimerkiksi luentosarja ja verkkotentti. Opiskelija suorittaa kustakin arviointikohteesta yhden toteutuksen, paitsi jos kyseessä on korotusyritys. Mikäli suoritustapa sisältää valinnaisia arviointikohteita, opintojakson suorituksen voi koostaa normaalilla menettelyllä (riittävissä osasuorituksissa), kun opiskelija on suorittanut minimilaajuuden. HUOM. opiskelija ei voi vielä pyytää suoritusmerkintää Sisussa, vaan kommunikointi siitä, että koska opiskelija on suorittanut riittävästi arviointikohteita tapahtuu Sisun ulkopuolella.

Käyttöoikeudet

Manuaalinen kirjaus ja automaattisen kirjauksen käynnistäminen käyttöliittymässä

 • opintojakson version vastuuopettaja
 • hyväksytyn opintojakson muokkaaja

Erilliskirjaus

 • opintojakson version vastuuhallintohenkilö
 • opintojakson version vastuuopettaja
 • hyväksytyn opintojakson muokkaaja

Opintojakson suorituksen kirjaaminen suoritustavan perusteella

Suoritusmerkintä annetaan opintojakson tiedoissa välilehdellä arviointi. Luonnostilaiselle opintojaksolle ei voi kirjata suoritusta.

Riittävät osasuoritukset, kun kaikki arviointikohteet ovat pakollisia

Kun opiskelija on suorittanut kaikki suoritustavan pakolliset arviointikohteet, voidaan hänelle kirjata suoritus. Kaikki samaan opintojaksoon kohdistuvat, koostamattomat osasuoritukset näytetään kaikissa opintojakson versioissa*.

Kokonaismerkinnän kirjaaminen suoritetun suoritustavan perusteella aloitetaan valitsemalla se suoritustapa, jonka opiskelijat halutaan arvioida välilehdellä riittävät osasuoritukset. Suoritustavan valinta hakee kaikki ne opiskelijat, joilla on riittävät arviointikohteiden suoritukset opintojakson missä tahansa versiossa (ks. myös alla riittävät osasuoritukset, kun arviointikohteet ovat valinnaisia). Lisäksi voidaan näyttää vain ne opiskelijat, joilla suoritustapa on valittuna opiskeluoikeudellisessa, ensisijaisessa suunnitelmassa (näytä vain ne opiskelijat, joilla suoritustapa on valittuna ensisijaisessa suunnitelmassa); *tämä valinta kohdistuu käsittelyssä olevaan versioon (jos esim. opiskelijalla Pikku Myy on suunnitelmassa ops-kauden 2017-2018 versio ja tarkastellaan ops-kauden 2018-2019 versiosta näytä vain ne opiskelijat, joilla suoritustapa on valittuna ensisijaisessa suunnitelmassa, ei Pikku Myy tule listalle).

Jos opintojaksolla on sekä normaalissa että avoimen suoritustapamatriisissa suoritustapoja, erotellaan ne valikossa.

Suoritustapa vain normaalissa matriisissa:

Suoritustapa vain avoimen matriisissa:

Jos opiskelija on valinnut suunnitelmaansa toisen suoritustavan, kuin mitä ollaan koostamassa, näytetään infopallura. Ks. myös alla riittävät osasuoritukset, kun arviointikohteet ovat valinnaisia.

Riittävät osasuoritukset, kun arviointikohteet ovat valinnaisia

Jos suoritustavan arviointikohteet ovat valinnaisia (esim. valitse 1-5/5 kpl), voidaan opintojakso arvioida opintojakson riittävissä osasuorituksissa, kun opiskelija on suorittanut minimin arviointikohteista (esimerkin tapauksessa yhden). Opiskelija ei vielä voi Sisussa ilmaista, että koska hän on suorittanut aikomansa määrän arviointikohteita; kommunikaatio tapahtuu siis toistaiseksi Sisun ulkopuolella. Opintojakson automaattinen koostaminen ei koosta sellaista suoritustapaa, jossa kaikki arviointikohteet eivät ole pakollisia, joten näitä ei tule koostettua vahingossa.

Arvioitavien valinnassa näytetään kaikki opiskelijat, jotka täyttävät suoritustavan säännön ja heillä on suorituksia vähintään opintojakson minimilaajuuden verran. Esimerkiksi jos opintojakson minimilaajuus on 5 op, maksimilaajuus 15 op, arviointikohteita on 10 ja suoritustavan sääntö on valitse 2-6 arviointikohdetta, tulee opiskelija listalle, jos hän on suorittanut 2-6 arviointikohdetta ja niissä 5-15 op. Jos opiskelija on suorittanut 1 tai 7 arviointikohdetta, hän ei tule listalle. Jos opiskelija on suorittanut 4 op tai 17 op, hän tulee listalle, mutta arviointia ei voi tehdä. Kahdessa viimeisimmässä tapauksessa opiskelijan suoritus voidaan koostaa erilliskirjauksena.

Osasuoritusten laajuus -sarakkeessa näytetään, kuinka monta opintopistettä opiskelijat ovat suorittaneet. Jos opiskelija on suorittanut alle tai yli opintojakson laajuuden, ei suoritusta voi kirjata riittävissä osasuorituksissa, vaan se pitää tehdä erilliskirjauksena; Sisu näyttää näistä virhetiloista varoituskolmion ja varoitusbannerin.


Jos opiskelijalla on ensisijaisessa, opiskeluoikeudellisessa opintosuunnitelmassa suoritustapa valittuna, mutta hän on valinnut suoritustavasta eri arviointikohteet kuin mistä hänellä on suoritukset tai hänellä ei ole suorituksia kaikista valitsemistaan arviointikohteista, näytetään siitä infopallura. Tämä voi tarkoittaa, että opiskelijan aikoma suoritus on vielä kesken. Se ei kuitenkaan estä koostamista.

Esimerkiksi Mitchel Laneylla on suunnitelmassa valinnat näin eli yhdestä arviointikohteesta puuttuu suoritus.:

Molemmat

Jos arvioitavia on yli 50, näytetään sivutus. HUOM: Jos arvioitavia on paljon, saattaa arviointitoiminto hidastua. Tässä tapauksessa kannattaa arvioida esim. yhden sivutuksen verran (50 opiskelijaa) kerralla. Se onnistuu ottamalla pois valitse kaikki (ylin checkbox) ja valitsemalla nimi-kentän vierestä kaikki ko. sivun opiskelijat.

Jos opiskelija ei ole valinnut suoritustapaa siinä versiossa, jota arvioidaan, näytetään viiva valitussa suoritustavassa.  Viiva näytetään myös, jos samaa arviointikohde on käytössä useammassaa opintojaksossa ja ollaan koostamassa opintojaksoa, jonka kautta opiskelija ei ole ilmoittautunut. Viiva ei estä opintojakson koostamista.  Viiva näytetään myös, jos opiskelijalla on suoritustapa valittuna sellaisessa suunnitelmassa, johon hänellä ei ole aktiivista opiskeluoikeutta (aktiivinen = opiskeluaikaa jäljellä, läsnä/poissaoloilmoittautuminen, jos sellainen koulutustyypiltä vaaditaan), ei hänellä tässä näy suoritustavan valinta, vaikka hän olisi sen valinnutkin.

Jos opiskelijoita on paljon, voidaan heitä hakea nimen tai opiskelijanumeron perusteella ja valita arvioitavaksi.

Kun opiskelijat on valittu, voidaan siirtyä itse arviointiin. Sisu näyttää suoritustavan arviointikohteiden arvioinnin ja laskee näistä keskiarvon. Arvosanaa voi muuttaa, mutta muutokselle pitää antaa perustelut.

Opintojakson arviointi

Suorituskieleksi tulee tällä oletusarvot seuraavalla logiikalla:

1. Jos yhdelläkin arviointikohteen suorituksella on kielenä suomi, niin oletusarvoksi tulee suomi.
2. Jos ei ole suomea, niin jos yhdelläkin arviointikohteen suorituksella on kielenä ruotsi, niin oletusarvoksi tulee ruotsi.
3. Jos ei ole suomea tai ruotsia, niin jos yhdelläkin suorituksella on kielenä englanti, niin oletusarvoksi tulee englanti.
4. Jos ei ole suomea tai ruotsia tai englantia, niin valitaan ensimmäinen vastaantuleva suorituksen kieli oletusarvoksi.

Suorituspäivämääräksi tulee viimeisenä suoritetun arviointikohteen päivämäärä; päivämäärää voi halutessaan muuttaa. Suorituspäiväksi ei voi antaa tulevaisuudessa olevaa päivämäärää. Teknisistä syistä virheherja annetaan vasta siinä vaiheessa, kun suorituksia ollaan vahvistamassa.


Lisätiedot

Lisätiedoissa voidaan vielä muokata suoritukselle tulevia lisätietoja. Kenttään tulee automaattisesti arviointikohteille annetut lisätiedot. Lisätiedot näytetään suorituksen lisätiedoissa ja suoritusotteella. 

Jos valitsee useamman opiskelijan ja osalle on periytynyt arviointikohteelta lisätiedot tai opintojakson arvioinnissa annettu on jo annettu lisätiedot, näytetään huomautus lisätietojen tyhjentämisestä. Jotta kaikille valituille voi antaa samat lisätiedot, täytyy olemassaolevat tyhjentää.

Loppuarvioinnin tiedot

Viimeisessä vaiheessa ennen vahvistusta voidaan vielä muokata suorituksen arvioijaa ja suorituksen organisaatioita. Molemmat tiedot tulevat oletuksena opintojaksolta, vastaava arvioija on opintojakson vastuuopettaja. Kaikki opintojakson voimassa olevat vastuuopettajat näytetään; vastuuopettajia voi myös poistaa ja lisätä. Vastuuopettajan pitää olla tietokannassa (KORIssa) oleva henkilö (esim. selite ei riitä) ja vastuuroolin kirjauspäivänä voimassaoleva. Jos koulutusala ei ole yksikäsitteinen, tulee tässä opiskelijakohtaisesti valita mikä koulutusala opiskelijan suoritukseen kirjataan.

Kaikille, joille suoritus kirjataan samassa kirjauksessa, tulee sama vastaava arvioija.

HUOM. vastuuopettajan pitää olla KORIssa oleva henkilö ja hänen vastuuroolinsa tulee olla voimassa suorituksen kirjauspäivänä. Jos näin ei ole, pitää arvioijia muuttaa, niin että suorituspäivänä opintojaksolla on vastuuopettaja.

Vahvistus

Kun suoritukset vahvistetaan, niistä tulee välittömästi suoritusmerkintä. Vahvistuksessa näytetään opintojakson kyseisen suoritustavan arviointiperusteet; kenttää ei voi muokata.

Vahvistetuista suorituksista näytetään arvioitujen lukumäärä vihreässä bannerissa. Jos osalle arviointi epäonnistui, näytetään lukumäärä punaisessa bannerissa.

Linkistä arvioinnin vahvistamisen virheet saa auki modaalin, jossa näytetään ne opiskelijat, joille arviointi ei onnistunut. Opiskelijalla tulee olla suorituspäivänä aktiivinen opiskeluoikeus. Jos opiskeluoikeuden koulutuksen tyypissä vaaditaan lukuvuosi-ilmoittautuminen (ks. Lukuvuosi-ilmoittautumiset ja lukuvuodet#Lukuvuosi-ilmoittautumiset; vaatii kirjautumisen) , ei opiskelija saa olla ilmoittautunut poissaolevaksi suorituspäivänä.

HUOM1. Jos opintojaksolla on jo hyväksytty ensisijainen suoritus, ei uutta voi arvioida, ellei siitä ole tulossa parempi arvosana tai laajempi suoritus.

HUOM2. Opintojakson arvioinnissa opintojakson suoritukseen liitetään viimeisimpään arviointikohteen suoritukseen liitetty opiskeluoikeus. Opintojakson suoritukseen kiinnitetty opiskeluoikeus ei tällä hetkellä näy käyttöliittymässä. Suoritukseen kiinnitetyillä arviointikohteilla voi olla eri opiskeluoikeudet.

HUOM3. Poistettua opintojaksoa ei voi arvioida, opintojakson tulee olla aktiivinen. Jos opintojakson versio, jota ollaan koostamassa, on poistettu, näytetään alla oleva virheilmoitus. Validaatiovirheviestiä on paranneltu.

Suorituksen opiskeluoikeus

ks. Suorituksen opiskeluoikeustarkistus ja opiskeluoikeusviitteen syntyminen

Opintojakson erilliskirjaus

Opiskelijalle voidaan koostaa opintojakson suoritus, vaikka hän ei ole tehnyt kaikkia tai yhtään sen arviointikohteista tai arviointikohde on jaettu. Jos opintojakso X on lainannut arviointikohteen osallistuminen opetukseen opintojaksolta Y, niin toteutuksen arviointi tehdään edelleen toteutuksen Y kautta, mutta opintojakson kokonaisuusarviointi voidaan tehdä erilliskirjauksella myös opintojaksoon X. Sisussa on mahdollista kirjata myös sellainen suoritus, jossa arviointikohteiden suorituksen laajuus ei vastaa opintojakson laajuutta (esim. arviointikohteen A on suoritus on 2 op ja B:n 2 op; opintojakson laajuus 5 op). Vastuu laajuuden täyttymisen tarkistamisesta on kirjaajalla ja hän kirjaa erilliskirjaukselle perustelut ja tarvittaessa täydentävän suorituksen lisätiedot.

Käyttöoikeudet

Erilliskirjauksessa käyttöoikeuksia tarkistetaan seuraavalla tavalla:

1. Erilliskirjausnäkymä ja modaalissa eteneminen (huom. näillä oikeuksilla ei ole oikeutta vahvistaa suoritusta, elleivät lisäksi ole mainittu kohdassa 2):

ko. opintojaksoon kuuluvat arviointikohteet näkee seuraavilla käyttöoikeuksilla:

 • opintojakson hallintohenkilö
 • opintojakson vastuuopettaja
 • tekninen käyttöoikeus: opintojaksojen ylläpito
  • esim. käyttöoikeusroolissa hyväksyttyjen opintojaksojen muokkaaja

Jos otetaan pois valinta näytä vain tämän opintojakson arviointikohteet, tarvitaan lisäksi joku seuraavista opiskelijaan kohdistuvista teknisistä käyttöoikeuksista muiden arviointikohteiden suoritusten näkemiseen:

 • Opiskelijatiedon katselu
  • esim. käyttöoikeusroolissa opiskelijan tietojen katselija
 • Opiskelijatiedon ylläpito
  • esim. käyttöoikeusroolissa opiskelijan tietojen käsittelijä
 • Ohjaustietojen katselu
  • esim. käyttöoikeusroolissa opiskelijan ohjaaja
 • Opiskelijan ohjausryhmän ohjaaja
 • Opiskelijan ohjausryhmän vastuuohjaaja
 • Vastuuopettaja jollakin toteutuksella, johon erilliskirjattavalla opiskelijalla on hyväksytty ilmoittautuminen

2. Erilliskirjauksen saa vahvistaa

 • opintojakson hallintohenkilö
 • opintojakson vastuuopettaja
 • tekninen käyttöoikeus: opintojaksojen ylläpito
  • esim. käyttöoikeusroolissa hyväksyttyjen opintojaksojen muokkaaja

Erilliskirjaus osasuorituksilla

Välilehdellä erilliskirjaus haetaan ensin yksittäinen opiskelija, jolle suoritusmerkintä halutaan antaa. Oletuksena näytetään tarkasteltavan opintojakson suoritetut arviointikohteet (näytä vain tämän opintojakson arviointikohteet), mutta esivalinta voidaan ottaa pois, jolloin näytetään kaikki opiskelijan kiinnittämättömät, suoritetut arviointikohteet. Jos opintojakson laajuus ei täyty valituilla arviointikohteilla näytetään varoitus Valittu laajuus X/Y op. Loppuosa opintojakson laajuudesta oletetaan katetuksi erikseen sovitulla tavalla. Kun oikeat arviointikohteet on valittu, jatketaan arviointiin.


Opiskelijan kaikki kiinnittämättömät arviointikohteiden suoritukset, joista voidaan valita suoritukseen kiinnitettävät osat.


Ensimmäisessä vaiheessa näytetään arviointikohteet, jotka kiinnitetään, ja niiden yhteenlaskettu laajuus ja keskiarvo, jos sen voi laskea. Suorituksen tiedoissa näytetään laajuutena opintojakson laajuus oletuksena, jos opintojakson laajuus ei ole vaihteluvälillinen (laajuutta voi muokata, mutta validaatio ei hyväksy muuta laajuutta). Jos laajuus on vaihteluvälillinen, näytetään placeholderina laajuusväli ja suorituksen laajuus tulee lisätä. Keskiarvona näytetään esivalittuna arviointikohteilta laskettu arvosana, jota voi muuttaa. Suorituspäiväksi periytyy viimeisimmäksi suoritetun arviointikohteen suorituspäivä, tietoa voi muuttaa. Suorituspäiväksi ei voi antaa tulevaisuudessa olevaa päivämäärää. Teknisistä syistä virheherja annetaan vasta siinä vaiheessa, kun suoritusta ollaan vahvistamassa.

Suoritukselle on pakko antaa perustelut ja mahdollisten täydentävien suoritusten tiedot, jos opintojakson laajuus ei täyty valituilla arviointikohteilla tai perustelut muihin opintojaksoon kuuluvien arviointikohteiden suoritusten kiinnittämisestä tähän suoritukseen. Hallinnollinen kommentti/perustelut eivät näy opiskelijalle.


Seuraavassa vaiheessa annetaan suorituksen lisätiedot. Jos kiinnitettävillä arviointikohteilla on lisätietoja, ne periytyvät tähän. Lisätietoja voi lisätä, muokata ja poistaa ja myös palauttaa oletuksena arviointikohteiden lisätiedot.


Kolmannessa vaiheessa loppuarvioinnin tiedoissa muokataan tarvittaessa opintojakson tiedoista perityviä tietoja: arvioijaa, vastuuorganisaatiota ja koulutusalaa. Arvioijaksi ja vastuuorganisaatioksi voi asettaa myös muun kuin opintojakson perustietojen vastuuopettajan ja vastuuorganisaation. Vastuuopettajan pitää olla KORIssa oleva henkilö.

Lisäksi valitaan opiskeluoikeus, johon suoritus kiinnitetään.

Jos erilliskirjaukseen ollaan kiinnittämässä arviointikohteiden suorituksia, esivalitaan viimeisimmäksi suoritetun arviointikohteen opiskeluoikeus, jos opiskelijalla on useampia opiskeluoikeuksia. Jos erilliskirjaukseen ei kiinnitetä arviointikohteiden suorituksia, valitaan opiskeluoikeus käsin.

Arviointikohteen suorituksen opiskeluoikeus on se, mikä siihen on kiinnitetty ilmoittautumisen yhteydessä. Jos opiskelijalla on useampi opiskeluoikeus, vaatii se valinnan tekemistä.  Jos opiskelija on mennyt oikean prosessin mukaan eli ensin suunnitellut opintojaksot suunnitelmaansa, valinnut opintojaksossa minkä suoritustavan hän suorittaa (jos useampi), jonka jälkeen hän on ilmoittautunut opetukseen, on ilmoittautumisen opiskeluoikeudeksi automaattisesti tullut opintosuunnitelman opiskeluoikeus. Jos opiskelija on ilmoittautunut opetukseen niin, että opintojakso ei ole opintosuunnitelmassa, on hänen ilmoittautumisen yhteydessä pitänyt valita, mihin opiskeluoikeuteen ilmoittautumisen liittää.

Sisu tarkistaa, että suoritukseen liittyvä opiskeluoikeus on suorituspäivänä voimassa (eli sen tila on aktiivinen) ja opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi ko. päivänä. Jos koulutuksen tyypissä ei vaadita lukuvuosi-ilmoittautumista, pitää opiskeluoikeuden on voimassa eli aktiivinen ko. päivänä. Jos opiskeluoikeus on passiivinen tai opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi ko. päivänä, suoritusta ei voida kirjata. Opiskeluoikeuden tila tarkistetaan suorituspäivän/hyväksilukupäivän mukaisesta opiskeluoikeuden tilannekuvasta. ks. tarkemmin Suorituksen opiskeluoikeustarkistus ja opiskeluoikeusviitteen syntyminen.


Neljännessä vaiheessa on kooste suoritukselle tulevista tiedoista. Suoritus vahvistetaan ja se näkyy välittömästi opiskelijan suorituksissa.

Jos lisätiedot puuttuvat joltain kieleltä, näytetään siitä huomautus.


Jos opiskelija on suorittanut jonkun opintojakson suoritustavan kaikki arviointikohteet, ohjaa Sisu kirjaamaan kokonaissuorituksen normaalisti riittävissä osasuorituksissa.


Opintojakson automaattinen arviointi

Opintojakson suoritustavoille voi asettaa päälle suoritustapakohtaisesti automaattisen arvioinnin, jos kaikki suoritustavan arviointikohteet ovat pakollisia. Tällöin Sisu automaattisesti koostaa kyseisen suoritustavan valinneille opiskelijoille opintojaksosuorituksen, jos hänellä on kaikki suoritustapaan
kiinnitetyt arviointikohteet suoritettuna ja opintojakso on opiskeluoikeudellisessa ensisijaisessa suunnitelmassa tai suoritustapa on yksiselitteinen. Automaattista arviointia voidaan käyttää vain sellaisissa suoritustavoissa, joissa kaikki arviointikohteet on pakko suorittaa. Automaattinen eräajo ajetaan kerran vuorokaudessa tai se voidaan käynnistää käyttöliittymässä.

Arviointitapa asetetaan päälle opintojakson suoritustavoissa muokkaustilassa. Oletuksena on manuaalinen arviointi.

Suoritustapa avattuna muokkaustilaan:

Suoritustapa esikatselutilassa:

Jos arviointikohteet ovat valinnaisia ja yritetään asettaa automaattinen arviointi päälle, tulee tallennuksessa virhe:

Jos suoritustavalla on valittuna automaattinen arviointi, suoritus koostetaan jos:

 • Opiskelijalla
  • opintojakso on ensisijaisessa opiskeluoikeudellisessa suunnitelmassa**
  • ko. suoritustapa on valittuna
  • ei ole ko. opintojaksosta suoritusta
 • Suoritustapaan on asetettu automaattinen hyväksyntä
 • Suoritustavan arviointikohteet ovat pakollisia
 • Arviointikohteiden arvosanoista voidaan laskea keskiarvo
  • jos käytössä on epänumeerinen arviointi, voidaan suoritus koostaa, jos kaikista osasuorituksista on annettu samalla arviointiasteikolla sama arvosana; muussa tapauksessa suoritus täytyy koostaa käsin
 • Kaikki arviointikohteiden suoritukset on suoritettu hyväksytyllä arvosanalla
 • Kaikki pakolliset tiedot on asetettu (laajuus, vastuuopettaja, suorituskieli, vastuuorganisaatio ja koulutusala)
  • suorituskieli ja suorituspäivä tulevat siltä toteutuksen suoritukselta, jolla on viimeisin suorituspäivä
  • laajuus, vastuuopettaja(t), vastuuorganisaatio(t) ja koulutusala opintojakson tiedoista

Suoritustavan valinta on oleellinen sen takia, että jos opintojaksolla on useampi suoritustapa, joissa on samoja arviointikohteita, niin voidaan päätellä milloin opiskelijan suoritukset ovat valmiit (=kun valitun suoritustavan kaikki arviointikohteet on suoritettu). Lisäksi jos toteutus tai arviointikohde on jaettu useammalle opintojaksolle, voidaan valitusta suoritustavasta päätellä, mihin opintojaksoon opiskelija haluaa suorituksen kiinnittyvän.

**Automaattinen arviointi koostaa myös sellaiset opintojakson suoritukset, joissa suoritustapa on yksiselitteinen, vaikka opiskelija ei ole valinnut suoritustapaa suoritustavoissa. Tässä tilanteessa kaikkien arviointikohteiden täytyy viitata samaan opintojakson versioon; viite syntyy, kun opiskelija ilmoittautuu toteutukselle tai kun palveluhenkilö lisää hänelle ilmoittautumisen. Opiskelijan ilmoittautuessa itse opintojaksoksi tulee se opintojakson versio, joka opiskelijalla on suunnitelmassa ilmoittautumishetkellä. Jos opintojakso ei ole suunnitelmassa, tulee versioksi se, minkä opiskelija haun kautta löytää (eli todennäköisesti kuluvan ops-kauden versio, sillä haku hakee ensisijaisesti sen. Vain poikkeustapauksissa haku hakee muun version Hakutoiminnon logiikka). Palveluhenkilö voi opiskelijan lisäämisessä valita ops-kauden.

Jos opintojaksolla on arviointikohteita, jotka toinen opintojakso lainaa, toimii opintojakson automaattinen koostaminen ilman suoritustavan valintaa arviointikohteiden emo-opintojaksolle, mutta ei arviointikohteita lainaavalle opintojaksolle, esim.:

 • opintojaksolla A orientoivat opinnot on yksi suoritustapa, jossa on kiinni arviointikohde osallistuminen opetukseen, jossa on kiinni toteutus luentosarja
 • opintojakso B aloittavan opiskelijan opinnot lainaa opintojaksolta A arviointikohteen osallistuminen opetukseen
 • opiskelija 1:n ilmoittautuminen on kiinnitetty opintojaksoon A orientoivat opinnot, suoritustapaa ei ole valittu
 • opiskelija 2:n ilmoittautuminen on kiinnitetty opintojaksoon B aloittavan opiskelijan opinnot, suoritustapaa ei ole valittu
 • Kun toteutus luentosarja on arvioitu, kirjaa Sisun yöllinen eräajo/automaattisen arvioinnin käynnistäminen käyttöliittymässä opintojakson suorituksen ainoastaan opiskelijalle 1
 • Jos opiskelija 2 valitsee opintojaksossa B aloittavan opiskelijan opinnot suoritustavan, kirjaa Sisun yöllinen eräajo/automaattisen arvioinnin käynnistäminen käyttöliittymässä suorituksen myös opiskelijalle 2

Yksiselitteinen suoritustapa:

 • opintojaksolla on yksi suoritustapa, jonka kaikki arviointikohteet ovat pakollisia TAI
 • opintojakson suoritustavan arviointikohteet ovat itsenäisiä eli eivät kuulu mihinkään toiseen suoritustapaan samassa opintojaksossa (koskee myös normaalia ja avoimen suoritustapamatriisia, ks. HUOM2 alla.)
  • esim.  jos suoritustapaan 1 kuuluu arviointikohteet A1 osallistuminen opetukseen ja A2 tentti ja suoritustapaan 2 kuuluu arviointikohteet B1 itsenäinen työskentely ja A2 tentti, niin suoritusta EI voida automaattisesti koostaa kumpaankaan suoritustapaan ilman, että opiskelija valitsee suoritustavan.
  • HUOM. jos opiskelija on valinnut suoritustavan 1, mutta suorittaa 2:n mukaiset arviointikohteet (B1, A2), ei suoritusta koosteta (tässä tapauksessa A1 ja B1 ovat sisällöltään vastaavia, mutta metodi on eri; A1 on osallistuminen opetukseen ja B1 itsenäinen työskentely)

Kuvan suoritustapa ei ole yksiselitteinen, koska tentti on käytössä molemmissa suoritustavoissa:


Lisäksi opiskelijan pitää olla valinnut ko. opintojakso kaikissa ilmoittautumisissaan toteutuksiin.

HUOM1. Suoritus koostetaan, jos sen suoritustapa on yksiselitteinen, vaikka opiskelijalla ei ole opiskeluoikeutta tai opintojakso ei ole suunnitelmassa ja/tai suoritustapa ei ole valittuna.

HUOM2. Jos sama arviointikohde on käytössä sekä normaalissa että avoimen suoritustapamatriisissa, ei suoritusta voida koostaa automaattisesti, vaikka suoritustapa on yksiselitteinen; suoritus kuitenkin koostetaan siinä tapauksessa, että suoritustapa on valittuna. Nykytoiminnoissa suoritustavan valinta onnistuu vain normaalissa suoritustapamatriisissa.

HUOM3. Jos opintojakso (versio) on poistettu, ei automaattinen arviointikaan toimi.

HUOM4. Automaattinen arviointi toimii ainoastaan normaalin suoritustapamatriisin suoritustavoilla, ei avoimen suoritustavoissa.

Koostamisesta syntyy ensisijainen suoritus.

Suoritus voidaan koostaa kahdella tavalla automaattisesti:


1. Päivittäinen eräajo

Sisu tekee joka yö eräajon, jossa kaikki ym. ehdot täyttävät suoritukset koostetaan automaattisesti. Ajoaikaa voi muuttaa tiedostossa .../ori/src/main/resources/application.properties olevalla asetuksella quartz.automaticCourseUnitEvaluationJob.executionTime (muutos vaatii palvelimen uudelleenkäynnistyksen). Eräajo kirjaa suoritukset opintojaksoista, joihin opiskelija on valinnut suoritustavan puolen vuoden sisällä viimeisimmän arviointikohteen suorituksen jälkeen.


2. Käyttöliittymässä opintojakson arvioinnissa toiminto käynnistä automaattinen arviointi


Opintojakson arvioinnissa automaattinen arviointi voidaan käynnistää käsin (käynnistä automaattinen arviointi).

 Käyttäjän tekemät valinnat eivät vaikuta, vaan käynnistä automaattinen arviointi koostaa suoritukset kaikille opiskelijoille, joille se on mahdollista. Jos halutaan valita, keille kaikille arviointi annetaan, täytyy tehdä manuaalinen arviointi.


Käynnistä automaattinen arviointi avaa modaalin, jossa kerrotaan mitä arvioinnissa tapahtuu:

Valinta kyllä tekee automaattisen arvioinnin, jonka onnistumisesta kertoo vihreä huomiopalkki, jossa lukee kuinka monta suoritusta kirjattiin:

Tämän lisäksi käynnistyspainikkeen alle tulee tieto ajon suorittamisesta ja sen ajankohdasta:

Jos toiminto epäonnistuu, näytetään punainen palkki:


Suoritukselle asetetaan automaattiajossa seuraavat tiedot:

 • Opintojakson vastuuopettaja(t) suorituksen arvioijiksi
 • Opintojakson vastuuorganisaatio(t) suorituksen organisaatioiksi
 • Suorituksen laajuus on osasuoritusten laajuuksien summa
 • Suorituspäivämääräksi viimeisimmän suoritetun arviointikohteen suorituspäivä
 • Lisätiedot periytyvät arviointikohteiden suorituksilta (osasuoritusten lisätiedot yhdistetään samaan kenttään niin, että niiden välissä on tyhjä rivi)
 • Suorituksen vahvistaja-kenttä jätetään tyhjäksi
 • Suorituksen koulutusala on sama kuin opintojakson, mutta vain siinä tapauksessa, että opintojaksolla on vain yksi koulutusala. Muussa tapauksessa kenttä jätetään tyhjäksi.
 • Opiskeluoikeus: opintojakson suoritukseen liitetään viimeisimpään arviointikohteen suoritukseen liitetty opiskeluoikeus. HUOM. opintojakson suoritukseen kiinnitetty opiskeluoikeus ei tällä hetkellä näy käyttöliittymässä.

Jos automaattista arviointia ei voitu tehdä kaikille opiskelijoille, lähettää Sisu automaattisen viestin koostamisen epäonnistumisesta. Viesti lähetetään opintojakson vastuuhallintohenkilöille; jos sellaisia ei ole, niin viesti menee vastuuopettajille. Viestistä pääsee siirtymään opintojakson arviointiin.

Viesti lähtee seuraavissa tapauksissa:

1. Opintojakson suoritustavassa on käytössä automaattinen arviointi JA opiskelija ei ole valinnut suoritustapaa JA

 • opiskelijalla on vaadittavat arviointikohteiden suoritukset, mutta suoritustapa ei ole yksiselitteinen
  • suoritustavassa on jaettuja arviointikohteita toisen suoritustavan kanssa

TAI

2. Opiskelijalla on vaadittavat arviointikohteiden suoritukset useampaan kuin yhteen automaattisesti arvioitavaan yksiselitteiseen suoritustapaan

 • esim. opiskelijalla on vaadittavat suoritukset opintojakson kahteen suoritustapaan; opintojakson voi suorittaa tavalla 1 osallistuminen opetukseen ja tavalla 2 tentti ja opiskelija on tehnyt molemmat (vaikka ne ovat päällekkäisiä ja niissä opiskellaan samaa osaamistavoitetta ks. Opintojaksot → suoritustavat, arviointikohteet ja toteutukset)

Näissä tapauksissa suoritukset pitää koostaa manuaalisesti tai odottaa, että opiskelija valitsee suoritustavan ensisijaisessa suunnitelmassaan.

Huomioita:

 • Viesti ei lähde, jos opiskelija on valinnut eri suoritustavan (esim. tapa 1: osallistuminen opetukseen) kuin mihin suoritukset tulevat (tapa 2: tentti).
 • Viesti lähetetään vain edellisen päivän aikana rekisteröidyistä suorituksista eli viesti lähtee vain kerran. Viesti lähtee per opintojakso eli kaikkien niiden opiskelijoiden tiedot laitetaan yhteen viestiin, joille ei onnistuttu koostamaan suoritusta.
 • Viestiä lähtee vain eräajossa, ei käyttöliittymän toiminnosta käynnistä automaattinen arviointi.
 • Viesti ei lähde, jos arviointikohteiden suoritukset on tehty opintojakson eri versioihin JA opiskelija ei ole valinnut suoritustapaa. Suoritusta ei myöskään kirjata tässä tilanteessa, joten kannattaa korostaa opiskelijoille suoritustavan valinnan merkitystä. Jos opiskelija on valinnut suoritustavan, suoritus koostetaan, vaikka arviointikohteet viittaisivat eri versioihin.

Suorituksen opiskeluoikeus

ks. Suorituksen opiskeluoikeustarkistus ja opiskeluoikeusviitteen syntyminen

Toteutuksen ja opintojakson suorituksen korottaminen


Opiskelijan ensimmäisestä suorituksesta tulee oletuksena ensisijainen. Opiskelijalla voi olla samasta suorituksen kohteesta vain yksi ensisijainen suoritus kerrallaan. Kun opiskelija saa uuden suoritusmerkinnän toteutuksesta (=sen emoarviointikohteesta) tai opintojaksosta, Sisu tekee automaattisesti korotuskäsittelyn, jossa päätellään, tuleeko uudesta suorituksesta ensisijainen. Korotuskäsittely tehdään suorituksen tallennuksen yhteydessä, jos ehdot täyttyvät.

Uudesta suorituksesta tulee ensisijainen, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Opiskelijalla ei ole yhtään ensisijaista suoritusta kyseiselle suorituksen kohteelle

 • Ensisijaisuus pakotetaan suoritukselle (ensisijaisuus voidaan pakottaa vain rajapinnan kautta)

 • Aiempi arviointikohteen suoritus ei ole koostettu opintojaksoon JA uusi suoritus on edellistä parempi. Uusi suoritus on parempi, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
  • uudella suorituksella on korkeampi arvosana
  • uudella suorituksella on sama arvosana ja sen laajuus on isompi
  • uudella suorituksella on sama arvosana, sama laajuus ja myöhäisempi suorituspäivä
  • uudella suorituksella on sama arvosana, sama laajuus ja sama suorituspäivä

 • Aiempi arviointikohteen suoritus on koostettu opintojaksoon JA uusi suoritus on edellistä parempi; tässä tapauksessa kaikkien näiden ehtojen tulee täyttyä:
  1. opintojakson suoritustavassa on päällä automaattinen arviointi
  2. opintojakson suoritusta ei ole koostettu opintokokonaisuuteen
  3. opiskelijan ilmoittautuminen on kiinnitetty samaan opintojaksoon kuin aiempi ilmoittautuminen ja suoritus
   1. mahdollista olla eri, jos kyseessä on jaettu toteutus tai arviointikohde.
   2. Esimerkiksi opintojakso Matriisilaskenta taiteen opiskelijoille lainaa opintojakson Matriisilaskenta kemisteille toteutusta Luentokurssi. Jos Tea Taiteilija on alunperin ilmoittautunut toteutukselle opintojakson Matriisilaskenta taiteen opiskelijoille  kautta, mutta korotusyrityksessään ilmoittautuukin saman arviointikohteen rästitenttiin Matriisilaskenta kemisteille, ei automaattista korotusta voida tehdä.
  4. uudella suorituksella on sama tai parempi arvosana
  5. uudella suorituksella on sama tai suurempi laajuus
  6. uudella suorituksella suoritusten keskiarvo on korkeampi kuin tämän hetken opintojakson suorituksen arvosana

   1. vaikka arviointikohteen suorituksen arvosana nousee, ei opintojakson arvosana välttämättä korotu (esim. keskiarvo on ensin 1,5 ja sen arviointikohteen korotuksen jälkeen 1,75; opintojakson arvosana on molemmissa tapauksissa 2)
  7. opintojakson suoritustapa on yksiselitteinen TAI opiskelija on valinnut suoritustavan
   1. jos opintojakson suoritustapa ei ole yksiselitteinen eikä opiskelija ole valinnut suoritustapaa, purkaa parempi arviointikohteen suoritus opintojakson suorituksen, mutta ei koosta sitä uudestaan.
   2. Esim. suoritustavassa 1 on arviointikohde 1A osallistuminen opetukseen ja suoritustavassa 2 on arviointikohteet 1A osallistuminen opetukseen ja 2A tentti. Opiskelija on suorittanut 1A uudelleen paremmalla arvosanalla ja aiempi opintojakson suoritus on koostettu käsin. Tässä tilanteessa suoritus pitää joko koostaa käsin tai opiskelijan pitää valita suoritustapa.
  8. opintojakson suoritustavan kaikkien arviointikohteiden suoritukset löytyvät opintojakson suorituksesta

   1. vrt. erilliskirjaus, jossa kaikkien suoritustavan arviointikohteiden ei tarvitse olla suoritettuna; erilliskirjattua opintojaksoa ei siten voida korottaa automaattisesti. Erilliskirjatun suorituksen voi korottaa koostamalla manuaalisesti paremman suorituksen.

Opintojakson korotuskäsittely korottaa opintojakson arvosanaa myös, kun korottava suoritus viittaa opintojakson eri versioon. Korotus tehdään siihen versioon, jossa alkuperäinen suorituskin oli. Opintojakson korotuskäsittely koskee myös korvaavuuksina kirjattuja suorituksia. Korotuskäsittely koskee vain saman arviointikohteen suorituksia.

HUOM.1. korottaminen tapahtuu alkuperäiseen opintojaksoon myös siinä tapauksessa, että korottavan arviointikohteen (toteutuksen) ilmoittautuminen viittaa eri opintojaksoon. Esim.

 • opintojaksolla A on suoritustavassa arviointikohteet A1 ja A2
 • opiskelijalle on automattisesti kirjattu suoritus opintojaksosta A arviointikohteiden A1 ja A2 suoritusten perusteella
 • opiskelija ilmoittautuu uusintatenttiin, joka on kiinni arviointikohteessa A2, mutta opiskelija tekee ilmoittautumisen opintojakson B kautta (opintojakso B siis lainaa arviointikohdetta A2)
 • opiskelija saa A2:sta arvosanan, joka korottaa opintojakson A:n suorituksen

HUOM.2. Jos opintojakson arvosanaa on muutettu keskiarvosta poikkeavaksi käsin, ei automaattista korottamista tehdä.

HUOM.3. Korotuskäsittely tehdään vain samaan suoritustapaan eli jos opiskelija on ensin suorittanut suoritustavan 1 ja sen jälkeen suorittaa suoritustavan 2 paremmin, ei korotuskäsittelyä tehdä. Myös käyttötapaus tässä on hieman vääristynyt, koska suoritustavoissa 1 ja 2 opiskellaan täsmälleen samaa asiaa eri metodilla, toki voi olla, että opiskelija on saanut luentokurssista (osallistuminen opetukseen) huonon arvosanan, jonka haluaa korottaa ja tekeekin kirjatentin. Parempi tapa olisi tehdä suoritustavan 1 luentokurssin rästitentti; tässä tapauksessa myös korotuskäsittely toimisi.
Opiskelijan olisi aina syytä viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä valita suoritustapa; tämä varmistaa myös sen, että automaattinen korotuskäsittely on mahdollista. Ks. tarvittaessa opiskelijan ohjeista:
Ilmoittautuminen → opintojen suunnittelu
Ilmoittautuminen → ilmoittautuminen haun kautta

HUOM.4. Rajapintojen kautta tuotuja suorituksia ei voida korottaa, koska niistä puuttuu viite arviointikohteeseen ja suoritustapaan.

HUOM.5. Jos suoritustapa ei ole valittuna eikä opintojakson suoritustapa ole yksiselitteinen ja opiskelija korottaa esim. manuaalisesti kirjatun opintojakson suoritusta tekemällä jonkun arviointikohteen suorituksen uudestaan, käy niin, että Sisu muuttaa alkuperäisen opintojakson suorituksen toissijaiseksi, mutta ei automaattisesti osaa koostaa opintojaksoa uudestaan. Tämä johtuu siitä, että suoritustapa ei ole valittuna tai yksiselitteinen. Suoritus voidaan koostaa manuaalisesti tai se vahvistetaan automaattisesti, jos opiskelija puolen vuoden sisällä valitsee suoritustavan.


Mikäli uudesta suorituksesta tulee ensisijainen, niin suorituksen tallentaminen:

 1. muuttaa aiemman arviointikohteen suorituksen toissijaiseksi
 2. purkaa arviointikohteen suoritukset opintojakson suorituksesta
 3. muuttaa opintojakson suorituksen toissijaiseksi
 4. ajaa opintojakson automaattisen arvioinnin uudestaan, jolloin koostetaan uusi suoritus opintojaksosta

Myös suorituksille, joiden laajuus on 0 op, tehdään korotuskäsittely.

HUOM6. jos opiskelijan opintojakson suoritus puretaan/virhemerkitään, niin häviää suoritustavan valinta suunnitelman seuraavassa tallennuksessa (tallennus tehdään aina kun suunnitelmaa muutetaan) ja pitää siis tehdä uudelleen. Tämä koskee varmaan enemmän testausta kuin todellista käyttöä, mutta kannattaa huomioida.

HUOM7A. jos opiskelijalle on kirjattu korvaava suoritus ja opiskelija tekee suorituksen myös kotikorkeakoulussa, pitää opintojakson uusi, korotettu ssuoritus koostaa manuaalisesti, koska korvatusta suorituksesta puuttuu viite arviointikohteeseen. Suorituksen manuaalinen koostaminen muuttaa huonomman, korvatun suorituksen toissijaiseksi.

HUOM7B. jos opiskelijalla on jo suoritus, ja hänelle rekisteröidään parempi korvaava suoritus, tulee korvaavasta suorituksesta ensisijainen siihen versioon, jonka kautta korvaavuus kirjattiin (jos opiskelijan hakemuksen kautta, niin siihen versioon, jonka kautta opiskelija haki korvaavuutta). Aiemmasta huonommasta suorituksesta tulee toissijainen.

HUOM8. jos opiskelijalle on kirjattu erilliskirjauksella suoritus ja opiskelija tekee suorituksen uudestaan arviointikohteiden suorituksilla, pitää opintojakson uusi, korotettu suoritus koostaa manuaalisesti, koska erilliskirjatusta suorituksesta puuttuu viite arviointikohteeseen. Suorituksen manuaalinen koostaminen muuttaa huonomman erilliskirjatun suorituksen toissijaiseksi.

HUOM8B. jos opiskelijalla on jo suoritus, ja hänelle rekisteröidään parempi suoritus erilliskirjauksella, tulee erilliskirjatusta suorituksesta ensisijainen siihen versioon, jonka kautta erilliskirjaus tehtiin. Aiemmasta huonommasta suorituksesta tulee toissijainen.

HUOM9. korotuskäsittely toimii myös silloin, kun korotettava opintojaksoversio on poistettu.

Opintokokonaisuuden arviointi

Opiskelija voi pyytää arviointia opintokokonaisuudelle, jos kaikki sen alla olevat opinnot ovat suoritettu (opintokokonaisuuden tila = osat suoritettu) ja opintokokonaisuus on arvosteltava. Opintokokonaisuutta pääsee arvioimaan opettajan käyttöliittymässä ohjattavani-sivulta tai opintokokonaisuuden ylläpidosta arviointi-välilehdeltä. Jos opintokokonaisuus sisältää arvosteltavia opintokokonaisuuksia, luo Sisu emokokonaisuuden arviointipyynnön lisäksi arviointipyynnöt myös alikokonaisuuksille. Nämä on arvioitava ensin.

Käyttöoikeudet

Viesti hakemuksesta

Opintokokonaisuudelle merkitty hallintohenkilö

Käsittelyoikeus

Opintokokonaisuudelle merkitty hallintohenkilö

Hyväksytyn opintokokonaisuuden muokkaaja

Henkilö tarvitsee lisäksi oikeudet opiskelijan tietoihin ja suunnitelmaan, esim. opiskelijan ohjaajan käyttöoikeusroolin globaalina.

Opintokokonaisuuden arviointi

Arvioitava opintokokonaisuus

Opintokokonaisuuden arviointi tapahtuu joko palveluhenkilön käyttöliittymässä opinnot →  opintokokonaisuudet →  arviointi -välilehdeltä tai opettajan käyttöliittymässä ohjattavani-sivulle muodostuvan viestin kautta. Opintokokonaisuuden alla olevien opintojen tulee olla suoritettuna, jotta arviointia voi pyytää (opintokokonaisuuden tila = Osat suoritettu). Opintokokonaisuuden arviointi aloitetaan valitsemalla arviointia hakenut opiskelija. Aluksi näytetään haetun opintokokonaisuuden sisältö, josta jatkaa arviointiin. Opiskelija voi pyytää arviointia vain sellaiselle opintokokonaisuudelle, joka on hänen opiskeluoikeudellisessa opintosuunnitelmassa.


Jos kokonaisuudessa on hyväksymätön erillistä hyväksyntää vaativan tai poikkeavan kokonaisuuden hakemus, näytetään varoitus koostettava kokonaisuus on väärässä tilassa. Kokonaisuutta ei voi koostaa ennen kuin hakemus on hyväksytty tai hyväksytty ehdollisesti.

Jos kokonaisuudessa on väliotsikoita, voidaan valita näytetäänkö vai piilotetaanko ne. Jos väliotsikko piilotetaan, kiinnitetään siinä kiinni olevat opinnot lähimpään ylimpään kokonaisuuteen tai näytettävään väliotsikkoon. Väliotsikoiden nimeä voi myös muokata ja palauttaa alkuperäisen nimen. Jos opintojaksolle on arvioinnissa viety lisätietoja, näytetään ne tässä.

 

Opintojen järjestäminen

Ks. Tutkinnon koostaminen → opintojen järjestäminen

Arvioinnin tiedot

Arvioinnissa opintokokonaisuudelle tulee oletuksena seuraavia tietoja:

 • arvosana; ks. myös alempana
  • opintokokonaisuuden sisältämien opintojaksojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukainen arvosanaehdotus, jos opintojaksoja on arvioitu samalla numeerisella asteikolla (0–5) kuin opintokokonaisuus.
  • Jos koostettava kokonaisuus sisältää sellaisen opintokokonaisuuden, joka on koostettu ilman siihen kiinnitettäviä osasuorituksia (eli on ns. tyhjä), huomioidaan kuitenkin tämän tyhjän kokonaisuuden arvosana keskiarvon laskennassa opintopistemäärällä painotettuna (mikäli sillä on arvosana asteikolla 0-5).

  • Jos opintokokonaisuuden arviointiasteikko ja sen sisältämien opintojaksojen on asteikko on hyväksytty-hylätty, ehdottaa Sisu hyväksyttyä
  • jos opintokokonaisuuden asteikko on numeraalinen, mutta keskiarvoa ei voida laskea, täytyy arvosana asettaa käsin
   • esim. kokonaisuudessa on vain suorituksia, joiden arvosana on hyväksytty
   • jos kokonaisuudessa on yksikin suoritus, jossa on numeraalinen arvosana, otetaan arvosanaehdotus siitä; tai jos useampi arvosanallinen suoritus, niin lasketaan keskiarvo
  • jos opintokokonaisuus sisältää arvioitavia opintokokonaisuuksia, lasketaan keskiarvo kaikista opintojaksoista, myös niistä, jotka on jo koostettu alikokonaisuuteen (= keskiarvolaskennassa keskiarvoa ei lasketa koostetusta kokonaisuudesta, vaan sen opintojaksoista)
  • jos opintokokonaisuudessa on epäsuoria opintojaksoja (ks. alempana), niitä ei huomioida keskiarvolaskennassa
 • suorituskieli
  • valitaan opintokokonaisuuden suorituskielistä (jos suorituskieliä on useampi, valinta tehdään koodiston arvoista)
 • suorituspäivä
  • ehdotetaan viimeisen opintokokonaisuuteen kuuluvan opinnon suorituspäivää 
  • Suorituspäiväksi ei voi antaa tulevaisuudessa olevaa päivämäärää. Teknisistä syistä virheherja annetaan vasta siinä vaiheessa, kun suoritusta ollaan vahvistamassa.
 • hyväksyjä
  • voi olla vain opintokokonaisuuden version vastuuopettaja: vastuuopettajan pitää olla KORIssa oleva henkilö ja hänen vastuuroolinsa tulee olla voimassa suorituksen kirjauspäivänä. Jos näin ei ole, pitää arvioijia muuttaa, niin että suorituspäivänä opintojaksolla on vastuuopettaja.
  • Jos opintokokonaisuudella on useampi vastuuopettaja, valitaan suoritukselle vähintään yksi hyväksyjäksi
 • koulutusala
  • jos opintokokonaisuudella on useampi koulutusala, valitaan arvo käsin vaihtoehdoista. Jos opintokokonaisuudella on vain yksi koulutusala, ei valintaa voi muuttaa. Jos opintokokonaisuudella ei ole koulutusalaa, ei sitä voi koostaa  
 • suorituksen organisaatio
  • ehdotetaan opintokokonaisuuden vastuuorganisaatiota
 • Hallinnollinen kommentti/perustelu
  • suoritukselle voidaan antaa hallinnon sisäinen kommentti, joka ei näy opiskelijalle.
 • Lisätiedot
  • Annetaan suoritukselle tarvittaessa (näkyvät suoritusotteella)
Mikäli opintokokonaisuuden arvosanaksi annetaan jokin muu arvosana kuin mitä opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella olisi tulossa, niin arviointi vaatii perustelut poikkeavalle arvosanalle.

Jos alle puolet opintokokonaisuuden laajuudesta on arvioitu asteikolla 0–5, näytetään arvosanan yläpuolella huomautus. Jos tässä tilanteessa valitsee keskiarvosta poikkeavan arvosanan, ei sitä tarvitse perustella.

Arvosana-asteikoksi voidaan em. tilanteessa myös muuttaa hylätty-hyväksytty ja antaa arvosanaksi hyväksytty.


Opintokokonaisuutta ei voi koostaa, jos opiskelijan opiskeluoikeudesta puuttuu koulutusluokitus ja koulutuspaikka.

Pääkäyttäjätoiminnoissa voidaan määritellä, tulostetaanko opintosuoritusotteelle ja tutkintotodistuksen liitteelle opintokokonaisuuksien keskiarvo, ks. Hakemukset ja lomakkeet#OpintokokonaisuudenkeskiarvoOpintokokonaisuudenkeskiarvo. Tämä ei vaikuta arviointiin.

Vahvistus

Viimeisessä vaiheessa ennen arviointia näytetään vahvistettavan opintokokonaisuuden sisältö sekä arviointitiedot. Vahvistamalla opintokokonaisuudelle syntyy suoritus ja se näkyy heti opiskelijan tiedoissa.

HUOM.1. Jos opintokokonaisuuden perustiedoissa ei ole vastuuopettajaa, ei arviota voi viedä loppuun. Tässä tapauksessa opintokokonaisuudelle on vietävä vastuuopettaja, jonka jälkeen arvioinnin voi viedä loppuun (voi tehdä samaan aikaan eri välilehdellä eli arviointia ei tarvitse keskeyttää kokonaan, kunhan päivittää sivun).
HUOM.2. Jos opiskelija muuttaa arvioitavana olevan opintokokonaisuuden sisältöä, yliajaa alkuperäinen rakenne opiskelijan tekemät muutokset. Arvioija näkee hakemuksessa tekstin Arviointipyynnön sisältö poikkeaa opiskelijan tämän hetkisestä suunnitelmasta. Kuvassa opiskelijalla on lisäksi suoritettu epäsuora valinta opintokokonaisuudessa, mikä sekään ei estä koostamista.


HUOM3. Poistettua opintokokonaisuutta ei voi arvioida, opintokokonaisuuden tulee olla aktiivinen. Jos opintokokonaisuuden versio, jota ollaan koostamassa, on poistettu, näytetään alla oleva virheilmoitus.

Poikkeavat ja erillistä hyväksyntää vaativat kokonaisuudet

Jos opintokokonaisuus (tai väliotsikkotaso opintokokonaisuuden sisällä) vaatii erillistä hyväksyntää tai opiskelija on tehnyt poikkeavan rakenteen, ja päätös on Ehdollisesti hyväksytty, näytetään se arvioitavan kokonaisuuden koostamisen ensimmäisessä vaiheessa kohdassa ehdollisesti hyväksytyt sisällöt. Tässä kerrotaan, kuka on tehnyt päätöksen ja sen perustelut, jotta voidaan tarvittaessa tarkistaa, että ehdot täyttyvät.

Jos erillistä hyväksyntää vaativa kokonaisuus tai poikkeava rakenne on hyväksytty, näytetään kokonaisuuden kohdalla vain teksti valinnat hyväksytty, osat suoritettu.

Jos sisältö on hyväksytty ehdollisesti, näytetään rakenteessa teksti valinnat hyväksytty, osat suoritettu ja rakenteen alapuolella muissa vaadittavissa sisällöissä kuka on hyväksynyt ja millä ehdolla, jotta ehtojen täyttyminen voidaan tarkistaa.

Epäsuorat valinnat

Jos opiskelijalla on epäsuoria valintoja (ks. Opintosuunnitelman luominen > epäsuorat valinnat) koostettavassa kokonaisuudessa valittuna tai rakenteessa pakollisena, täytyy niiden olla suoritettu, muuten kokonaisuutta ei voi koostaa. Toistaiseksi Sisussa ei kuitenkaan ole validaatiota sille, että opiskelija ei voisi poistaa rakenteesta muualta näitä epäsuoria suorituksia kokonaisuuden koostamisen jälkeen.


Alemmassa kuvassa kokonaisuutta ei voi koostaa, koska epäsuorasta valinnasta puuttuu suoritus.


Tutkintoon johtamattomien opiskeluoikeuksien valmistuminen opintokokonaisuuden koostamisen yhteydessä

Jos opiskelijan opiskeluoikeus on koulutukseen, jonka tyyppi on ei-tutkintoon johtava ja hänen koulutuspolkuunsa on vahvistettu opintokokonaisuus, joka koostetaan, muuttuu opiskelijan opiskeluoikeuden tilaksi valmistunut. Jos opiskelijan on tarkoitus suorittaa ei-tutkintoon johtavaan opiskeluoikeuteen useampia opintokokonaisuuksia ennen kuin ”valmistuu”, pitää nämä opintokokonaisuudet rakentaa yhden opintokokonaisuuden alle. Näin tämän viimeisen opintokokonaisuuden koostaminen valmistuttaa opiskeluoikeuden eikä valmistuminen käynnisty liian aikaisesta suorituksesta.

Kuvassa opiskelijan opiskeluoikeus on taideasiantuntijan erikoistumiskoulutukseen (tyyppi: erikoistumiskoulutus) ja koulutuspolkuun on vahvistettu opintokokonaisuus Textile Design.

Normaalissa opintokokonaisuuden arvioinnissa tässä tilanteessa näytetään arvioinnin tiedoissa ja vahvistuksessa huomautus siitä, että suorituksen vahvistaminen muuttaa tutkintoon johtamattoman opiskeluoikeuden valmistuneeksi.

Erilliskirjauksessa vastaava huomautus näytetään vahvistuksessa.

Kun opintokokonaisuus on koostettu, muuttuu opiskeluoikeuden tilaksi valmistunut.


Jos opiskeluoikeuteen on viety koostettu opintokokonaisuus opiskeluoikeuteen vahvistettuihin muihin opintokokonaisuuksiin, päättää opintokokonaisuuden koostaminen opintokokonaisuuden suoritusoikeuden, jos sille on asetettu myöhempi voimassaolon päättymispäivä.

Jos opiskeluoikeuteen on vahvistettu muita opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia, joille on annettu suoritusaika, päätetään suoritusaika valmistumisen aiheuttaneen opintokokonaisuuden suorituspäivään. Jos muissa opintojaksoissa tai opintokokonaisuuksissa ei ole suoritusaikaa, ei niille tapahdu mitään.

Opiskeluoikeuden tila muuttuu valmistuneeksi.

HUOM1. Jos opiskeluoikeuteen on vahvistettu opintokokonaisuuksia tai opintojaksoja, joilla on opintokokonaisuuden suorituspäivää myöhempi alkamispäivä, ei kokonaisuuden koostamista voi tehdä korjaamatta opintojen suoritusoikeuden voimassaoloa. Tilanteen voin korjata poistamalla ko. opinnot kokonaan opiskeluoikeudesta tai poistamalla ne ja lisäämällä ne uudelleen oikeammilla voimassaoloajoilla (alkamispäivän pitää olla ennen valmistumista tai sama päivä).

HUOM2. Opiskelijan opiskeluoikeudessa ei saa olla muutosversioita opintokokonaisuuden suorituspäivää myöhemmälle ajalle. Tilanteen voi korjata poistamalla opiskeluoikeuden muutoshistoriasta suorituspäivän jälkeiset muutosversiot (ks. Opiskeluoikeuksien ohje → opiskeluoikeuden historiatiedot) tai muuttamalla suorituspäiväksi viimeisen muutosversion päivämäärälle.

HUOM3. testaamisessa voi tulla vastaan tilanne, jossa opiskeluoikeus on valmistunut ja sitten puretaan valmistumisen aiheuttanut opintokokonaisuuden suoritus, jotta voitaisiin testata uudestaan, jolloin opiskeluoikeuden tilaksi jää valmistunut. Tässä tilanteessa opintokokonaisuutta ei voi koostaa uudelleen, koska opiskeluoikeus on väärässä tilassa. Yöllinen opiskeluoikeuden eräajo korjaa opiskeluoikeuden aktiiviseksi. Vaihtoehtoisesti voi opiskeluoikeuden muutoshistoriassa poistaa muutosversioita niin, että opiskeluoikeus on jälleen tilassa aktiivinen (ks. Opiskeluoikeuksien ohje → opiskeluoikeuden historiatiedot).

Kokonaisuuden koostamisen virheet

Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman koostamisessa näytetään parannetut huomautukset virhetiloista, jotka estävät koostamisen.

Jos opiskelija on hakenut opintokokonaisuuden koostamista, mutta sen jälkeen joku opintokokonaisuuden suorituksista on purettu/virhemerkitty, näytetään herja suorittamattomasta opinnosta ja siitä, että suunnitelma ei ole validissa tilassa (osat suoritettu) koostamista varten.  Opiskelija ei voi hakea opintokokonaisuuden koostamista, ellei kaikki sen opinnot ole suoritettuja.

Sama virhe näytetään myös tutkinto-ohjelman koostamisessa, jos kaikkia opintoja ei ole suoritettu.  Tutkinto-ohjelman koostamista voi hakea myös niin, että kaikki opinnot eivät ole suoritettuja.

Vastaava tilanne, jos kyseessä on epäsuora opinto, jota ei ole suoritettu, ks. myös Epäsuorat valinnat.

HUOM. Poistettua opintokokonaisuutta ei voi arvioida, opintokokonaisuuden tulee olla aktiivinen. Jos opintokokonaisuuden versio, jota ollaan koostamassa, on poistettu, näytetään alla oleva virheilmoitus.

Suorituksen opiskeluoikeus

ks. Suorituksen opiskeluoikeustarkistus ja opiskeluoikeusviitteen syntyminen

Opintokokonaisuusarvion hylkääminen

Opintokokonaisuuden arviointipyyntö voidaan hylätä (hylkää arviointipyyntö). Hylkäämiselle annetaan perustelut, jotka opiskelija näkee saamassaan viestissä. Opiskelijan rakenteessa kokonaisuus palaa tilaan Osat suoritettu.

Opintokokonaisuuden erilliskirjaus

Opintokokonaisuuden suoritus voidaan kirjata myös ilman opiskelijan suunnitelmaa ja opiskelijan koostamispyyntöä. HUOM. toiminnallisuus on tehty poikkeustapauksia varten. Poikkeuksia ovat esimerkiksi ei-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat, jotka eivät tee opintosuunnitelmaa Sisussa. Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoiden pitää tehdä Sisussa suunnitelma, jotta tutkintotodistus alle kuuluvine opintoineen on mahdollista koostaa Sisussa. Vain arvosteltavia opintokokonaisuuksia voi koostaa.

Erilliskirjauksella on mahdollista siirtää opiskelijan suorittamia henkilökohtaisia suorituksia (ml. sisällytetyt suoritukset) toiseen opiskeluoikeuteen. Suoritus voi olla vain yhdessä opiskeluoikeudessa, joten on kirjaajan vastuulla olla varastamatta toisen opiskeluoikeuden suorituksia.

Opintokokonaisuuden erilliskirjaamisessa tarvitaan samat käyttöoikeudet kuin opintokokonaisuuden normaalissa koostamisessa opintokokonaisuuden arvioinnin käyttöoikeudet.

Opintokokonaisuuden erilliskirjaus tehdään arvioinnissa, jossa kolmen pisteen valikossa löytyy tee erilliskirjaus. Hakukentässä haetaan opiskelija.

Ensimmäisessä vaiheessa arvioitava kokonaisuus valitaan ne suoritetut opintojaksot ja/tai opintokokonaisuudet, jotka koostettavaan kokonaisuuteen kiinnitetään. Listassa näytetään kaikki koostamattomat suoritukset, jotka ovat ensisijaisia. Suorituksista näytetään opinnon tai henkilökohtaisen suorituksen nimi, koodi, laajuus arvosana.

Banneri ohjaa valitsemaan kiinnitettäviä suorituksia vähintään yhtä paljon kuin opintokokonaisuuden minimilaajuus on ja enintään maksimilaajuuden verran. Kannattaa kuitenkin harkita tarkkaan sellaista koostamista, jossa opintokokonaisuuden opintopistetavoite ei täyty. Opintokokonaisuuteen voidaan valita sisällöksi suorituksia, joiden yhteenlaskettu laajuus on 0 op. Myös opintokokonaisuuden laajuudeksi tulee silloin 0 op.

Arvioinnin tiedoissa voi järjestää kiinnitettäviä opintokokonaisuuksia. Väliotsikoita ei voi lisätä.


Suorituksen tiedoissa valitaan opiskeluoikeus, johon suoritus liitetään ja annetaan suorituksen hallinnollinen kommentti/perustelut.

Sisu tarkistaa, että suoritukseen liittyvä opiskeluoikeus on suorituspäivänä voimassa (eli sen tila on aktiivinen) ja opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi ko. päivänä. Jos koulutuksen tyypissä ei vaadita lukuvuosi-ilmoittautumista, pitää opiskeluoikeuden on voimassa eli aktiivinen ko. päivänä. Jos opiskeluoikeus on passiivinen tai opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi ko. päivänä, suoritusta ei voida kirjata. Opiskeluoikeuden tila tarkistetaan suorituspäivän/hyväksilukupäivän mukaisesta opiskeluoikeuden tilannekuvasta. ks. tarkemmin Suorituksen opiskeluoikeustarkistus ja opiskeluoikeusviitteen syntyminen. Suorituspäiväksi ei voi antaa tulevaisuudessa olevaa päivämäärää. Teknisistä syistä virheherja annetaan vasta siinä vaiheessa, kun suorituksia ollaan vahvistamassa.

Muut suoritukselle annettavat tiedot ks. Arvioinnin tiedot.


Jos koostettava opintokokonaisuus on opiskeluoikeuteen vahvistettu muu kokonaisuus (sivuaine) tai tutkintoon johtamattomassa opiskeluoikeudessa opiskeluoikeuteen vahvistettu kokonaisuus, päättää Sisu sen suoritusoikeuden opintokokonaisuuden suorituspäivään (kuten normaalissakin opintokokonaisuuden koostamisessa). Jos opintokokonaisuus on muuhun kuin tutkintoon johtavaan opiskeluoikeuteen täsmennetty opintokokonaisuus (ks. Opiskeluoikeuksien ohje#Muutkuintutkintoonjohtavatopiskeluoikeudet), ei suoritusoikeutta toistaiseksi päätetä automaattisesti.

Jos opiskelijalla on opintosuunnitelma, muuttaa opintokokonaisuuden koostaminen suunnitelman koostettua vastaavaksi. Ts. jos opiskelijan suunnitelmassa kokonaisuus muuttuu suunnitelmassa koostetunlaiseksi eli opiskelijan (muut) valinnat poistetaan ja väliotsikot häviävät.

Jos opiskelijalla on jo suoritus ko. kokonaisuudesta, ei suoritusta voi koostaa uudestaan purkamatta/virhemerkitsemättä olemassa olevaa.

Jos modaalissa palaa takaisin vaiheeseen arvioitava kokonaisuus ja muuttaa sen jälkeen kokonaisuuteen valittuja suorituksia, arvioinnin tiedoissa huomautetaan, että arvioinnin tiedot (keskiarvo, suorituspäivä) päivittyy sisällön mukaiseksi; tämä kannattaa huomioida, jos on jo muuttanut arvioinnin tietoja.

Poistettua opintokokonaisuutta ei voi arvioida, opintokokonaisuuden tulee olla aktiivinen. Jos opintokokonaisuuden versio, jota ollaan koostamassa, on poistettu, näytetään alla oleva virheilmoitus.

Opintokokonaisuuden hyväksilukeminen

Sisuun ei ole toteutettu opintokokonaisuuden hyväksilukemista, mutta tässä esitetään pari mahdollista tapaa toteuttaa se.

Opintojaksoittain

Jos opiskelija on tehnyt aiemmissa opinnoissaan esimerkiksi Helsingin yliopistossa historian perusopinnot 25 op, jotka vastaavat opiskelijan nykyisiä historian pääaineopintoja Jyväskylässä 25 op, voidaan hyväksiluku hoitaa korvaavuuksilla ja tarvittaessa opintoluonnoksilla. Ne opintojaksot, jotka vastaavat osaamistavoitteiltaan toisiaan, voidaan käsitellä korvaavuuksina, jolloin säilyy viite kotiyliopiston osaamiseen, koska suoritusmerkintä (tila: korvattu) tehdään opetussuunnitelman mukaiseen opintojaksoon. Tarvittaessa ne opintojaksot, jotka eivät suoraan vastaa kotikorkeakoulun osaamistavoitteita, voidaan sisällyttää kokonaisuuteen henkilökohtaisina suorituksina. Opiskelija voi tehdä opintokokonaisuuteen opintoluonnoksia ja hakea osaamisen sisällyttämistä. Sisällyttämishakemuksen kautta kirjatuista suorituksista tulee henkilökohtaisia suorituksia, joiden tila on sisällytetty. Kun suoritukset on kirjattu, voi opiskelija vapaan muokkauksen tilassa poistaa ne kokonaisuuden opintojaksot, jotka eivät vastaa hyväksiluettuja sisältöjä ja sen jälkeen hakea poikkeavalle kokonaisuudelle hyväksyntää.

Yhtenä hyväksilukuna

Vaihtoehtoisesti koko opintokokonaisuus voidaan korvata myös yhdellä opintoluonnoksella, jos ei ole tarvetta kirjata kaikkia opintojaksoja erikseen. Tässä tapauksessa opiskelija tekee poikkeavan kokonaisuuden poistamalla kaikki opintojaksot kokonaisuudesta. Opiskelija lisää yhden opintoluonnoksen suoritetun kokonaisuuden tiedoilla ja laajuudella ja hakee sisällyttämistä. Hakemukseen hän kirjoittaa esim. Helsingin yliopistossa suoritettu historian perusopintokokonaisuus (25).  Suoritusmerkinnäksi tulee yksi henkilökohtainen opintojakso, joka kattaa koko kokonaisuuden. Suoritusmerkinnän kirjaamisen jälkeen opiskelijan täytyy hakea poikkeavalle kokonaisuudelle hyväksyntää.

Kuvassa opintoluonnoksen kautta kirjattu kokonaisuus, joka on suoritettu. Lisätietoja voi opintoluonnoksen kirjaamisessa muokata ennen hyväksymistä.

Muualla suoritettu kokonaisuus

Jos opiskelija on tehnyt esimerkiksi JOO-opintoina sivuaineen, jota kotikorkeakoulussa ei tarjota, voidaan rakentaa valmis opintokokonaisuus, jonka opiskelija lisää rakenteeseen. Kokonaisuus voidaan merkitä sivuaineeksi, jolloin opiskelija voi lisätä sen vain tiettyyn kohtaan rakennetta. Opintokokonaisuuden nimi voi olla esim. Muualla suoritetut kokonaisuudet ja sille annetaan maksimilaajuus ja säännöksi lisää vapaasti valittava (mikä tahansa opintojakso). Kokonaisuus lisätään siihen kohtaan tutkinto-ohjelman rakennetta, johon opiskelija voi valita sivuaineen.  Jos suorituksia ei ole vielä rekisteröity henkilökohtaisina suorituksina, voi opiskelija lisätä ne opintoluonnoksen kautta suunnitelmaan ja hakea suoritusmerkintää. Jos opiskelijan kokonaisuussuoritus on jotain muuta kuin sivuaine, sen voi lisätä vapaan suunnittelun kautta myös muualle rakenteeseen.

Tässä ratkaisussa kannattaa huomioida, että Sisussa ei kuitenkaan pysty muuttamaan opintokokonaisuuksien nimiä tutkinnon koostamisessa. Väliotsikoilla voidaan saada myös kokonaisuuden alkuperäinen nimi opintosuoritukselle lisäämällä väliotsikko joko tutkinnon rakenteeseen tai opintokokonaisuuden sisälle käyttötavasta riippuen (ks. 1 ja 2).

1. Jos kokonaisuuden on tarkoitus näkyä tutkintotodistuksen liitteellä tutkinnon tiivistelmässä (tutkinnon sisällön koosteessa), silloin väliotsikon pitää olla kokonaisuuden yläpuolella tutkintorakenteessa.

Kuvassa koostetun tutkinnon väliotsikot, jotka on jätetty koostamisessa näkyviin; vastaavalla tavalla voisi esittää tällaisen muualla suoritetun kokonaisuuden. Alleviivatun tekstin jälkeen tulee koostetun opintokokonaisuuden nimi.

2. Jos kokonaisuuden nimen ei tarvitse näkyä tutkinnon tiivistelmässä (tutkinnon sisällön koosteessa), voidaan kokonaisuus rakentaa myös niin, että väliotsikko on opintokokonaisuuden sisällä ja sen sisälle opiskelija sijoittaa opinnot.

Opintokokonaisuuden koostamisessa voidaan väliotsikolle antaa toinen nimi; kuvassa germanistiikan perusopinnot (tutkinnon koostaminen toimii samalla tavalla).

Opiskelijan suunnitelmassa suoritettu kokonaisuus näkyy silloin näin:

Opintosuoritusotteella sama kokonaisuus (tällaisessa tapauksessa riittänee, että lisätiedot ovat opintokokonaisuudessa; esimerkissä myös opintoluonnoksen kautta kirjatussa hyväksiluvussa, koska henkilökohtaiselle suoritukselle on annettava toistaiseksi lisätieto).


Opintokokonaisuus voidaan tällä hetkellä kirjata vain suoritetuksi (ei sisällytetyksi tai korvatuksi).


Henkilökohtainen suoritus

Henkilökohtainen suoritus syntyy kahdesta eri tyyppisestä hakemuksesta

 1. Sisällyttäminen, ks. omat ohjeet Hyväksilukeminen
   - muualla suoritetun osaamisen sisällyttäminen
  - voi olla suoritettu toisessa korkeakoulussa tai esim. työelämässä saavutettua osaamista (riippuen opiskelijan kotikorkeakoulun hyväksilukemisen periaatteista ja säännöistä); AHOT eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

 2. Henkilökohtainen suoritus
  - Opiskelija tekee opettajan kanssa sovittavan täydentävän suorituksen kokonaisuuteen, joka muuten jäisi vajaaksi. Suoritus tehdään kotiyliopistossa/omassa yksikössä.

Tässä ohjeessa käsitellään henkilökohtainen suoritus, jonka opiskelija tekee kotikorkeakoulunsa kanssa sopimalla tavalla; ts. henkilökohtaisen suorituksen vastuuorganisaatio on kotikorkeakoulussa (vrt. sisällyttämisessä opiskelija hyväksilukee muualla suoritettuja opintoja). Toiminnallisuudet ovat pienin eroin samanlaisia.

Henkilökohtaisen suorituksen hakemuksen voi tehdä vain opiskeluoikeudelliseen suunnitelmaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskeluoikeuden tulee olla voimassa. Opiskelija voi hakea henkilökohtaista suoritusta myös poissaolevana, mutta suorituksen kirjauspäivänä opiskelijan tulee olla läsnäoleva. Lisäksi henkilökohtainen suoritus voidaan kirjata ilman hakemusta minkä tahansa tyyppiseen opiskeluoikeuteen.

Ks. aiheeseen liittyvät muut ohjeet:

Opintoluonnos ja hyväksilukeminen opiskelijalle: Hakemukset ja pyynnöt

Poikkeavan rakenteen hakemukset opiskelijalle: Rakenteen sisältöä koskevat hakemukset (vapsut)

Opintoluonnos ohjaajalle: Ohjattavani#Opintoluonnos

Sisällyttäminen palveluhenkilölle: Hyväksilukeminen

Erilliskirjauksella on mahdollista siirtää opiskelijan suorittamia henkilökohtaisia suorituksia (ml. sisällytetyt suoritukset) toiseen opiskeluoikeuteen. Suoritus voi olla vain yhdessä opiskeluoikeudessa, joten on kirjaajan vastuulla olla varastamatta toisen opiskeluoikeuden suorituksia.

Käyttöoikeudet

Henkilökohtaisen suorituksen hakemus*

 • Tutkinto-ohjelman hallintohenkilö
 • Hyväksytyn tutkinto-ohjelman muokkaajan käyttöoikeusrooli
  • jos käyttöoikeuden haluaa antaa organisaatioittain, niin käyttäjälle tulee myöntää ko. käyttöoikeusrooli sen tutkinto-ohjelman organisaatioon, johon hakemus viittaa (viite tulee suunnitelman kautta eli hakemus viittaa siihen tutkinto-ohjelman versioon, jonka sisälle sisällyttämishakemus on tehty)
   • vastuuorganisaation vastuuprosenteilla ei ole merkitystä

Henkilökohtaisen suorituksen kirjaaminen ilman hakemusta*

 • Hyväksytyn tutkinto-ohjelman muokkaajan käyttöoikeusrooli
  • käyttöoikeusroolin voi antaa organisaatioon, jolloin voidaan kirjata henkilökohtaisia (tai sisällytettyjä) suorituksia vain niille opiskelijoille, joilla on sama organisaatio opiskeluoikeuden organisaationa

(warning) *Lisäksi tarvitaan oikeudet katsella opiskelijan tietoja, esimerkiksi käyttöoikeusrooli opiskelijan tietojen katselija globaalina (tekninen käyttöoikeus: opiskelijatiedon katselu). Jos halutaan, että henkilö pääsee myös opiskelijan suunnitelmiin, tarvitaan joko käyttöoikeusrooli opiskelijan ohjaaja globaalina (tekniset oikeudet: opiskelijatiedon katselu ja ohjaustietojen katselu) tai henkilön tulee olla vastuuohjaajana tai ohjaajana ohjausryhmässä, johon opiskelija kuuluu

Hakemuksen käsittely

Opiskelija voi tehdä henkilökohtaisen suorituksen hakemuksen suoraan suunnitelmaan tai opintoluonnoksen kautta. Kun hakemus tehdään opintoluonnoksen kautta, menee suoritus opintojen rakenteessa samaan paikkaan kuin missä opintoluonnos oli. Jos hakemus tehdään suoraan suunnitelmaan, täytyy opiskelijan suorituksen kirjaamisen jälkeen vielä sijoittaa suoritus suunnitelmaan. Hakemus suositellaan tekemään opintoluonnoksen kautta.

Henkilökohtaisen suorituksen hakemukset löytyvät asioinnista ja niille on oma rajaustekijä. Käsittelyssä annetaan vastaavat päätöstiedot kuin esim. vapaan suunnittelun hakemuksille.

Hakemukselle annetaan tarvittaessa muodollinen ja sisällöllinen arvio. Hakemuksen voi hylätä ja hyväksyä. Jos hakemuksen hylkää, on sille pakko antaa hyväksyjä-kenttään päätöksen tekijä, perustelut ja oikaisuvaatimuksen tiedot. 

Korvaavuus-, sisällyttämis- tai henkilökohtaisen suorituksen hakemuksissa näkyy kentässä oikaisunhakuohje oletuksena pääkäyttäjän käyttöliittymässä annettu teksti (ks. Hakemukset ja lomakkeet, vaatii kirjautumisen). Tekstiä voi muokata tai sen voi poistaa.

Jos hakemuksen hyväksyy, täytetään suorituksen tiedot. Suoritukselle annetaan nimi, joka pitää antaa kaikilla korkeakoulun virallisilla kielillä tässä vaiheessa. Suoritukselle valitaan suorituspäivämäärä, suorituksen laajuus (huom. suorituksen laajuus -kenttään tulee syöttää numeroarvo ilman yksikkötietoa), suorituskieli, koulutusala, taso, tyyppi ja suorituksen organisaatio. Suorituspäiväksi ei voi antaa tulevaisuudessa olevaa päivämäärää. Teknisistä syistä virheherja annetaan vasta siinä vaiheessa, kun suoritusta ollaan vahvistamassa. Suorituskieli periytyy opiskelijan hakemukselta (jos hakemus tehty Sisu 2.5 julkaisun jälkeen). Suoritukseen ei voi hakea ulkopuolista organisaatiota vastuuorganisaatioksi. HUOM. Sisussa suorituksen tietoja voi muokata rajoitetusti, ks. SuorituksentietojenmuokkaaminenSuorituksentietojenmuokkaaminen. Hakemukselle on pakko antaa myös oikaisuvaatimuksen tiedot.

Kun käsittelijä vahvistaa päätöksen, kirjataan siitä samalla opiskelijalle opintosuoritus. Jos opiskelija on pyytänyt päätöksen postitse, muistutetaan tästä. Päätöksestä lähtee opiskelijalle viesti Sisun sisällä.

Jos hakemus on tehty opintoluonnoksen perusteella, tulee hakemukseen tiedoksi se opiskelijan opintosuunnitelman kokonaisuus, johon opiskelija oli opintoluonnoksensa tehnyt. Hyväksytystä hakemuksesta syntyvä suoritus tällöin korvaa opintosuunnitelmassa opintoluonnoksen ja sijoittuu sen paikalle rakenteessa. Jos opiskelija on sijoittanut opintoluonnoksen sellaiseen opintokokonaisuuteen, johon ei saa sijoittaa mitä tahansa opintojaksoa ( any course -sääntöä, palveluhenkilölle rakenteessa lisää vapaasti valittava), täytyy hänen vielä hakea poikkeavalle kokonaisuudelle hyväksyntää, ks. tarkemmin Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus#Opintoluonnossuunnitelmassa


Jos opiskelija on jo tehnyt opintoluonnoksen sisältävästä kokonaisuudesta poikkeavan sisällön hakemuksen tai jos kokonaisuus on erillistä hyväksyntää vaativa, voidaan ko. hakemukset hyväksyä ainoastaan ehdollisesti. Kun tällainen ehdollisesti hyväksytty hakemus on olemassa, näytetään henkilökohtaisen suorituksen ja sisällyttämisen koostamisen yhteydessä notifikaatio:


Jos hakemus on tehty suoraan suunnitelmaan (ei opintoluonnoksen kautta) perusteluihin kannattaa lisätä se, mihin suorituksen voi sijoittaa, koska sille ei ole määritelty Sisussa paikkaa (esim. ”opintojakson voi sijoittaa kandidaatintutkinnon valinnaisiin opintoihin”). Jos opintojakso halutaan sijoitettavan sellaiseen kokonaisuuteen (esim. pääaineeseen), joka ei sisällä any course -sääntöä (= palveluhenkilölle rakenteessa lisää vapaasti valittava), täytyy opiskelijan tehdä poikkeavan rakenteen hakemus, joka vielä hyväksytään erikseen, koska muuten hän ei voi sijoittaa opintojaksoa ko. kokonaisuuteen.

Henkilökohtainen suoritus ilman hakemusta

Jos opiskelijan ei ole mahdollista tehdä hakemusta Sisussa, voidaan Sisuun kirjata pelkkä henkilökohtainen suoritus ilman opiskelijan tekemää hakemusta. Tällöin itse päätös tehdään ja arkistoidaan Sisun ulkopuolella ja Sisuun kirjataan ainoastaan hyväksytyn hakemuksen lopputuloksena suoritus. HUOM. näitä suorituksia ei siis voi hakea asioinnin kautta, koska niihin ei liity hakemusta.

Toistaiseksi henkilökohtaisen suorituksen kirjata yksittäiselle opiskelijalle (ei massana).

Henkilökohtaisen suorituksen kirjaaminen tehdään välilehdellä opiskelijat. Ensin haetaan opiskelija. Opiskelijan riviltä valitaan kolmen pisteen valikosta lisää opiskelijalle henkilökohtainen suoritus.

Vaihe 1: Lisää henkilökohtainen suoritus

Ensimmäisessä vaiheessa annetaan suorituksen tiedot.

Vaihe 2: vahvistus

Toisessa vaiheessa tarkistetaan tiedot ennen suorituksen vahvistamista.


Onnistuneesta vahvistamisesta näytetään vihreä alert. Suorituksen tila on ”suoritettu”.

HUOM. toistaiseksi henkilökohtaisia suorituksia ei voi merkitä toissijaiseksi tai virhemerkitä. 

Henkilökohtaisen suorituksen tiedot, jos ei hakemusta

Kaikki tiedot muut tiedot ovat pakollisia, paitsi järjestävä organisaatio ja lisätiedot.

 • Suorituksen nimi
  • Suoritukselle annetaan nimi tarvittavina kieliversioina
 • laajuus/opintopisteet
 • suorituspäivä
 • suorituskieli
 • opinnon taso
 • suorituksen tyyppi
 • arvosana
  • voidaan valita joko hyväksytty tai käyttää arviointiasteikkoa
   • arviointiasteikkona on yleinen asteikko, 0-5
 • opiskeluoikeus
  • jos opiskelijalla on vain yksi, on se valittuna
 • suorituksen koulutusala
 • hyväksyjä + nimike
  • Hyväksyjän pitää olla KORIssa oleva henkilö.
  • jos päätöstä kirjaavalla henkilöllä ei ole Sisussa nimikettä, voidaan valinnalla muu antaa nimike käsin kieliversioina
 • vastuuorganisaatio
 • järjestävä organisaatio
 • Suoritusotteelle tulostuvat lisätiedot kieliversioina
  • ei pakollinen tieto

Lisäksi Sisu generoi suoritukselle koodin.

Opiskelijan suoritusten tiedoissa näytetään lisäksi oletuksena tyhjä vanhenemispäivä (voi tarvittaessa muokata ks. https://confluence.funidata.fi/display/OTM/Arviointi#Arviointi-SuorituksentietojenmuokkaaminenSuorituksentietojenmuokkaaminen) sekä kirjaaja ja kirjauspäivä.

Tutkinnon koostaminen

ks.  Tutkinnon koostaminen.

Järjestävä organisaatio

Opintojakson, opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman suorituksille voi antaa järjestävän organisaation, vaikka niille ei olisi määritelty erikseen järjestävää organisaatiota. Opiskelijan suorituksissa järjestävä organisaatio ei näy.

Suorituksen tietojen muokkaaminen

Käyttöoikeudet

Suoritusten käsittelijän käyttöoikeusroolilla (tekninen oikeus: suoritusten hallinnoija) voi muokata arviointikohteen, opintojakson ja opintokokonaisuuden tietoja. Henkilökohtaisen suorituksen tietojen muokkaajalla ko. roolin tulee olla globaali.

Arviointikohteen suorituksen tietoja voi muokata toteutuksen vastuuopettaja ja hyväksytyn toteutuksen muokkaaja.

Opintojakson suorituksen tietoja voi muokata opintojakson vastuuopettaja ja vastuuhallintohenkilö ja hyväksytyn opintojakson muokkaaja (HUOM. sisällytettyjen ja henkilökohtaisten suoritusten muokkaukseen tarvitsee suoritusten käsittelijän roolin).

Opintokokonaisuuden suorituksen tietoja voi muokata vastuuhallintohenkilö ja hyväksyttyjen opintokokonaisuuksien muokkaaja.

HUOM. lisäksi tarvitaan käyttöoikeusrooli, jolla saa tarkastella opiskelijan perustietoja ja opiskeluoikeuksia, esimerkiksi opiskelijan tietojen katselija (paitsi toteutuksen vastuuopettaja saa muokata omien toteutustensa ilmoittautuneiden suorituksia ja opintojakson vastuuopettaja oman opintojaksonsa).

Opintokokonaisuuden ja opintojakson ja arviointikohteen suoritusten tietoja pääsee muokkaamaan opiskelijakohtaisesti opiskelijan suorituksissa. Suorituksen tiedoissa avataan modaali kolmen pisteen valikosta muokkaa suorituksen tietoja. 


Suorituksen tiedoissa voidaan muokata vanhenemispäivää, suorituskieltä, hyväksyjää (hyväksyjiä voi olla useampi), opiskeluoikeutta, vastuuorganisaatiota, järjestävää organisaatiota ja suorituksen lisätietoja. Jos muita tietoja (esim. suorituspäivää) pitää muuttaa, täytyy suoritus virhemerkitä. Opiskeluoikeudeksi voi asettaa minkä tahansa opiskelijan opiskeluoikeuden. Opiskeluoikeuden tilana näytetään opiskeluoikeuden tila kyseisellä ajanhetkellä.

Suorituksen hyväksyjän voi antaa myös pelkkänä tekstinä. Suorituksella pitää olla vähintään yksi hyväksyjä, joten kuvan tilanteessa roskis on disabloitu. Jos antaa KORI-henkilölle lisäksi lisätiedon tekstinä, ei tietoa näytetä tallennetun suorituksen tiedoissa. 

HUOM. myös koostettuja suorituksia voi muokata, joten on käyttäjän vastuulla muokata vain sitä mitä pitää.

Ks. myös tutkintosuorituksen muokkaus https://confluence.funidata.fi/display/OTM/Tutkinnon+koostaminen#Tutkinnonkoostaminen-Tutkintotodistuksentietojenkorjaaminen.

Myös sisällytettyjen ja henkilökohtaisten suoritusten opiskeluoikeutta voidaan muuttaa. Näin on mahdollista esim. opiskeluoikeuden muutoksen yhteydessä siirtää suorituksia toiseen opiskeluoikeuteen. Suoritus voi olla vain yhdessä opiskeluoikeudessa, joten on kirjaajan vastuulla olla varastamatta toisen opiskeluoikeuden suorituksia.

Virhemerkintä ja suorituksen muuttaminen toissijaiseksi

Muutettu termi "purkaminen" → "muuta toissijaiseksi". Sisun tietomallissa "purkaminen" tekee suorituksesta toissijaisen, ei epävalidin (vrt. opiskelijan suoritus pitää purkaa esim. vilpin takia). Esimerkiksi suorituksen automaattisissa korotuksissa aiemmista suorituksista tulee toissijaisia suorituksia.

Opiskelija näkee hylätyissä ja vanhentuneissa suorituksissa toissijaiset suoritukset. Opiskelija ei näe suorituksissa virhemerkittyjä suorituksia. Kuvassa toissijaiseksi muutettu opintokokonaisuus, jonka alla olevat opintojaksosuoritukset ovat voimassa.

Jos arviointikohde/opintojakso/opintokokonaisuus on koostettu ylemmälle tasolle, pitää nämä tasot virhemerkitä tai merkitä toissijaiseksi ensin. Ts. esim. arviointikohteen suoritusta ei voi virhemerkitä tai merkitä toissijaiseksi tekemättä toimintoa ensin koostetulle opintojakson suoritukselle.


Käyttöoikeudet

Suoritusten käsittelijän käyttöoikeusroolilla saa merkitä opintojakson, opintokokonaisuuden, tutkinto-ohjelman ja toteutuksen suorituksen virhemerkinnäksi näiden omilla sivuilla. Lisäksi suoritusten käsittelijä saa muuttaa toissijaiseksi opintojakson, opintokokonaisuuden ja toteutuksen suorituksen näiden omilla sivuilla.

Suoritusten käsittelijä saa myös virhemerkitä arviointikohteiden, opintojaksojen (mukaan lukien korvatut, sisällytetyt ja henkilökohtaiset) ja opintokokonaisuuksien suoritukset opiskelijan tiedoissa (→ välilehdellä suoritukset). HUOM. tarvitsee lisäksi jonkin käyttöoikeusroolin, jolla hän saa tarkastella opiskelijan perustietoja ja opiskeluoikeuksia, esimerkiksi opiskelijan tietojen katselija.

Tutkinto-ohjelman virhemerkitseminen ks. Tutkinnon koostaminen#Tutkintotodistuksentietojenkorjaaminen

Virhemerkinnäksi muuttaminen opinnon tiedoissa

Merkitsemällä suoritus virhemerkinnäksi voidaan korjata virheelliset tiedot kirjaamalla suoritus uudestaan, esim. jos on annettu väärä arvosana. Opiskelija ei näe virhemerkittyjä suorituksia.

Yksittäisen opiskelijan suoritus voidaan merkitä virhemerkinnäksi toteutuksen/opintojakson/opintokokonaisuuden/tutkinto-ohjelman tiedoissa välilehdellä suoritukset kyseisen suorituksen versiossa. Kun opiskelija on haettu, avataan riviä klikkaamalla oikeaan laitaan paneeli, josta kolmen pisteen takaa löytyy toiminto merkitse virhemerkinnäksi. Virhemerkinnälle pitää antaa perustelut.


Virhemerkinnäksi muuttaminen opiskelijan suorituksissa (uusi)

Opiskelijan tiedoissa välilehdellä suoritukset avataan suorituksen tiedot auki suorituksen riviä klikkaamalla ja kolmen pisteen valikosta valitaan merkitse virhemerkinnäksi.

Virhemerkinnälle pitää antaa perustelut:

Virhemerkitty suoritus poistuu opiskelijan hyväksytyistä suorituksista. Se löytyy vaihtamalla näkymään hylätyt ja vanhentuneet suoritukset.

Kun virhemerkityn suorituksen tiedot avaa oikeaan paneeliin, voi myös tarkastella virhemerkinnän syitä avaamalla näytä perustelut virhemerkinnälle.

HUOM. sisällytetyn tai henkilökohtaisen suorituksen virhemerkitseminen ei vaikuta hakemukseen tai päätökseen eikä virhemerkinnästä lähde opiskelijalle viestiä (kuten hakemuksen päätöksestä, josta suoritus on syntynyt). On käyttäjän vastuulla ylläpitää Sisussa oikeita tietoja; esim. kirjata sama suoritus uudestaan korjatuin tiedoin ja/tai viestiä opiskelijan kanssa virhemerkinnästä Sisun ulkopuolella.

Virhemerkintä muuttaa virhemerkityn suorituksen toissijaiseksi suoritukseksi. Sellaista suoritusta, joka on jo koostettu ylempään kokonaisuuteen, ei voi merkitä virhemerkinnäksi. Toisin sanoen, jos opintokokonaisuus on koostettu, ei sen alla olevia opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia voi purkaa.

Opiskelijalle voidaan tämän jälkeen antaa uusi suoritusmerkintä.

Sellaista suoritusta, joka on liitetty formaaliin pätevyyteen, muuhun osaamiskokonaisuuteen tai kelpoisuuteen ei voi virhemerkitä poistamatta pätevyyttä ensin, ks. Pätevyyksien kirjaaminen.

Suorituksen muuttaminen toissijaiseksi

Opintokokonaisuuden ja opintojakson suoritus voidaan muuttaa toissijaiseksi esim. uudelleen arviointia tai eri sisällöllä koostamista varten tai jos vanhentuneen opintokokonaisuuden sisällä on opintoja, jotka eivät ole vanhentuneet. Lisäksi jos suoritus korotetaan automaattisesti, muuttuu aiempi suoritus toissijaiseksi. Opintojakson ja opintokokonaisuuden muuttaminen toissijaiseksi purkaa linkityksen niissä kiinni oleviin osiin (opintokokonaisuus: opintojaksoihin ja opintokokonaisuuksiin, opintojakso: toteutuksiin = arviointikohteiden suorituksiin) ja ne voidaan koostaa toisaalle. Tutkinto-ohjelman suoritusta ei voi muuttaa toissijaiseksi.

HUOM. samassa toteutuksessa ei voi uudelleen arvioida toissijaiseksi merkittyä toteutusta, vaan korotus on tarkoitus tehdä toisella toteutuksella (esim. uusintatentillä). Jos hyväksytty suoritus halutaan arvioida saman toteutuksen puitteissa uudestaan tai arvioinnissa on annettu väärät tiedot, tulee suoritus virhemerkitä, ei muuttaa toissijaiseksi.


Jos opiskelija suorittaa samassa arviointikohteessa toisen toteutuksen (Y) ja korottaa sillä alkuperäisen (X) arviointikohteen suoritusta, menee X toissijaiseksi ja näytetään arvioinnissa samalla tavalla kuin muut suoritukset.

Kuvassa Janay Joanna Forten suoritus näytetään arvioinnissa vahvistettuna:

Mutta kyseessä on tosiasiassa toissijainen suoritus, joka on korotettu. Suorituksissa suoritus ei näy ensisijaisissa suorituksissa:

Suoritus näytetään, kun rajaustekijänä on ensisijaisuus: vain toissijaiset suoritukset.

Korottamisesta tarkemmin ks. Toteutuksen ja opintojakson suorituksen korottaminen.

Yksittäisen opiskelijan suoritus voidaan merkitä muuttaa toissijaiseksi suoritusten käsittelijän käyttöoikeusroolilla. Toiminto löytyy opinnon/toteutuksen välilehdeltä suoritukset. Kun opiskelija on haettu, avataan riviä klikkaamalla oikeaan laitaan paneeli, josta kolmen pisteen takaa löytyy toiminto muuta toissijaiseksi.

Modaali varoittaa muuttamasta relevanttia suoritusta toissijaiseksi.


Muuttaminen toissijaiseksi muuttaa suorituksen toissijaiseksi suoritukseksi, mutta ei tee siitä epävalidia. Sellaista suoritusta, joka on jo koostettu ylempään kokonaisuuteen, ei voi merkitä muuttaa toissijaiseksi. Toisin sanoen, jos opintokokonaisuus on koostettu, ei sen alla olevia opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia voi muuttaa toissijaiseksi.

Opiskelijalle voidaan tämän jälkeen antaa uusi suoritusmerkintä.


Suorituksen opiskeluoikeustarkistus ja opiskeluoikeusviitteen syntyminen

Sisu tekee uusille suorituksille tarkistuksen siitä, että opiskeluoikeus on aktiivinen suorituspäivänä. Suorituksiin pyritään myös luomaan viite opiskeluoikeuteen.

Suoritukselle asetetaan tieto opiskeluoikeudesta, jos se on mahdollista. Opiskeluoikeus päätellään joko suorituksen tiedoista tai suorituksen kirjaaja valitsee sen (tai se asetetaan rajapinnan kautta). Jos Sisu ei voi päätellä opiskeluoikeutta suorituksen tiedoista eikä käyttäjä aseta sitä, valitsee Sisu automaattisesti suorituksen opiskeluoikeuden, jos opiskelijalla on vain yksi opiskeluoikeus; jos opiskeluoikeuksia on useampi, ei sitä aseteta suoritukselle ollenkaan, vaan suorituksen opiskeluoikeusviite jää tyhjäksi. Jos suoritukselta puuttuu opiskeluoikeusviite, suoritus ei välttämättä tilastoidu VIRTA-tietovarannossa oikein, koska moni suorituksen luokittelutiedoista asetetaan VIRTAan opiskeluoikeuden perusteella.

Suoritusten normaalissa kirjauksessa päätellään opiskeluoikeus siihen liitetyistä osasuorituksista tai opintosuunnitelmasta, erilliskirjauksissa opiskeluoikeus valitaan käsin, ks. tarkemmin alla opiskeluoikeusviitteen syntyminen eri suorituksen kirjaustavoissa.

Kun opiskelijalle kirjataan opintosuoritusta, Sisu tarkistaa, että suoritukseen liittyvä opiskeluoikeus on suorituspäivänä voimassa (eli sen tila on aktiivinen) ja opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi ko. päivänä. Jos koulutuksen tyypissä ei vaadita lukuvuosi-ilmoittautumista, riittää, että opiskeluoikeus on voimassa eli aktiivinen ko. päivänä. Jos opiskeluoikeus on passiivinen tai opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi ko. päivänä, suoritusta ei voi kirjata.

Opiskelijalle voi kirjata sisällytetyn/korvatun suorituksen, vaikka opiskeluoikeus on hyväksilukupäivänä passiivinen tai opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Hyväksilukupäivä (CreditTransferdate) ei näy toistaiseksi käyttöliittymässä; se on päivämäärä, jolloin suoritusta kirjataan eli kuluva päivä.

Tarkistusta ei enää tehdä opiskeluoikeuden muutosversiosta, vaan opiskeluoikeuden tilasta kyseisenä ajankohtana. Opiskeluoikeuden tila kullakin ajanhetkellä riippuu nykyisen opiskeluoikeuden muutoshistorian (snapshotin) tiedoista: opiskeluoikeuden voimassaoloajasta, opiskeluoikeuden luopumis-, perumis-, siirto- ja valmistumistiedoista, sekä lukukausi-ilmoittautumisista ja lukukausille määritellyistä ilmoittautumisajoista. Ks. tarvittaessa Opiskeluoikeuksien ohje#Opiskeluoikeudentila.

Mikäli suorituksen kirjaamisessa ei valita käsin opiskeluoikeutta eikä opiskeluoikeusviite synny automaattisesti suoritukseen (ks. alla), tarkistaa Sisu, onko opiskelijalla suorituspäivänä tai sisällytetyn/korvatun suorituksen hyväksilukupäivänä voimassaolevia, aktiivisia opiskeluoikeuksia, joissa on läsnäoloilmoittautuminen (jos koulutustyypissä vaaditaan lukuvuosi-ilmoittautuminen). Jos opiskelijalla on vain yksi em. ehdot täyttävä opiskeluoikeus, syntyy opiskeluoikeusviite siihen. Jos em. kriteerit täyttäviä opiskeluoikeuksia on useampi, ei suoritukseen synny viitettä opiskeluoikeuteen. Mikäli yhtään ehdot täyttävää opiskeluoikeutta ei löydy, suoritusta ei voi kirjata.

Virheilmoitus, kun yritetään kirjata suoritusta sellaiselle opiskeluoikeudelle, joka ei ollut aktiivinen eikä opiskelija ole läsnäoleva suoritus- tai hyväksilukupäivänä.


Opiskeluoikeusviitteen syntyminen eri suorituksen kirjaustavoissa

 • toteutuksen arviointi: syntyvä arviointikohteen suoritus kirjataan sen opiskeluoikeuden perusteella, joka on liitetty ilmoittautumiseen. Opiskeluoikeusviite syntyy:
  • Suunnitelman perusteella: opiskelijalla on opintojakso suunnitelmassa ja hän valitsee toteutuksen kalenteriinsa suoritustapamatriisista ja ilmoittautuu toteutukselle. Opiskeluoikeusviite syntyy suunnitelman opiskeluoikeuteen.
  • Opiskelijan ilmoittautumisen mukaan: opiskelijalla ei ole toteutuksen opintojakso suunnitelmassa; hän valitsee ilmoittautumisessa opiskeluoikeuden, jos niitä on useampia.
  • Opettajan tai palveluhenkilön valinnan mukaan: opettaja tai palveluhenkilö valitsee opiskeluoikeuden ilmoittaessaan opiskelijan toteutukselle.
  • Tiedon voi tarkistaa ilmoittautumisessa avaamalla ilmoittautuneen tiedot
  • Ilmoittautumisen opiskeluoikeutta voi muuttaa toteutuksen ilmoittautuneissa, ks. Ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet#Opiskelijantiedotilmoittautumisessa
 • opintojakson automaattinen ja manuaalinen arviointi: opintojakson suoritukselle syntyy viite siihen opiskeluoikeuteen, joka on opintojaksoon viimeisimpänä suoritetulla arviointikohteen suorituksella (ks. edellinen).
  • HUOM. arviointikohteiden suorituksia voidaan rajapinnalla tuoda Sisuun myös ilman viittausta opiskeluoikeuteen. Mikäli opintojakson suorituksen opiskeluoikeusviitettä ei saada viimeisimmältä arviointikohteen suoritukselta, valitsee Sisu automaattisesti suorituksen opiskeluoikeuden, jos opiskelijalla on vain yksi opiskeluoikeus; jos opiskeluoikeuksia on useampi, ei sitä aseteta suoritukselle ollenkaan, vaan suorituksen opiskeluoikeusviite jää tyhjäksi.
  • Automaattisessa arvioinnissa suorituspäivä on viimeisimmän arviointikohteen suorituspäivä.
 • opintojakson erilliskirjaus: opiskeluoikeus valitaan käsin ja suoritukselle syntyy viite valittuun opiskeluoikeuteen.
 • opintokokonaisuuden kirjaus opiskelijan koostamispyynnön perusteella: opintokokonaisuuden suoritukselle syntyy viite siihen opiskeluoikeuteen, jonka suunnitelman kautta kokonaisuuden arviointipyyntö tehtiin
 • opintokokonaisuuden erilliskirjaus: opiskeluoikeus valitaan käsin ja suoritukselle tulee viite valittuun opiskeluoikeuteen.
 • tutkinto-ohjelma: opiskeluoikeusviite tutkintosuoritukselle syntyy siihen opiskeluoikeuteen, jonka suunnitelman kautta valmistumista on haettu.
 • hyväksiluvut: opiskeluoikeusviite syntyy siihen opiskeluoikeuteen, jonka suunnitelman kautta hakemus on tehty.
 • henkilökohtainen suoritus: opiskeluoikeusviite syntyy siihen opiskeluoikeuteen, jonka suunnitelman kautta hakemus on tehty.

Suorituksen opiskeluoikeustarkistusta ei tehdä, mikäli opintosuorituksia tuodaan legacy-rajapinnan kautta.

Opiskelijan suoritusten muokkaamisessa voi muuttaa suorituksen opiskeluoikeutta, ks. Suorituksen tietojen muokkaaminen.

 • No labels